GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Gemengd Nieuws.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Gemengd Nieuws.

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

Evangelisatieprediking in zalen. Een Engelsch Christelijk blad deelt mede, dat onderscheidene predikanten gedurende eenigen tijd om zekere redenen, genoodzaakt waren niet in hun kerk te prediken, maar in de een of andere groote zaal. In vier gevallen, dit is geconstateerd, kwamen er veel meer menschen in de zaal dan vroeger in de keik aanwezig waren. Het gebeurde een bekwaam prediker, die in zijn kerk gewoonlijk voor 300 gemeenteleden het woord Gods verkondigde, dat hij daarna in een zaal, die 2000 menschen kon bevatten, een groote schare rond zich verzamelde. Dit duurde weken lang. Toen hij daarna weer in zijn kerk. dus slechts eenige minuten van de zaal verwijderd was, predikte, slonk zijn gehoor weder tot 300 menschen. Zou hierin een vingerwijzing gelegen zijn, dat men de kerken heeft te verlaten om in groote zalen het het Evangelie te prediken ? Sommige schijnen, die vraag toestemmend te willen beantwoorden. Doch wij meenen, dat alleen de zucht om iets anders te hebben dan gewoonlijk, het publiek naar een zaal drijft. Als ergens een nieuwe Kerk in gebruik genomen wordt is de toeloop immers in den regel althans in het eerst, grooterdanin verloop vantijd?

Iets nieuws. Er bestaat in N.-Amerika een Presbyteriaansche *New Era Conference". Daar werd onlangs voorgesteld om 3000 phonographen als predikanten te laten optreden.

Het blad The Star van St. Louis merkt daaromtrent het volgende op:

„De Presbyteriaansche nieuwigheid is een zuinigheidsmaanregsl. Predikstoelen staan ledig omdat men geen geld heeft een predikant te onderhouden. Maar de mogelijkheid bestaat dat wanneer een phonogi aaph in de herderlooze kerken geplaatst wordt, deze de predikanten uit andere kerken zal wegjagen. In de laatste jaren is de phonograaph zuo wonderlijk verbeterd, dat zij echte oratorie lean overbrengen, waardoor zij haar boodschap voor een gehoor van vele hondeiden menschen — veel meer dan in kleine kerken saamkomen — kan brengen. Maar haar wezenlijk voordeel bestaat in het kaliber van de preek". Ons dunkt: een phonograaph in de plaats van een prediker, is een nieuwigheid, die alleen in de nieuwe wereld mogelijk is.

Noorwegen droog. In Noorwegen werd een volksstemming gehouden over de vraag of in dit land al of niet alcoholische dranken zouden mogen verkocht worden. Zestig percent stemden voor, veertig tegen.De toonaangevende bladen beweren dat dit resultaat te danken is aan staatkundige en godsdienstige overwegingen en persoonlijke voüroordeelen, meer dan aan een kalme beschouwing van den werkelijken toestand, toen gedurende den oorlog het drankverbod van kracht was. 385.000 stemmen werden tegen en 275.000 voor den drankverkoop uitgebracht. Het is opmerkelijk dat in de hoofdstad Christiania 70.000 stemmen tegen en 19.000 sfemmen voor het drankverbod zijn uitgebracht. Welke invloeden zouden in die stad werkzaam geweest zijn?

Een oase in de woestijn. De bittere haat, dien de wereldoorlog in vele harten gezaaid heeft, komt in menig woord aan den dag. Het was ons als een oase in de woestijn, toen wij een getuigenis lazen van den Franschen predikant Roussier van Le Cateau, welke een brochure schreef over: „Eenige gemeenten van het Noorden tijdens de bezetting." Het luidt aldus: „De Duitsche veldpredikers waren over het algemeen hoffelijk en voorkomend, bezochten ons aanstonds na hunne aankomst en woonden, evenals de officieren, dikwerf onze Fransche godsdienstoefeningen bij. Zij vroegen gaarne naar hun onbekende feiten in de geschiedenis onzer reformatie en boden ons dikwijls hunne bescherming aan. Zij hielpen ons aan de talrijke bewijzen van verlof, die ik noodig had om onze vele verstrooiden te bezoeken en de in een omtrek van 20 kilometers gelegen gemeenten bedienen. Een van hen, de heer Jensen, stond mij waarlijk broederlijk ter zijde. Hij was een zeer eenvoudig, mild en volstrekt niet oorlogszuchtig mensch, maar taai, voor wien zich alle deuren openden. Meermalen werd mij bevolen mij alleen van mijn pas te bedienen, wanneer ik door den Duitschen predikant begeleid werd. De heer Jensen begeleidde mij, in den winter, op een slechten wagen, op lange, moeilijk te berijden wegen, in den donkeren nacht. Onze godsdienstoefeningen boeiden hem, onze kleine Protestantsche wereld ging hem aan het hart. Ik wist van begane ongerechtigheden, van gewelddaden; ik bracht hem bij de slachtoffers. Hij ontroerde daarbij, nam de zaak ter hand en verzocht mij hem te begeleiden naar een der rechters, die een onrechtvaardig rechter geweest was. Voor een onzer vrienden, die tot geldboete en gevangenis veroordeeld was, wist hij de keizeriijke begenadiging te ve'rkrijgen — Pastor Jensen, gij waart hulpvaardig, ik betuig het u op deze plaats, en voor de door u bewezen diensten, voor uwe machtige bescherming breng ik u onzen dank...".

De Duitsche Zendelingen uitgesloten. Volgens de Semaine Religieuse heeft de directeur der Parijsche Zendingsvereeniging Jean Bianquis een voordracht gehouden over: «het Evangelie en Fransch-Afrika van morgen." Daarbij S(.rak hij het volgende : *Wij moeten al onzen invloed aanwenden, om de Zendelingen der verbonden landen, Engeland en Amerika, zoowel als die der neutrale landen Skandinavië en Zwitserland, den toegang tot onze Koloniën gemakkelijk te maken, tot den dag

waarop het berouwvolle Duitschland, nadat het zijn zonden bekend en duidelijk bewijzen gegeven heeft dat het een minder zelfzuchtig ideaal ging nastreven, in den schoot van den volkedbond opgenomen is, om dan zijn plaats in den arbeid aan de Evangelisatie der geheele wereld weder in te nemen. Deze Evangelisatie zal, zoolang Duitschland uitgeschakeld is, hetwelk wel eenige jaren duren kan, daardoor wel verzwakt worden." Dus liever een verzwakking van den zendingsarbeid dan de hulp der Duitsche missionairs! Daardoor zal in he bijzonder de Bazelsche en Baptistische zending in Kameroen benevens de Noordduitsche in Togo, schade lijden.

Heeft iemand er aan gedacht, toen Engeland zich aan Transvaal en den Oranje-Vrijstaat vergreep en schier de geheele wereld daarover met verontwaardiging vervuld was, de Engelsche zendelingen uit te sluiten, totdat het Engelsche volk erkend had, dat het zich door het overweldigen van beide landen bezondigde ? Maar Engeland was overwinnaar gebleven en Duitschland heeft het onderspit gedolven.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 9 november 1919

De Heraut | 4 Pagina's

Gemengd Nieuws.

Bekijk de hele uitgave van zondag 9 november 1919

De Heraut | 4 Pagina's