GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Officieele Berichten.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Officieele Berichten.

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

NAAR ROTTERDAM!

De Vereeniging tot Chr. Verz. van Zenuwlijders roept ons Woensdag 3 Juni naar de Maas-stad. Zal het weer gaan als vorige jaren, dat behalve het Bestuur er slechts een zeer luttel aantal afgevaardigden tegenwoordig is r M. i. mag deze verkeerde gewoonte niet langer gevolgd worden. Want op die vergaderingen wordt eene beslissing genomen over dejhoogste belangen van den Christelijken arbeid in den dienst der barmhartigheid. Ook nu weer zal er gehandeld worden over een eveatueele benoeming van een Geestelijk-Verzorger.

Laten de afdeelingeu en corporatiën toch afgevaardigden zenden. De reiskosten worden gerestitueerd. En mogen er tevens vele belangstellenden uit Rotterdam en omgeving komen. Te meer, waar Dr. Schermers in de namiddagverg, (pl.m. 2 uur) een referaat zal houden over: »Het droomleven van den inensch"'. Zij er veel belangstelling en geve de Heere eene geanimeerde vergadering, die het Christelijk Sanatorium voor Zenuwlijders ten goede mag komen.

Gouda. 28-5-'14.

T. SAP,

Voorzitter v. d. Alg. Oudersteuningskas der Vereeniging.

P. S. De vergadering wordt gehouden in de restauratiezaal van de Diergaarde, aanvang 's morgens 11 uur.

ZUID-LIMBURG.

Mag ik, handelende op last van Deputaten voor Evangelisatie ia N.-Branant en Limburg, eens in L^w blad een vriendelijk verzoek doen.^ Het verzoek geldt onze Broeders Predikanten, die het voornemen mochten hebben, om dezen zomer eenigen tijd met vacantie in het natuur^ schoone Limburg door te brengen.

Langs dezen weg dan stagen wij dien Broeders : Zoudt U alsdan niet eens een Zondag voor de verstrooide Broeders en Zusters te Heerlen of te Maastricht kunnen optreden r De onkosten welke hieraan verbonden mochten zijn, zullen deputaten U gaarne vergoeden. U zoudt hiermede een gewaardeerde bijdrage leveren aan onzen heerlijken arbeid der Evangelisatie in Limburg. Het arbeidsveld is zoo uitgestrekt en de arbeidskrachten zijn zoo gering. Komt, Broeders, helpt ons eens een handje. Mocht U hiervoor gelegenheid hebben, £aarne ontvangt ondergeteekende hiervan tijdig kennis.

Met vriendeMjke aanbevehng,

H. DEKKER.

Vetdo, 23 Mei 1914.

Kort verslag van de Vergadering der Classis BrieUe 29 April 1914.

De vergadering wordt op gebruikelijke wijze geopend. Voorz. Ds. Dekker, ass. Ds. v. Lummel, scriba Ds. Esselink. Alle kerken zijn wettig vertegenwoordigd. Van Melissant, X.-Helvoeten Abbenbroek is een diaken afgevaardigd, wien, de reden gehoord, keursrem wordt verleend.

De notulen worden gelezen en onveranderd goedgekeurd.

Van de classis Dordt is bericht ontvangen, dat zij aan 't verzoek om hulp in den D. d. W. niet kan voldoen.

2Na bespreking van het rapport der deputaten der Prov. Synode inzake een voorstel tot herziening van de Bijbelvertaling, oordeelt de Vergadering het meest gev.-enscht aan de Generale Synode de vraag voor te leggen, of, naar haar oordeel, de tijd is gekomen voor eene herziening van ? de Statenoverzettiiig, of voor een nieuwe vertaling.

Aan Ds. D. Smallegange te BrieUe wordt, op zijn verzoek, wegens voortdurende zenuvv-zwakte, nadat de daiarop betrekking hebbende stukken zijn nagezien en in orde bevonden, en met goedkeuring van de Deputaten der Prov. Svnode, eer\'ol emeritaat verleend, met dank voor zijne bijna veertigjarigen trouwen dienst in onze kerken.

Mellissant vraagt finantieelen steun om te kunnen komen tot 't beroepen van een D. d. W. De classis adviseert om deze zaak eerst te bespreken op eene vergadering van de manslidmaten onder leiding van den consulent.

De kerkeraad van iL dient een klacht in tegen eenige lidmaten, die op een bezwaarschrift tegen den kerkeraad hebben d-.)en leekenen lidmaten, zonder dat deze met den geheelen Inhoud van het bezwaarschrift bekend waren. De vergadering spreekt hare afkeuring daarover uit.

Aan den Briel wordt advies gegeven in zake een tuchtzaak, en goedgekeurd dat Ds. Mol consulent van den Briel is.

Voorgesteld wordt, dat de benoeming tot de onderscheidene deputaatschappen niet zal plaats hebben in de vergadering van-Mei, maar in die van Augustus. Aangenomen.

Tot afgevaardigden naar de Prov. S> 'node op 17 Juni te Gorinchem te houden, worden benoemd de D. d. W. Ds. van Lummel en Ds. Dekker, prim.i, en Ds. Mol en Ds. Esselink secundi: en de Br.'s ouderlingen J. C. Borgdorif en P. v. d. Berg primi, en L. Donkersloot en W. Klok, secundi.

Bij de rondvraag naar Art. 41 wordt uitgesproken, dat Tiute gehouden is een doopbewijs van een kind aldaar gedoopt aan Rockanje af te geven.

De kerkeraad van Zuidland vraagt, of de vergaderingen der classis voortaan te Spijkenisse kunnen plaats hebben. Na bespreking dezer zaak neemt Zuidland thans die vraag terug.

De vergaderkig neemt kennis van een dringende aanvraag om steun voor Rijn-Pruisen.

De vacature-beurten worden geregeld als volgt : ^ Den Bommel, in Juni, Ds. Hagenbeek, in Aug. Ds. Goote; Brielle in Juli eventueel een D. d. W. uit de classis Rotterdam; Melissant in Juni Ds. v. Pemis in Aug. Ds. Koster, Tinte in Juni Ds. Esselink, in Juli Ds. Sleeswijk Visser; Hellevoetsluis in Juni event, een D. d. W. uit de Cl. R.; Nieuw-Helvoet in Aug. Ds. Esselink; Stellendam in Juli Ds. Jonker; Ouddorp in Juni Ds. van Lummel; Spijkenisse in Aug. event, een D. d. W. uit de Cl. R.; IVIiddelhamis in Aug. Ds. Dekker, ' Rockanje in Juni Ds. Dekker, in Aug. Ds. Mol.

Nadat de onderscheidene quota geïnd zijn, gaat de assessor voor in dankzegging, en wordt door den Voorz. de vergadering gesloten.

Op last der classis

G. Vv'. H. ESSELINK, Scriba.

Stad a. 't H.. 3 Mei 1914.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 31 mei 1914

De Heraut | 4 Pagina's

Officieele Berichten.

Bekijk de hele uitgave van zondag 31 mei 1914

De Heraut | 4 Pagina's