GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

„De taak der Overheid ten opzichte van de Hygiëne in de school”.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

„De taak der Overheid ten opzichte van de Hygiëne in de school”.

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

Onder bovenstaand en titel verscheen No'. 26 van de uitgaven van 'ti& ereformeerd Schoolverband, van de hand van Dr C. J. Honig, arts te xVmsterdam. Wat van deze gansche serie van publicaties geldt, dat ze n.l. een verdienstelijk werk is vooaonze scholen, kan in 't bijzonder gezegd worden van deze brochure van Dr Honig. Het moeilijke vraagstuk van de zorg der Overheid voor onze gezondheid komt daarin aan de orde. En in Nederland, zoowel als in andere landen, is dat eèn teer punt. Wij kennen ook hier de pretenties van de medische wetenschap, die wel eens gebruik heeft weten te maken van de machtige hand der Overheid, om in te grijpen in de vrijheid»van den mensch, waar-dit nog niet altijd noiodig was en ook nog lang niet altijd ongevaarlijk' bleek. We denken hier aan wat we in de laatste maanden omtrent vaccinatie beleefd hebben.

Vooi" een arts is het wel een beetje moeilijk, in onze dagen over een dergelijk onderwerp te schrijven. Dr Honig heeft die moeilijkheid gevoeld en op meesterlijke wijze overwonnen. Hiji komt op voor de verdiensten, die de medische' wetenschap heeft, natuurlijk, maar laat zich toch geen oogenblik verleiden, om van de lijn van het goede anti-revolutionaire beginsel af te wijken.

't Spreekt vanzelf, dat zijn betoog vooirnamelijk neerkomt op de behandeling van de vraag, in hoeverre de schoolarts een plaats moet hebben in de zorg der Overheid ten opzichte van de hygiëne in de school. Vóór-en tegenstanders laat hij eerlijk aan het woord komen. Dr Rijk Kramer en Dr Hamburger krijgen even goed een beiurt als Dr van Dieren en Dr van Staveren, 't Wordt duidelijk, dat we hier maar niet eenvoudig klaar zijn met te zeggen, dat de ouders voor de kinderen moeten waken. Die kinderen mogen niet worden opgeofferd aan het bekrompen inzicht of aan den onwil der ouders. Bovendien zijn zieke kinderen een gevaar voor de anderen, waarmee ze in dezelfde klas, op. dezelfde bank zitten. Aan den anderen kant is evenwel aan het optreden van schoolartsen een groot gevaar verbonden n.l. dat men er toe komt, de kinderen in medische behandeling te nemen. Daar moet om prinoipieële reden streng tegen gewaakt worden; daarmede zou de Overheid inderdaad een terrein betreden, dat het hare niet is. De ouders, die wel oog hebben voor een goede lichamelijke verzorging zouden daartegen gegronde bezwaren kunnen inbrengen. Bovendien zou het aan andere ouders maar al te gemakkelijk gemaakt worden. Die zouden wel graag in deze, als in alle andere zaken, steunen op' de Overheid. Aan een goede ontwikkeling van het volksleven zou dit niet bevorderlijk zijn. Om de lijn van de redeneering van Dr Honig even aan te geven en meteen aan te dringen op. de lezing en overweging van zijn denkbeelden, schrijf ik hier de stellingen af, waarmee het geschrift eindigt.

1. De huidige regeling van Regeeringswege biedt onvoldoende waarborg voor goede hygiënische verhoudingen in de school.

2. Ten einde hierin verbetering te brengen is een nieuw wetsontwerp, op de .gezondheidsdiensten noodzakelijk.

3. Alleen medisch-hygiënisch schooltoezicht kan do verbetering brengen.

4. Van Anti-revolutionair standpunt kan alleen dan het schoolartsentoezicht gesteund worden, indien hel gebracht wordt onder de overheidszorg voor de volksgezondheid.

5. Schoolartsen dienen zich van alle medische behandeling te onthouden.

6. Medische behandeling van schoolkinderen door de Overheid is met Anti-revolutionaire "beginselen onvereenigbaar en dieno'vereenkomstig voor de ontwikkeling van het volksleven nadeelig.

7. Het medisch onderzoek van schoolkinderen kan slechts met toestemming der ouders plaats vinden.

8. Een goede schoolartsendienst, op. p.rinciipiëel zuivere basis, is, met medewerking der onderwijzers, de beste waarborg, dat de schadelijke invloeden van het 'schoolleven zooveel mogelijk worden weggenomen.

9. Een schoolartsendienst kan de Regeering van advies dienen inzake wettelijke voorschriften voor het schoolleven, optreden voor den onderwijzer bij hygiënische gevaren en door middel van tijdige waarschuwing aan de ouders een belangrijken steun bieden bij het volbrengen van hun o.p^ voedingstaak

10. Indien algemeen medisch schooltoezicht op alle scholen wordt gewenscht, zal dit alleen mogen geschieden met veiligstelling van de zelfstandigheid van het onderwijs en van de onaantasbare rechten van het huisgezin.

Heel wat voorstanders van den schoolarts zullen de brochure te mak vinden. Dr Honig zelf zal niet meenen, dat de oplossing reeds gevonden en de moeilijkheden reeds overwonnen zijn, maar dat neemt niet weg, dat zijn brochure ons op den goeden weg houdt en verder leidt.

Men weet, dat de uitgaven van het Gereformeerd SchoO'lverband verschijnen bij de , , Drukkerij' De Standaard".

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 17 februari 1928

De Reformatie | 8 Pagina's

„De taak der Overheid ten opzichte van de Hygiëne in de school”.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 17 februari 1928

De Reformatie | 8 Pagina's