GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

UIT DE SCHRIFT

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

UIT DE SCHRIFT

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

Maar de booze geest, antwoordende, zeide: Jezus ken ik, en Paulus weet ik: maar gijlieden, wie zijt gij? Handelingen 19:15.

De wettlgbeid van amtitelijlcen dienst in decEerlc van Christus door den duivel erlcend.

Het gaat hier vreemd toe. Zeven zonen van ©en zekeren Sceva willen bij een bezetene een duivel uitbannen. Zij noemen daarbij zelfs den naam van Christus. Maar de booae geest betwist hun dat recht. En daarmee erkent hij bet ambt door Christus ingesteld in Zijn Kerk.

Wat was n.l. het geval? De apostel was op zijn zendingsreizen ook te Efeze gekomen, destijds een stad vol tooverij en waarzeggerij. Aan^ gezien hij stond in dienst van Hem^ die geopenbaard is om de werken des duivels te verbreken, was de verkondiging van het evangeiLie bevestigd met teekenen, die op vervaarlijke wijze de heerschappij van Christus uitriepen: vele duivelen werden uitgebamien. Natuurlijk was dat niet verborgen gebleven. Ook de zeven zonen van Sceva, die er hun werk van maakten duivelen uit te bannen, hadden het gehoord en er goede nota van genomen. Zelf geloofden zij niet in den naam van Christus, maar als er met dien naam wat te bereiken valt, zullen zij de gelegenheid niet voorbij laten gaan. Zoo tTachten zij dus 'be^zetenen op dezelfde wijze te genezen als de apostel Paulus, n.l. in den naam van Jezus Christus.

Ge zoudt zeggen: dat is geheel in orde! Een dergelijk optreden schijnt waarborg te geven vo'or blijvend succes. Want met den naam van Christus waren de duivelen reeds herhaaldelijk op de vlucht gedreven.

En toch — deze duivel toont zich allerminst bevreesd. Hij vraagt naar hun bevoegdlTieid, hmi gezag en ambt. En als zij zich dan niet kunnen legitimeeren, onderwerpt hij zich niet. Integendeel, hij treedt zelfs heel hardhandig op. Zonder kleerscheuren komen de zeven zonen van Soeva er niet af.

Dat zegt ons iets voor dezen tijd. Want er is bij velen een noemen van den naam van Christus zonder recht en zonder roeping. Men is socialist, maai- .dan christen-socialist, ja, men is zelfs cihristen-communist of chr'isten-anarohist. De veriwondcrlijkste verbindingen zijn mogelijk. Men maakt van Christus een moderne dominé of een propagandist voor „Kerk en Vrede". De N. S. B.-^er noemt zich christelijk maar dient den anti-Christ. En de C. D. U.-er jpredikt uit naam van Christus en het is de prediking van het pseudo-clmstendom. Hoevelen zijn er niet, die met den naam van Cihristus op de lippen toch geen gemeenschap met Hem hebben!

Het gevaarlijke hierbij is, dat die van Christus zijn, zich door hun optreden soms laten imponeeren. Er zijn geloovigen, die zoo gemalckelijk aanvaarden wat maar op een stichtelijke wijze gebracht wordt. Zij vi-agen niet naar iemands geloofsbrieven. Zij onderzoeken niet of het getuigenis der menschen in alles overeenkomt met het getuigenis Gods in Zijn Woord. Zij verstaan ook allerminst wat een geweldige kracht ea- uitgaat van ©en eenvoudige bediening des Woords!, door ambtsdragers van Christuswege daartoe geroepen.

De booze geesten zijn blijkbaar beter op hun hoede dan deze simpele zielen. Want hoe vromelijk de zeven zonen van Sceva ook spreken en hoe devotelijk zij ook gebai-en, deze boioze geest verroert zich niet. En als hij zich nog roert, is het enkel tot sclirik en straf van die den naapi van Christus ijdel gebruiken.

Daarin ligt voor ons allereerst de waarschuwing, dat wij niet alles hebben te aanvaarden wat in den naam van Christus gebracht wordt. Gelooft Iniet eenen iegelijken geest, maal- beproeft de geesten of ze uit God zijn. Want vele valsohe profeten zijn uitgegaan in de wereld. (1 Joh'. 4:1.)

Voorts echter wordt in dit Woord Goids ons ontsloten het geheim om zelfs de booze geesten te onderwerpen. Wij hebben wei niet de roeping om duivelen uit te bamien, maar wij staan toch als christenen in ambtelij ken dienst in den strijd tegen den booze en alle booze machten. Dat begint al heel jong en wij worden in heel ons leven niet van dezen dienstplicht ontslagen, . En indien iemand ook strijdt, die wordt niet gekroond, zoo hij niet wettelijk gestreden heeft (2 Tim. 2:5). En hier leert ons de Heilige Geest! van dien wettelijken dienst. Wanneer wij tegen de booze geesten willen staande blijven, baat ons niet het vrome woord en het schermen met ©en süchtelijken term. Wat wilt ge tegen den booze uifrichten, als ge de kracht van Chi-istus niet kent door het geloof in Zijn naam? Deze booze geest belijdt, dat hij slechts Christus kent. En hij kent Hem als den Eenige, voor Wien hij lieeft te buigen. Tracht dus nooit in ei^en kracht dten booze te weerstaan! Eén is overwinnaar ook in den strijd tegen de duivelen. En wie in het geloof Zijn naam uitroept, die zal in den geestelijken strijd niet onder Uggen.

Met Christus zal hij over alle duivelen triumfeeren.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 27 augustus 1937

De Reformatie | 8 Pagina's

UIT DE SCHRIFT

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 27 augustus 1937

De Reformatie | 8 Pagina's