GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

39 resultaten
Filteren
van 4
Reguliere Editie
1906-05-06
„Ga weg achter mij, Satan.“

„Ga weg achter mij, Satan.“

Maar hij, zich omkeerende, zeide tot Petrus: Ga weg achter mij, sdtanas, gij zijt mij een aanstoot; want gij bedenkt niet de dingen, die Gods zijn, maar die der menschen zijn, Matth. 16:23 Te ontkennen valt niet, dat men vroeger, vooral in de Middeneeuwen, sterk ov ...

6 mei 1906
De Heraut
1659 woorden
Van de tien geboden.

Van de tien geboden.

C. HET ACHTSTE GEBOD. I. Gij zult niet stelen Exodes 20:15. Het achtste gebod luidt naar Exodus 20:15 en evenzoo naar Deuteronomium 5:17: if zult niet stelen.Ook ...

6 mei 1906
De Heraut
3045 woorden
Dr. Scheurer.

Dr. Scheurer.

Met diepe droefheid zal zeker het bericht in onze Kerken ontvangen worden, dat onze Zendings-arts Dr. Scheurer, door ernstige krankheid aangetast, plotseling zijn arbeid moest nederleggen en het zeer de vraag is of hij ooit in staat zal zijn zijn taak aan Petronella's hospitaal weer te hervatten. ...

6 mei 1906
De Heraut
370 woorden
Kan het erger?

Kan het erger?

De mode van onzen ziekelijk-overspannen tijdgeest brengt mee, dat men bij voorkeur de groote mannen van ons geslacht, denkers en dichters, kunstenaars en staatslieden, als halve krankzinnigen beschouwt.De „Durchschnittsmensch", de gewone alledaagsche mensch, is alleen normaal. Al wat daar ...

6 mei 1906
De Heraut
606 woorden
Vos en ganzen.

Vos en ganzen.

De klimmende tegenzin van ons christelijk volk tegen de openbare godsdienstlooze school maakt, dat de openbare onderwijzers niet zonder zorg zijn voor de toekomst van hun troetelkind. Het aantal Christelijke Scholen neemt elk jaar toe. Trots de agitatie van de Frontmakers ging de Schoolwet-Kuyper ...

6 mei 1906
De Heraut
794 woorden
Antinomiaansch.

Antinomiaansch.

Het geval-Bahler laat de conscientiën nog niet met rust.Niet, alsof dit geval op zichzelf zooveel erger zou zijn dan al wat in de Hervormde Kerk dagelijks geschiedt. Terecht heeft Prof. Visscher er op gewezen, dat de Synode, zonder principieel van gedragslijn te veranderen en daarmede heel ...

6 mei 1906
De Heraut
679 woorden
De schare, die de wet niet kent.

De schare, die de wet niet kent.

Amsterdam, 4 Mei I906, Het is een verblijdend teeken, dat ook in onze pers meer de aandacht geschonken wordt aan de vraag, hoe de Kerk van Christus weer reddend en zegenend kan inwerken op de verwilderde massa, die van God noch Zijn Woord weet.Dat vraagstuk is van veel ingrijpender ...

6 mei 1906
De Heraut
1003 woorden
Antwerpen.

Antwerpen.

De Gereformeerde Kerk te Antwerpen heeft dezer dagen een beroep gedaan op alle Kerken in ons vaderland, om haar te steunen in haar poging om een eigen kerkgebouw te krijgen.Tot dusverre moest ze zich behelpen met een gehuurd lokaal. Niet alleen dat dit lokaal te klein is voor de behoefte d ...

6 mei 1906
De Heraut
516 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Maandagavond 23 April was voor de Geref. Kerk te Bussum een genoegelijke ure bereid, daar onder samenkomst der gemeente, onzen leeraar, Ds. G. van Setten, zijn 12I/2 jarige ambtsbediening op feestelijke wijze werd herdacht. In het kerkgebouw, hiertoe op smaakvolle wijze met groen en bloemen versi ...

6 mei 1906
De Heraut
Dr. J C. DE MOOR
Ds. C. W. J. VAN LUMMEL
B. J. ESSER
671 woorden
Uit de Pers.

Uit de Pers.

De onlangs verschenen roman Hilligenlei, waarin de predikant Gustav Frenssen een beeld teekende van den Heiland, zooals de moderne mensch hem zich denkt, heeft in Duitschland en elders heel wat critiek uitgelokt. Ciitiekniet alleen van geloovige zijde, omdat dit moderne Jezusbeeld niets dan een c ...

6 mei 1906
De Heraut
993 woorden
van 4