GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

INGEZONDEN STUKKEN.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

INGEZONDEN STUKKEN.

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

(Buiten verantwoordelijkheid van de Redactie).

Aan de Redactie van De Heraut.

Hooggeachte Redactie.

Naar aanleiding van de grieven, die door Ds. Barmen 't Loo, secretaris van de Hervormde „Vereen, voor Inw. Zending", ingebracht zijn tegen den Evangelisatie-arbeid der Gereformeerde Kerken in N. Brab. en Limburg, eerst in het jaarverslag der Vereeniging voornoemd, waarvan we toevallig kennis kregen door De Nederlander van 19 Maart 1.1. en daarna in De Nederlander van 17 April 1.1., verzoeken de ondergeteekenden namens Dep. voor den EvangeUsatie-arbeid der Geref. Kerken in N. Br. en L. u vriendelijk opname van de volgende verklaring in uw geëerd blad:

I. Spreken we uit, dat de Geref. kerken er allerminst op uit zijn bij' voorkeur hun arbeid te beginnen waar anderen een dergelijken arbeid aanvingen, wat uit de geschiedenis van vele jaren (onze arbeid dagteekent reeds van 1869!) te bewijzen valt.

Uit den aard der zaak arbeiden de Geref. kerken, evenzeer als de Vereen, voor Inw. zending op plaatsen, dieminofmeermiddenpunten zijn van verkeer, zooals Roermond, Roosendaal, Eindhoven, Venlo, Maastricht, enz.

Doch wij betwisten aan de Ver, voor Inw,

Zending ten stelligste het recht daaruit af te leiden, dat „bij voorkeur" een „aanval" door ons zou gedaan worden op plaatsen waar zij arbeidt, of „van moeilijkheden, waarin zij zich bevindt, zou worden gebruik gemaakt"

2. Voorts verklaren wij dat — wijl aan beschuldigingen van het karakter, zocals ze nu tegen ons ingebracht werden, alleen dan zoute ontkomen zijn, zoo we in V geheel niet werkten en gingen stil zitten — we ons geenszins zullen laten weerhouden als Gereformeerde Kerken overeenkomstig onze roeping alom het Woord des Levens te brengen. Zoo zelfs dat, konden wij over genoegzame krachten beschikken, geen enkele plaats in N. Brab. en L. onbearbeid zou blijven. Wie nu ijvert alleen voor zijn schibboleth: de Herv. kerk, , moge daarin aanstonds een aanval zien op zijn kerk en daarover ach en wee roepen, deze klaagtonen zullen nimmer den arbeid mogen of kunnen verhinderen van onze kerien, die staande op den bodem van Gods Woord, zij het in zwakheid, het zuivere Woord Gods wenschen te brengen in deze Zuidelijke gewesten, waar eenerzijds in Hervormde kringen het ongeloof zoo machtig heerscht en anderzijds ook de Roomsche kerk haar invloed oefent. Temeer, waar we als vrucht van onzen arbeid mogfn wijïen op kerken als Breda, Raamsdonk, Tilburg, zullen we trots allerlei tegenstand blijmoedig voortgaan.

3. Ter weerlegging van de beschuldiging, dat wij onder den schijn van uitsluitend onder de Roomschen te willen arbeiden, onze collecten zouden aanbevelen, wijzen we hierop, dat zelfs in onze Regeling van den Evangelisatie-arbeid, . vastgesteld in 1905, uitdrukkelijk staat, dat het doel is: te winnen wat vreemd is en buiten onze belijdenis staat", waarop dan onmiddellijk in Art. 2 volgen de woorden, dat bij dezen arbeid „is het naaste doel, de Protestanten te winnen, daarna de Roomschen, terwijl voorts alles wat zal voorkomen als voorwerp van bearbeiding geldt."

4. Ten slotte betreuren Dep. de wijze waarop de secretaris van de Ver. voor Inw. Zending eerst zijn aanval op onzen arbeid in zijn verslag begon, en daarna Ds. Mulder van 's Hertogenbosch, die hem bewijs vroeg voor zijn aanklachten, te woord stond. We achten dat zulk schrijven niets dan bitterheid en tegenzin werken kan.

U dankend voor de opname van dit schrijven, hebben wij de eer te zijn, namens de deputaten voor den Evangelisatie arbeid der Geref. kerken in N. Br. en L.

Uw dw. dienaren,

Ds. W. BOSCH, praes.

L. G. GORIS, scriba.

Zevenbergen, 23 April 1906.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 6 mei 1906

De Heraut | 4 Pagina's

INGEZONDEN STUKKEN.

Bekijk de hele uitgave van zondag 6 mei 1906

De Heraut | 4 Pagina's