GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Officieele Berichten.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Officieele Berichten.

6 minuten leestijd Arcering uitzetten

L. S.

Den kerken in Z, - HolIand (zuidel. ged, ) wordt verzocht de collecten naar art. 19 D. K. O. voortaan te zenden aan Ds. J. F. Jonkers te Schiedam.

A. MULDER.

Strijcn, 10 December 1914.

Classis Gouda.

De Geref. kerk te Haastrecht roept, in gevolge classic^al besluit, de kerken der classis Gouda samen ter gewone vergadering op Dinsdag 2 Februari 1915.

Punten voor het agendum worden vóór Dinsdag 12 Januari e.k. verwacht aan het adres van den eerstondergeteekendc:

Namens den Raad der roepende kerk:

B. VAN HALSEMA, praeses.

T. YPMA, scriba.

Haastrecht, 15 Deo.

Kort verslag van de vergadering der cl. Brielle, gehouden 4 Nov. 1914.

Op gebruikelijke ivijzc wordt de vergadering geopend door Ds. Dekker.

Uit de credentialen blijkt, dat alle kerken wettig vertegenwoordigd zijn,

Voorzitter is Ds. Dekker, Assessor Ds. van Lummel, Scriba Ds. Esselink.

De notulen worden gelezen en na eene e, nkele rectificatie gearresteerd.

Door br. P. v. d. Berg wordt verslag uitgegebracht van de j.l. gehouden Prov. Synode

Over de missive van de Prov. Synode omtrent Art. II en 13 D. K. O. zal in de volgende Vergadering een besluit worden genomen.

De Commissie tot Evangelisatie deelt mede, dat zij de uitgave van „De Wegwijzer" gestaakt heeft, en overweegt om later een voorstel in zake de Evangelisatie ter tafel te brengen. Wordt goedgekeurd.

Met blijdschap en dank wordt vernomen, dat de classis Barendrecht en Rotterdam wederom hulp in den D. d. \\'. hebben toegezegd, en de hoop geuit, dat ook declassis Schiedam dit weer zal doen.

De vacaturebeurten zijn als volgt:

Den Bommel in Dec. event, een D. d. VV. uit de cl. Schiedam, in Febr. Ds. Dekker; Brielle in Jan. Ds. Schouten; Tinte in Dec. Ds. Nieborg, in Febr. event, een D. d. W, uit de cl. Schiedam, Hellevoetsluis in Febr. Ds. v. Velsen; N. Heivoet in Jan. Ds. v. Lummel; Stellendam in Jan Ds. Esselink; Ouddorp in Jan. event, een D. d. W. uit de cl. Rotterdam; Spijkenissc in Jan. Ds. Mol: Rockanje iu Jan. event, een Ds. d. W. uit de cl. Schiedam, in Febr. Ds. v. Pernis; Melissant in Dec. Ds. v. Duin, in Febr. event, een D. d. W. uit de cl. Rotterdam.

Besloten wordt de volgende vergadering in Middelharnis te houden.

Na het onderzoek naar A*t. 41 gaat de assessor voor in dankzegging en sluit de voorzitter de vergadering.

Op last der classis:

G. W. H. EssELINK, scriba.

Stad alk IL, 10 Nov. '14.

Vergadering der Classis Gorinchem, gehouden Woensdag 11 November.

I. De vergadering wordt geopend door Ds. V. d. Vlies, als consulent van Noordeloos. Gezongen wordt Ps. lOS : 3, gelezen Ps. 46. Hij gaat voor in den gebede.

2. De lastbrieven worden onderzocht. In het Moderamen nemen zitting: Ds. Zwicrs, praeses; Ds. V. d. Vlies, assessor en Ds. Los, scriba.

3. De Praeses heet Ds. Wecner hartelijk welkom. Z.Eerw. antwoordt. De assessor feliciteert Ds. Zwiers met zijne roeping naar Pacsens en Moddergat en spreekt de'blijdschap der Classis uit voor zijn bedanken.

4. Notulen worden gelezen en goedgekeurd.

5. De stukken betreffende de roeping en het aannemen van Ds. J. Mulder als herder en leeraar van de Geref. Kerk te Gorinchem.worden geapprobeerd, Gorkum wordt gelukgewenscht,

6. Bezwaarschrift van een lid der gemeente tegen zijn kerkeraad wordt teruggenomen,

7. Ds. Steinhart geeft schriftelijk mededecling van zijn zich herhalende krankheid en verzoekt de voorbede en de hulp der classis voor zijn beproefde gemeente. De scriba zal liem namens de classis beantwoorden.

8. Het rapport van den class, quaestor wordt door eene commissie nagezien en in orde bevonden.

9. De onderscheiden deputaten worden herbenoemd. De ontstane vacatures aangevuld.

10. Een ingekomen schrijven van den kerkeraad van 's Gravenhage wordt voor kennisgeving aangenomen.

II. Een kerk krijgt toestemming om een Dienaar des Woords voor de tweede maal te beroepen, gehoord de gegeven toelichting.

12. Aan een kerk wordt geadviseerd, na gegeven toelichting de 2e trap van censure toe te passen.

13. Een kerk vraagt en ontvangt inlichting inzake het optreden van oefenaars.

14. De vacaturebeurten worden aldus geregeld:

Meerkerk: Ds. Los; Noordeloos D. D. Weener en V. d. Vlies; Hardin.xveld D. D. Kapteyn en Mulder; Schoonrewoerd Ds. Zwicrs.

15. Elke kerk zal zijn Dienaar een Zondag afstaan om Ix'ksmond te helpen.

16. Het rapport uitgebracht inzake de Kerkbode is bevredigend. Op de eerstvolgende vergadering zal breedvoerig verslag worden gegeven.

17. Classis Gouda zal worden gevraagd hulp te verkenen met het oog op de vele vacatures.

18. De Praeses gaat voor in dankzegging en sluit de vergadering.

Namens de < ^'.!lassis:

J, V. D. VLIES,

Scriba.

Korte notulen der vergadering van de Classis Dordrecht, gehouden 5 Nov. 1914.

De Praeses der roepende kerk. Ds. Meynen, laat zingen Ps. 134 : 1, leest Psalm 46 en gaat voor in gebed. De credentiebrieven worden nagezien door Ds. van Dijk en oud-Juch, waaruit blijkt, dat de kerk van Brussel niet vertegenwoordigd is en de kerken van Zwijndrecht en H. 1. Ambacht twee ouderlingen hebben afgevaardigd. Va» de kerk van Antwerpen waren wel twee ouderlingen tegenwoordig, doch niet in een wettige vergadering afgevaardigd, als gevolg der tijdsomstandigheden, waarom hun evenwel keurstem wordt verleend.

De notulen worden gelezen en goedgekeurd.

In het moderamen nemen zitting als praeses Ds. Meynen, als assessor Ds. van Dijk, en als scriba Ds. Jonge, in de plaats van Ds. 'VVarner.

Ds. van Dijk brengt rapport uit van de kerkvisitatie, gehouden te 's Gravendeel, en van de behandeling van het geschil tusschen dien kerkeraad en Ds. V. Met de conclusies van dit rapport gaat de vergadering accoord.

Bij de rondvraag naar het Art. 41 K, O, wordt behandeld de instructie van de kerk van Alblasserdam, welke advies vraagt in de zaak van Papendrecht. Na eenige besprelcing wordt besloten deze zaak te laten rusten, tot de bezvraarde broeders zelve zich tot de classis hebben gewend.

De instructie van de kerk van Sliedrecht, luidende: > De classis Dordrecht stelt aan de Part. Synode van Z.-HoUand ten Z. voor, dat deze jaarlijks haar acta, met of zonder rapporten, late drukken en aan elke kerk in haar ressort 2 e.x. toezende", wordt aangenomen met schrap­ ping van de woorden »of zonder".

Door Ds. de Jonge wordt voorgesteld, dat jaarlijks in elke kerk der classis een collecte zal gehouden worden voor de evangelisatie te Papendrecht. Besloten wordt, dat de afgevaardigden dit als verzoek zullen medenemen naar hunne kerken.

De classisbeurten worden aldus geregeld: Alblasserdam: D. D. van Dijk en Meulink; 's Gravendeel: D. D. Vogel en de Jonge; N.-Lckkerland: D. D. Vonkenberg en Warner; Antwerpen : de in de vorige vergadering aangewezene.

Ds. Goslinga vraagt eenige inlichtingen aangaande het finantieel rapport der Medische zending en oud. Trapman omtrent de regeling der quota voor art. II en 13. Besloten wordt, dat door den quaestor op de volgende vergadering een concept-regeling zal worden voorgesteld.

Roepende kerk voor de volgende vergadering is H. I. Ambacht. Na het zingen van Ps. 84:6 en dankzegging door Ds. van Dijk, wordt de vergadering gesloten.

Namens de classis

A. VAX DIJK.

Assessor.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 20 december 1914

De Heraut | 4 Pagina's

Officieele Berichten.

Bekijk de hele uitgave van zondag 20 december 1914

De Heraut | 4 Pagina's