GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Wijze van werken.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Wijze van werken.

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

De vraag of eea Synode Generaal beter doet met in plena, of ia delegatie, dea voorbereidendett arbeid te verrichten, houdt begrijpelijker wijze nog steeds de aandacht bezig.

Ds. Littooy erkent wel dat het in plena niet te best marcheert, maar huivert toch nog om aan preparatoire delegatie, om het wezea der zaak nu eens in twee barbaarsche woordea uit te drukken, zijn volle instemming te gunnen.

Ds. De Haas daarentegen ia zijn Geref. Volksblad heeft zijn keuze gedaan. Hij brak met het in plena als onprofijtelijk, en koos voor delegatie als alleea tea doel leidende.

Hij zei er o. m. dit van.

Naar onze bescheiden meening worden door commissorialen arbeid de zaken helderder, grondiger, zaakrijker en beknopter behandeld, en is er betere leiddraad in de Synode tot bespreking der punten. Ook wordt men niet zoo licht verleid op bijwegen af te dwalen óf van een bijzaak eene hoofdzaak te maken, maar vooral, wanneer eene Commissie de zaken goed heeft aangepakt en bondig ineengezet, valt veel meer het rechte en juiste licht op alles.

Tijd wordt bespaard. De vergaderingen worden niet onnoodig verlengd. De zaken vaak beter en grondiger behandeld. De taak des voorzitters veel vergemakkelijkt, en ook die der scribae, vooral wanneer alles moet worden opgeteekend, gelijk vroeger. Ziehier enkele voordeden, die o. i. niet moeilijk zijn aan te wijzen. Voordeelen, die nog grooter zouden zijn, als de gedachte, door Prof. Dr. A. Kuyper uitgesproken, gevolgd werd n. 1.: door de Synode, zoodra als zij geconstitueerd was, een paar dagen uiteen te doen gaan, dus, na aanwijzing van de Commissiën, eerst al de onder rubrieken gebrachte punten te doen onderzoeken, om dan, als de rapporten gejreed waren, de vergaderingen der Synode voort te zetten. Een prachtig voorstel.

Een voorstel, zoo wij gelooven, voor de kerken alleraanbevelenswaardig.

Mochten we tea deze een wenk voor de discussie geven, dan zou het deze zija: War toch niet drie vragea dooreen.

Er zijn hier drie vragen:

De eerste is: Als een vergadering bestaande uit 40 bezitters van keurstemmen en 20 bezitters vaa raadstemmen, in korten tijd over tallooze vragea vaa ingewikkelden aard te beslissea heeft, is het daa mogelijk deugdelijk en goed werk te leverea, als ge de zakea ia volle vergadering oavoorbereid aaa de orde stelt; of wel is het de gebiedende eisch, dat de groote breede vergadering aan eea delegatie opdrage de zaak voorloopig te oaderzoeken, ea er in pleno over te rapporteeeren, ouder voorstelling van bepaalde conclusiëa?

De tweede vraag is: Zija de kerkea wel ia de Kerkeradea, wel ia de Classea ea wel ia de Proviaciale Synoden, zoodat deze namens de kerkea voorstellea kuaaeadoen, maar zija de kerkea niet in de Generale Synode, zoodat wat hier wordt voorgesteld niet namens de kerken in behandelmg komt? En de derde vraag is deze: Indien de kerken op Generale Synoden voorbereiding van het te behaadelea punt noodig hebben, om de beraadslaging ia pleao goed ea deugdelijk te latea loopen, is het dan zaak deze voorbereiding in hoofdzaak aaa keurstembroeders op te dragen, of staat het dan formeel gelijk of ia zulke delegatiëa broederen met keurstemmen of broederen met raadstemmea zittea?

Deze drie vragea nu moetea o. i. afzonderlijk ea in goede orde besproken worden, ea ook onzerzijds nemen we, waar het pas geeft, gaarne aaa de discussie deel.

Ook aan de bespreking der laatste vraag.

We zoudea dit niet doea, indien onze hoofdredacteur uitsluitend als raadstembezitter op een Syaode-Geaeraal koa verschijaea, maar daar hij zoowel kaa wordea opgeroepea om met keurstem als om met raadstem te verschijaea, is er geen redea om ons buiten het debat te houden.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 21 maart 1897

De Heraut | 4 Pagina's

Wijze van werken.

Bekijk de hele uitgave van zondag 21 maart 1897

De Heraut | 4 Pagina's