GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Officieele Berichten.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Officieele Berichten.

12 minuten leestijd Arcering uitzetten

(Met verkorting uit het Kerkblad van 16 Sept.)

Advies in zalie de ineensaielting' der plaatselijke Kerfees.

De Deputaten der Gereformeerde kerken voor advies in zake de ineensmelting der plaatselijke kerken worden niet slechts door eenige Classen geraadpleegd over actcn van plaatselijke ineensmelting, die aldaar ter goedkeuring werden aangeboden, maar worden bovendien door een grooter aantal kerken telkens rechtstreeks aangezocht, haar aan het ontwerp van zulk eene acte te willen helpen.

Uit alle die aanvragen blijkt gedurig, dat de vereeniging, die den 17 Juni 1892 in de Generale Synode van Amsterdam is tot stand gekomen, door des Heeren zegen ook plaatselijk doorwerkt, zoodat er vele plaatsen zijn, waar in de beide aldaar bestaande kerken de drang naar eenheid algemeen en steik is, ook al is men nog in het onzekere over den. te volgen weg.

De Deputaten, dit met blijdschap opmerkende, en na het bericht der Regeering, dat den 29 Juli 1.1. in het Kei-kblad is medegedeeld, tot een volledig advies in staat zijnde, hebben geoordeeld aan de bedoelde aanvragen van plaatselijke kerken te mogen en te moeten voldoen ; niet bij wijze van voorschrift, waartoe hun mandaat niet strekt en waardoor op de beslissing der Generale Synode van Augustus 1893 zou worden vooruitgeloopen, maar alleen als advies; opdat althans voorlocpig kunne gehandeld v/orden naar de regelen, die zij aan de volgende Generale Synode vfi-nschen voor te stellen, en opdat alzoo velekerkenbewaard worden voor de groote en misschien onherstelbare schade, die juist bij deze zaak, hetzij uit vertraging, of wel uit onvoorzichtige besluiten en handelingen zou voortvloeien.

In kerken, als boven bedoeld zijn, raden zij aan, te handelen als volgt:

I. De kerkeraden nemen elk afzonderlijk het volgende besluit:

De kerkeraad der Gereformeerde kerk te (A of B),

met dank aan den Heere zich verblijdende over de vereeniging der Gereformeerde kerken in Nederland, die den 17 Juni 1892 in de Generale Synode dier kerken te Amsterdam is tot stand gekomen :

overtuigd, dat het naar den eisch van Gods Woord is, om ook plaatselijk de eenheid der geloovigen zooveel mogelijk tot openbaring te brengen;

en overwegende, dat hier ter plaatse geene reden is om de ineensmeUing nog uit te stellen, maar veeleer allerlei sterke drang om haar zooveel mogelijk te bespoedigen';

besluit tot de algeheele vereeniging en ineensmeUing van de aan zijne zorgen toevertrouwde kerk met de andere, tot hetzelfde kerkverband behoorende. Gereformeerde kerk te dezer plaatse;

met dien verstande:

dat dit besluit, met de daarin opgenomen nadere bepalingen, eerst aan den kerkeraad van die andere kerk zal worden medegedeeld;

dat, zoodra deze kerkeraad een gelijkluidend besluit genomen heeft, de leden der gemeente daarover zullen gehoord worden;

dat daarna, zoo de beide keikeraden gecne reden vinden om hun besluit nog in gemeenschappelijk overleg te wijzigen, de kerkeraad der kerk, voor wier stoffelijke belangen tot dusver gezorgd werd door eene Vereeniging »de Kerkelijke Kas", met het bestuur dier Vereeniging in overleg zal treden, opdat dit bestuur door eene ledenvergadering behoorlijk gemachtigd worde, zijne geheele administratie, alsmede al wat formeel aan de Vereeniging toebehoort, aan den vereenigden kerkeraad over te geven, en door dezen daarvoor gedechargeerd te v; otden;

dat genoemd besluit vervolgens aan de eerstvolgend Classicale vergadering ter goedkeuring zal worden voorgesteld;

dat het, zoodra die goedkeuring zal verkregen zijn, aanstonds voorloopig zal in werking treden;

dat, overeenkomstig het besluit der Generale Synode van Juni 1892, terstond na de eerstvolgende Generale SynoJe van Augustus 1893 door den Vereenigden kerkeraad aan de Classe zal gevraagd worden, de ineensmelting definitief te verklaren, en daarvan bericht te zenden aan hen, die door de Generale Synode voor correspondentie met de Regeering zullen zijn aangewezen, opdat alsdan vanwege de gezamenlijke kerken aan de Regeering worde medegedeeld dat het feit dezer ineensmelting door die kerken wordt erkend;

en dat tot zoolang door den kerkeraad zal gewacht worden met de mededeeling, die hij zelf te dien aanzien aan de Regeering te doen heelt;

en voorts onder de volgende nadere bepalingen :

Art. I. Bij de vereeniging worden beide kerke-Taden tot één, zoodat alle de tegenwoordige ambtsdragers der beide kerken te zaraen den éénen kerkeraad vormen; met behoud, voor de Oaderlingen en de Diakenen, van den tijd. hunner periodieke aftreding. Door dien kerkeraad v/ordt dan verder bepaald, hoe groot in de toekomst hun aantal zijn zal, en op welke wijze men tot dat normale getal zal komen.

[Natuurlijk kan hieromtrent ook reeds vóór de vereeniging door de beide kerkeraden worden overeengekomen; en in dit geval wordt het reeds bepaalde hier vermeld.]

Art. 2 Ten aanzien van de regelen, waarnaar de ambtsdragers en de kerkeraad bij alle werkzaamheden zich gedragen zullen, blijft na de vereeniging gelden al wat de beide kerken reeds gemeen hadden, en dus niet alleen al wat daaromtrent voorkomt in de Formulieren van eenigheid en in de Kerkenordening, maar ook al wat door de Generale Synode van 1892 over onderscheidene punten besloten is. De huishoudelijke bepalingen, die iedere kerkeraad vroeger voor zichzelven gemaakt had, hetzij voor zijne vergaderingen, of tot regeling van den Dienst des Woords en der Sacramenten, of in zake het verder dienstwerk van predikanten en ouderlingen, of voor den arbeid der diakenen, of anderszins, worden buiten weiking gesteld, en voor zooveel noodig vervangen door bepalingen, die de ééne kerkeraad maken zal.

[Natuurlijk kan ook reeds vóór de vereeniging door beide kerkeraden over dergelijke bepalingen worden overeengekomen; en voor zooveel dit ergens wenschelijk mocht geacht zijn, worden die bepalingen dan hier in het besluit ingelascht.]

Art. 3. Er wordt een nieuw Notulenboek aangelegd, dat begonnen wordt met het besluit der vereenigitig en met de notulen van de eerste vereenigde vergadering. Evenzoo een nieuw Lidmatenboek, waarin uit de beide Lidmatenboeken de namen der nog levende leden worden overgeschreven. En voorts nieuwe Doopboeken, Trouwboeken enz. De oude boeken en de verdere archiefstukken der beide kerken worden in het ééne kerkeraadsarchief samengebrachti

Art. 4 Indien de grenzen der beide kerken, door de Classe niet reeds zijn gelijk gemaakt, wordt door den vereenigden kerkeraad daarvoor ten spoedigste gezorgd, doordat hij, voor zooveel noodig in overleg met naburige kerken, een daartoe strekkend voorstel bij de eerstvolgende ClaSsicale vergadering ter goedkeuring indient.

[Natuurlijk blijft dit artikel achterwege, wanneer ^eker is, dat de grenzen der beide kerken dezelfde zijn.]

Art. 5. Voor het beheer van de kerkelijke goederen, fondsen en inkomsten wordt in de eerste zitting van den vereenigden kerkeraad eene Commissie van beheer benoemd, bestaande uit.... leden [3 of 5, of meer], allen leden der gemeente met volle rechten, maar voorts zonder beperking der keuze, zoodat kerkeraadsleden of wel andere gemeenteleden gelijkelijk benoembaar zijn; aan welke commissie opgedragen wordfc: de tot dusver voor de beide kerken gevoerde administratiën van de beheerders over te nemen; en voorts tot het einde van het jaar 1893, tenzij de kerkeraad hen reeds vroeger op hunne eigene aanvrage of om andere redenen ontslaat, alle kerkelijke inkomsten, als : collecten, andere giften, contributiën, plaatsgelden, legaten en erfstellingen, enz., in ontvangst te nemen, en tot vermeerdering der inkomsten, voor zooveel noodig en mogelijk is, werkzaam te zijn; — uit die inkomsten alle door den kerkeraad bepaalde of goedgekeurde uitgaven, als : renten en aflossingen van leeningen, tractementen en salarissen, onderhoud van gebouwen en eigendommen, kosten van den openbaren eeredienst, enz., te bestrijden; — alsmede te zorgen, dat de kerkelijke gebouwen en eigendommen steeds in goeden staat zijn en den kerkeraad ktmnen ten dienstestaan; — met bepaling, dat, indien deze commissie van beheer na het jaar 1893 door den kerkeraad gecontinueerd wordt, bij de definitieve instelling en benoeming van leden eene volledige regeling en instructie haar door den kerkeraad zal gegeven woorden, en dat zij inmiddels: bij alle zaken, waaromtrent de kerkeraad haar eene bepaalde opdracht geeft, naar die opdracht zal handelen; — in November van het jaar 1892 eene begrooting voor het jaar 1893 zal opmaken, die dan door den kerkeraad, nadat hij de gemeente daarop gehoord heeft, wordt vastgesteld; — en over de jaren 1892 en 1893, telkens binnen drie maanden na afloop des jaars, rekening en ver antwoording doen zal aan den kerkeraad, die, na de gemeente daarop gehoord te hebben, bij goedkeuring der rekening aan de commissie van beheer volle décharge geeft.

Art, 6. De bezittingen en schulden van de beide kerken, evenals alle hare rechten en verplichtingen tegenover derden, ook met name alle verbintenissen in zake tractementen en salarissen, blijven ten bate en laste van de ééne vereenigde kerK. Met betrekking tot het onroerend goed, dat op naam staat van ééne der beide kerken, zal door den kerkeraad aan het kadaster mededeeling gedaan worden van de naamsverandering van den eigenaar, doch zal uit den aard der zaak met deze mededeeling gewacht worden, totdat na Augustus 1893 de plaatselijke ineensmelting ook in formeelen zin, definitief is.

Art. 7. Onder de in art. 6 bedoelde bezittingen, schulden, rechten en verplichtingen zijn ook diegene begrepen, die voor de ééne kerk thans op naam staan van eene Vereeniging »de Kerkelijke Kas". Voor zoover die bezittingen roerende goederen zijn, worden zij terstond na de vereeniging aan de door den kerkeraad benoemde Commissie van beheer overgegeven. Voor zoover het onroerend goed is, zal het ten name van de Gereformeerde Kerk alhier worden overgeschreven, zoodra na Augustus 1893 de ineensmeltitig definidef verklaard is, en ook zekerheid is verkregen dat zulke overschrijving, die, wat het wezen der zaak betreft, slechts eene naamsverandering van den eigenaar is, dienovereenkomstig zonder overgangskosten geschieden kan. Voor zoover de bedoelde schulden bestaan in hypotheek, of onderhandsche leening of obligati.e-leening, zullen zij terstond na de ineensmelting worden afgelost door de Gereformeerde Kerk, die te dien einde dan, met goedvinden van de schuldeischers, of anders door de hulp van anderen, op haar eigen naam de noodige hypotheek neemt, of de noodige schuldbekentenis afgeeft, of de noodige obligatiën uitgeeft. En voor zoover de Vereeniging »de Kerkelijke Kas" ten behoeve van de kerk contracten had aangegaan, zullen bij de mede-contractanten alle pogingen worden in het werk gesteld, om de daaruit voortvloeiende rechten en verplichtingen van die Vereeniging op de Gereformeerde Kerk te doen overgaan.

Art. 8. Wanneer de bestaande Vereeniging > de Kerkelijke Kas" geene bezittingen noch schulden, noch contractueele rechten en verplichtingen heeft, hetzij door de uitvoering van art. 7, of doordat zij die tot dusver nog in het geheel niet had, valt zij aanstonds na de ineensmelting geheel weg, ook zonder dat een formeel besluit tot ontbinding noodig is.

[Indien eenigszins kan vermoed worden, dat er nog legaten of erfstellingen op naam van de Vereeniging »de Kerkelijke Kas" staan, zorge men, dat jaarlijks, tot aan het verstrijken van den termijn voor welken de Vereeniging was opgericht, het bestuur worde aangevuld, om eventueel zulke legaten en erfstellingen te kunnen ontvangen; welke voortzetting der Vereeniging dan echter voorts geheel [nominaal zij, zoodat geene kerkelijke inkomsten haar meer toevloeien, noch ook kerkelijke uitgaven verder ten haren laste komen, noch ook eenige andere v/erkzaamheid door haar verricht worde.]

II. Beide ketkeraden, zoodanig besluit genomen hebbende, geven er elkander officieel kennis van; waartoe wel het eenvoudigst is, dat zij op denzelfden tijd en terzelfder plaatse vergaderen.

Zoodra zij het dan eens zijn, niet alleen over het besluit zelf, maar ook over de nadere bepalingen, doen zij op den eerstvolgenden Zondag hiervan korte mededeeling, ieder aan zijne eigene gemeente, met aanwijzing van de plaats waar het volledige besluit voor de leden der gemeente ter inzage ligt, en met bepaling van een avond in de eerstvolgende week, op welken de mansleden der gemeente ter vergadering met den kerkeraad Vr'orden uitgenoodigd, of wel, op welken zij de gelegenheid hebben, vragen, opmerkingen, enz. aan den kerkeraad voor te stellen.

Zoo dit alsdan geene aanleiding geeft, dat de beide kerkeraden nog over eenige wijjiging met elkander in overleg treden, wordt door den kerkeraad der kerk, voor wier stoffelijke belangen tot dusver door eene Vereeniging »de Kerkelijke Kas" gezorgd werd, de overdracht van de administratie enz. met het bestuur der Vereeniging geregeld; en daarna stellen beide kerkeraden hunne gelijkluidende besluiten ter goedkeuring voor aan de eerstvolgende Classicale vergadering. Daar deze het advies van de Deputaten der gezamenlijke kerken uit het bovenstaande van zelf reeds kent, kan zij aanstonds haar besluit nemen.

Bij goedkeuring door de Classe treedt het besluit tot ineensmelting terstond in werking.

Bovenstaand advies wordt, wegens de vele vragen en aanzoeken, die tot de Deputaten in zake de plaatselijke vereeniging gedurig gericht worden, thans in het Kerkblad door hen aan de kerken medegedeeld. Hier en daar kan natuurlijk, met bet oog op de plaatselijke toestanden, in het besluit en in zijne nadere bepalingen ook wel eenige wijziging gebracht worden, zoodat iets, dat aldaar nog wenschelijk schijnt, er wordt bijgevoegd, of iets, dat aldaar overbodig, is er uit weggelaten wordt. Maar altijd zal daarbij voorzichtigheid zijn en in acht te nemen, opdat voor de kerken zelve moeilijkheden van allerlei aard zooveel mogelijk worden voorkomen.

Geve de Heere, dat bij toeneming onze Gereformeerde kerken zich ook plaatselijk vereenigen, in gehoorzaamheid aan zijn Woord en tot eere zijns Naams.

Amsterdam, Augustus 1892.

De Deputaten voornoemd : H. BEUKER.

A. F. DE SAVORNIN LOHMAN.

F. L. RUTGERS.

L. H. WAGENAAR.

D. K. WIELENGA.

Provinciale Synode te Utrecht, gehouden op 26 Augustus '92, in de Oosterkerk aldaar.

Twaalf Deputaten uit de Classes Utrecht, Amersfoort en Breukelen zijn tegenwoordig. Tot Praeses kiest de vergadering Ds. M. van Minnen; tot Assessor Ds. G. Ringnalda en Ds. J. J. Westerbeek van Eerten tot Scriba.

Twee broeders, die zich aangemeld hadden, worden volgens art. 8 D. K. onderzocht, doch niet toegelaten.

De Synode neemt het voorstel der Classis Utrecht over, om aan de e. k. Generale Synode te verzoeken de kerkelijke grens tusschen de Provinciën Utrecht en Zuid-Holland dus te wijzigen, dat de grens tusschen de kerken van Harmeien en Woerden aangegeven worde door den tol bij de Tekkapsche Vliet, met dien verstande, dat ook de overzijde van den Rijn daaronder gerekend zal zijn.

Insgelijks wordt het voorstel der Classis Amersfoort overgenomen aan de e.k. Generale Synode te verzoeken, de kerkelijke grenzen tusschen de Provinciën Utrecht en Gelderland dus te wijzigen, dat Scherpenzeel bij de Classis Amersfoort kome.

Als Synodale kerk wordt aangewezen de kerk van Bunschoten B. De volgende Prov. Synode zal D. V. gehouden worden te Utrecht in April 1893.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 18 september 1892

De Heraut | 4 Pagina's

Officieele Berichten.

Bekijk de hele uitgave van zondag 18 september 1892

De Heraut | 4 Pagina's