GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

14 resultaten
Filteren
van 2
Reguliere Editie
1937-08-27
Eerst wie een

Eerst wie een

Eerst wie een „dwaling" haat, kan zeggen, dat hij de „waarheid" liefheeft. En niets dunkt ons beschamender dan dat de gereformeerden het ethische over het algemeen wel afkeuren; maar toch de dwaling die er in schuilt nog zoo weinig haten.Eerst als dat meer in ons komt, zullen we die teeder ...

De Reformatie
Dr. A. KUYPER.
124 woorden
HOOFDARTIKEL

HOOFDARTIKEL

Over „Vorm" en „Inhoud" in Litteratuur. I. In een vorig artikel trachtten we te doen ge^voelen, welk - een vertassondte overeenkomst er bestaat tusschen de geesteshouding van den wijsgeer Plotinus en bepaalde kunstzinnige tendentieis van dezen tijdWfe ...

De Reformatie
R. J. D.
E. D. K.
1739 woorden
UIT DE SCHRIFT

UIT DE SCHRIFT

De wettlgbeid van amtitelijlcen dienst in decEerlc van Christus door den duivel erlcend. Het gaat hier vreemd toe. Zeven zonen van ©en zekeren Sceva willen bij een bezetene een duivel uitbannen. Zij noemen daarbij zelfs den naam van Christus. Maar de booae geest be ...

De Reformatie
v. d. V.
775 woorden
KERKELIJK LEVEN

KERKELIJK LEVEN

Be vergelijking in de gemeene-gratie-leer. (II.) Hetgeen we in ons vorig artikel op het oog haddon, is het feit, dat herhaalde malen in de gegeven theorieën inzake de gemeene gratie de wereld, die er nu is, vergeleken wordt met wat er zou zijn geweest, indien God d ...

De Reformatie
K. S.
2800 woorden
EVEN PARKEEREN.

EVEN PARKEEREN.

Gekroonde Hoofden. Indien Psalm 103 niet van David was en niet lot dien Canon behoorde, zouden wij onsi misschien geroepen achten in broichin'es ^en artilieien tegen Id'en dichter te waarschuwen. Weiliöht zoiidien wij iliog ove'r het hoofd willen zien, dat hij er © ...

De Reformatie
N. B.
674 woorden
GEESTELIJKE ADVIEZEN

GEESTELIJKE ADVIEZEN

(Alle inzendingen, deze rubriek betreffende, aan Ds D. van Dijk, Akkerstraat 26, Groningen.) Het getuigenis des Geestes, dat wy kinderen Gods zjjn. n. In het siot van ons vorig artikel over dit onderwerp zagen wij, dat een veol ...

De Reformatie
D. v. D.
1227 woorden
LITERATUUR EN KUNST

LITERATUUR EN KUNST

Moeders en kinderen. Naar ik meen is liet bovengenioemicle boek het debuut van een jonge schrijfster. En het is ©en forsch begin, niet alleen wat den omvang aangaat, maar ook naar den inhoud. De schrijfster is in Indië bekend, zoodat tal van kleine trekjes, typisch ...

De Reformatie
H. S.
1244 woorden
POPULAIR-WETEN SCHAPPELIJKE SCHETSEN

POPULAIR-WETEN SCHAPPELIJKE SCHETSEN

ült het Martyrium van Guido de Brés. i. De man, aan wien we onze Nederlandsche Geloofsbelijdenis danken, geniet onder ons niet die bekendheid, welke hij verdient.Nu is niet mijn bedoeling om in deze artikelen een korte biograf ...

De Reformatie
TH. DELLEMAN.
1015 woorden
UIT DE HISTORIE

UIT DE HISTORIE

Galvljn over de Synodes van Lausanne en van Bern. Na afloop der Synode van Bern schreef Calvijn aan Gryneus, Professor in Bazel, het volgende: „Daar wij reeds genoeg ondervinding hebben van de wonderlijke en ongeloofeüjke kvrastgrepen des Satans, waarmee hij ...

De Reformatie
A. JANSE.
1015 woorden
ZENDING EN EVANGELISATIE

ZENDING EN EVANGELISATIE

Het Mysterie der godzaligheid. n. 2o. Hoe engel en mensch tot getuigen z ij n gesteld.Maar met de vernedering en verhooging svan den Middelaar Gods en der menschen is het mysterie der godzaligheid niet uitgeput. Er is, zoo zeg ...

De Reformatie
S. U. Z.
1246 woorden
van 2