GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Buitenland.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Buitenland.

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

Duitschland. Uit Bremen.

Wij schreven reeds over den predikant Mauritz te Bremen die vijf jaren lang den doop bediende zonder de inzettingswoorden te gebruiken, welke doopsbedieningen door den Senaat der stad voor ongeldig werden verklaard. In een brief aan de doopouders liet hij zich volgender wijze uit: „Van Mei 1900 af, had ik uit conscientie bezwaar de Trinitarische formule: „Ik doop u in den naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes", gelijk het schrijven van den Senaat erkent, opgegeven. Eerst gebruikte ik bij den doop de formule: „Ik doop u onder opzien tot God, Dien wij met Jezus Vader noemen", en later: „Ik doop u onder opzien tot God den Al-Eenen (All Einen) in welke wij leven, verkeeren en zijn, welken de Christelijke kerk als Vader, Zoon en Heilige Geest belijdt. Op dezen grond zijn door den Senaat de doopsbedieningen, die ik volbracht, ongeldig verklaard. Om ernstige redenen, en wel om op godsdienstig gebied waar te zijn, werd ik er toe gebracht om in plaats van de doopsformule, die omdat zij gewag maakt van de Drieëenheid, met mijn godsdienstig leven en dat van mijn vrienden, in tegenspraak was, zulke formules te kiezen, welke eenerzijds met de Bijbelsche manier van uitdrukken overeen kwamen, ja aan den Bijbel ontleend waren, en anderzijds aan de vrijzinnigen geen aanstoot konden geven, omdat de belijdenis van Vader, Zoon en Heiligen Geest daatin werd vermeden. Met een goede conscientie kan ik u, die mij toevertrouwden uw kind en uwe kinderen te doopen, verzekeren, dat ik niet den minsten twijfel koesterde aangaande de rechtsgeldigheid van den door mij in den zin van de Christelijkprotestantsche waarheid bedienden doop, die slechts in de formule van den gewonen doop afweek. Den 3den Februari van dit jaar werd mij door de Senaats commissie voor kerkelijke aangelegenheden gemeld, dat een doop alleen geldig was, wanneer de gebruikelijke doopsformule gebezigd was. Tengevolge daarvan zag ik mij genoodzaakt tot de oorspronkelijke doopsformule terug te keeren, " (was de wil van de overheid genoeg om Ds. Mauritz niet langer „waar" te doen zijn? )

Ten slotte bood pastor Mauritz aan om van 28 Mei tot 7 Juni de door hem verkeerd gedoopte kinderen opnieuw te doopen en dan met de gewone door Christus bevolen doopsformule.

Hoeveel ouders van dit aanbod gebruik hebben gemaakt weten wij niet; wel werd ons bekend dat eenige ouders op eene voor deze zaak saamgeroepen vergadering besloten den doop „volgens de Trinitarische formule niet te doen plaats hebben." Voorts zou men den Senaat verzoeken om het besluit inzake de door den predikant Mauritz bediende doopen in te trekken.

Wij weten niet of de doop in Bremen bediend, ook nog een «r^^^fej «V«7w heeft; in het Duitsche rijk heeft hij dit sedert de invoering van den Burgerlijken Stand niet meer. Maar Bremen is een vrije stad en daarom kan het wel zijn, dat het Doopsregister aldaar nog dienst doet als register van den Burgerlijken Stand.

Maar al is dit niet zoo, dan kan ernogverwarring uit de handelingen van pastor Mauritz voortvloeien. Immers ongedoopten kunnen later belijdenis doen en tot kerkelijke ambten geroepen worden. De Senaat kan dezulken dan niet als belijdende leden der kerk en als ambtsdragers erkennen. Maar al trekt de Senaat zijn besluit in, in Duitschland worden zij die ongedoopt zijn, als Heidenen beschouwd en hierin kan een Senaatsbesluit geen verandering brengen.

Opmerkelijk is het, dat onder de 20 predikanten, die zich tegen de handelingen van Mauritz verklaarden, ook liberalen gevonden worden. Mauritz ging dus volgens hen te ver. Hoe zouden deze predikanten verbaasd zijn, indien zij wisten dat er in Nederland onderscheidene predikanten gevonden worden, die bij den doop den naam Gods of van Christus niet noemen, maar doopen „in naam van geloof, hoop en liefde". Op deze Unfug wordt in Christelijke kringen in ons land te weinig gelet.

Engeland. Moeilijkheden in Schotland tusschen de VrijeSchotsche en de VereenigdePresbyteriaansche Kerk.

Onze lezers weten, dat de Vrije Kerk van Schotland zich met de Vereenigde Presbyteriaansche kerk ongeveer vier jaren geleden vereenigd heeft onder den naam van Vereenigde Vrije Kerk. Een klein deel dier kerk met vier-en twintig predikanten eischten al de goederen der Vrije Schotsche kerk voor zich op, wijl zij niet met de vereeniging wilden medegaan, en beweerden dat zij de wettige voortzetting der Vrije Schotsche Kerk waren. Er ontstond hierover een proces dat, ter laatste instantie ten voordeele van de Vrije Schotsche Kerk uitviel. Wat zouden die weinige en kleine kerken met hun gering aantal leeraars met zooveel millioenen kapitaal en met zooveel honderden kerkgebouwen en pastoriën doen? Algemeen was men in Engeland en daarbuiten van oordeel, dat het billijk ware, dat de Vrije Schotsche Kerk van een groot deel der goederen afstand deed, omdat zij, afgezien van alle andere overwegingen, toch te kleine kracht had om ze in overeenstemming met de bedoeling van hen, die ze hadden bijeengebracht, te gebruiken. Er werd zelfs eene koninklijke commissie benoemd om deze zaak in der minne te regelen, en men sprak er van dat zij ook door eene wet, door het parlement aangenomen, tot een'goed einde kon worden gebracht.

Doch de kleine groep der Vrije Schotsche Kerk schijnt er anders over te denken. Althans lezen wij in een Engelsch blad, dat dezer dagen vanwege de Vrije Schotsche Kerk twee honderd predikanten van de Geünieerd Vrije Kerk aanzegging hebben gekregen om hunne pastoriën te verlaten en de kerkelijke goederen, wier inkomsten zij genieten, over te geven.

Men kan zich voorstellen hoeveel gisting en verbittering daardoor ontstaan kan. De Heere geve, dat eene voor beide partijen bevredigende oplossing van de gerezen moeilijkheid gevonden worde.

De mannen van de Vereenigde Vrije Kerk zullen er nu wel spijt van hebben, dat zij, vóórdat het tot een proces kwam, niet gepoogd hebben tot esne minnelijke schikking te geraken. Het feit dat de Vrije Schotsche Kerk bij de Vereeniging, als het ware, naakt aan den dijk gezet werd, verklaart de houding van hen, die door de rechtbank nu het heft in handen hebbeu.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 25 juni 1905

De Heraut | 4 Pagina's

Buitenland.

Bekijk de hele uitgave van zondag 25 juni 1905

De Heraut | 4 Pagina's