GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

E Voto Dordraceno.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

E Voto Dordraceno.

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

De inteekening op E VOTO DOR-DRACENO (de volledige toelichting op den Heidelbergschen Catechismus) door Dr. A. KUYPER, als premie voor de abonnenten van de Heraut^ blijft opengesteld op de voorwaarden vermeld in het No. van 14 Juni j.I. en herhaald ir de volgende nummers.

ledere inteekenaar heeft het rechteen of twee exemplaren tot den halven handelsprijs, dus voor / 12 per exemplaar, te bestellen. Het eerste deel wordt D. V. in Augustus 1893 aan de inteekenaren verzonden.

De Administrateur

J. A, WORMSER.

Amstirdam, Juli 1891.'

kerk meer vrijheid dan zij bezit te verleenen, blijkt het duidelijkst uit de omstandigheid, dat het verzoek der tweede Algemeene Synode, om hare permanente commissie stem te geven bij het benoemen van Theologische professoren, eenvoudig werd afgewezen.

Ook schijnt de Pruisische regeering van voornemen om de Unie verder door te draven dan tot dusver geschiedde. De Unie bedoelt eene samensmelting van Luthersche en Gereformeerde gemeenten onder één kerkbestuur, met eene gemeenschappelijke agende. Wel werd er bij het tot stand komen der Unie steeds gezegd, dat de belgdenis der verschillende kerken onaangeroerd blijft, doch in de practijk is het gebleken, dat die kerken, welke in de Unie werden opgenomen, haar Luthersch of Gereformeerd karakter van lieverlede verloren. Van daar dat Lutherschen die prijs stellen op de Augsburgsche confessie en Gereformeerden, die hunne belijdenis liefhebben, zich steeds tegen de Unie hebben gekant. Vooral de Gereformeerde kerken hebben door de Unie veel schade geleden. In den grond der zaak verklaarde de Unie, die in 1817 door koning Frederik Wilhelm III werd ingevoerd, de verschilpunten tusschen Gereformeerden en Lutherschen voor onwezenlijk en werd een bron van veel twist en tweedracht.

Dat er plannen bestaan om in de provinciën van Pruisen, waar de Unie nog niet is ingevoerd, deze door te drijven, blijkt uit het woord van den president van den opperkerkeraad waarmede deze de zittingen van de Synode opende. Daarin sprak deze de hoop uit, »dat niet alleen de afzonderlijk provinciale kerken die in nauwer verband tot elkander getreden zijn, maar ook de evangelische kerkelijke gemeenschappen die buiten deze staan, in Pruisen en daar buiten, zich broederlijk de hand zullen reiken, om gemeenschappelijk het doel te bereiken, dat aan de kerken op aarde gesteld is: de zaliging der zielen."

Deze woorden kunnen niet als eene bloote vermaning opgevat worden; immers in het openingswoord was niet de dienaar van de kerk, maar wel het hoofd van een kerkelijk bestuursorgaan, aan het woord. De zinsnede die wij aanhaalden, moet daarom opgevat worden als eene verklaring, dat de koning in die provinciën de Unie, waar deze nog niet was ingevoerd, wilde tot stand brengen.

Reeds eenigen tijd geleden werden geruchten in dien zin verspreid, doch vonden geen geloof. Nu heeft men eene officieele verklaring namens Ket Staatscreatuur: de opper-kerkeraad.

Wanneer het voornemen van Pruisen's koning wordt uitgevoerd, zou een nieuwe ramp over de kerken in Pruisen worden gebracht. Er is reeds verwarring en strijd genoeg, zoodat het geven van aanleiding tot vernieuwde ontevre denheid, zeer zeker allerschadelijkst zal werken.

Ook wil men eene Unie tot stand brengen met de Evangelische kerken, die buiten Pruisen in Duitschland gevonden worden. Reeds is er na verloop van tijd eene geünieerde Evangelische kerk in Beieren, Baden, Posen en andere staten tot stand gekomen. Nu tracht men eene Evangelische kerk over geheel Duitschland te organiseeren. Er is althans door Dr. Kohl, behoorende tot de middenpartij, een voorstel gedaan, volgens hetwelk de Evangelische opper-kerkeraad te Berlijn zich met de gezamenlijke kerkbesturen van de Duitsché landskerken in betrekking stellen zal, om met bewaring van de volle zelfstandigheid van elke land& kerk wat kerkordening en belijdenis betreft eene duurzame foederatieve vereeniging dier kerken tot stand te brengen, wier orgaan eene uit afgevaardigden der kerkregeeringen en afgevaardigden der landssynode gevormde »Evangelische Rijkssynode" zijn moet.

Reeds in 1870 werden tot het vereenigen der verschillende landskerken pogingen aangewend. Doch zij mislukten; men kreeg slechts eene conferentie, waarbij mannen uit verschillende deelen van Duitschland met elkander beraadsloegen. Waren de landskerken één in belijdenis en kerkenordening, dan zou eene Evangelische Rijkssynode eene heerlijke zaak zijn. Nü kan zulk eene Synode slechts nieuwe struikelblokken op den weg der kerken leggen. Het is niet te verwachten dat het voorstel van Dr. Kohl zal worden aangenomen. Doch wij vreezen dat de Pruisische regeering zijn vereenigingsplannen zal weten door te drijven.

WINCKEL.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 29 november 1891

De Heraut | 4 Pagina's

E Voto Dordraceno.

Bekijk de hele uitgave van zondag 29 november 1891

De Heraut | 4 Pagina's