GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Torenbouwers.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Torenbouwers.

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

.....en een toren, welks oppersLo in den hemel zij.... Gen. 11:4.

Ze zijn er nog' — de bonwers aan den Babelstoren!

Ge vindt ze in het wereldleven.

Mannen van grootsche denkbeelden, die hun eenheidsideaal nastreven te midden van de uiteen-.geslagen en verbrokkelde volkeren.

Prachtiig ziijn hun plannen.

Zij zullen saambinden wat uiteengaat. Zij zullen hun trotschen toren bouwen, welks op-pjerste rijzen zal in den hemel. Aller oog moet daarop' zien. Het zal het middelpunt worden van den levenscirkel, de poolster, waar alle beweging zich om concentreert, de as waar hiet zich al om wentelt.

Die bonwlieden hiebben den hemelschen Kunstenaar en Bouwheer niet van noode.

Luide roepen zij'; geen nood, wij redden 't zonder Hem!

Zij versmaden de wijsheid die van bo'ven is.

Zij zoeken niet de gerechtigheid Gods, die alleen ordening, saambinding, vrede, welvaart z-ou kunnen geven.

Zij achten zichzelf de nieuwe wereldsoheppers.

Zij zeggen: daar zij lichit

Maar het blijft: -.duisièfïi'is.

Deernis Vervult ons als we zien op' het woelen en werken dezer nietige menschen, .die met den n^oed der wanhoop worstelen om een andere en betere wereld.

Ach, wat is hun Babelstoren klein. Kinderspeelgoed !

De groote God .komt en belaciht hun raad, verdeelt huin spïaak, en hun naam vergaat. Vergeefs opj bomven toegel^d, , . zioo God Zijn hulp aan het werk ontzegt.

Ze •zajn. er nog — de bouwers van den Babelstoren.

Ge vi-ndt ze ook in het kerkelijk leven.

De igemeente'van Christus is voor hen n.iet de tempel des H. Geestes, waarin de geloovigen levende steenen zijin^..'gebojuwd opi den hoeksteen Christus.

Weineen — geen' tem', p'el, maar een tO'reu!

Niet om God te dienen .en te verheerlijken.

Maar menschenwerk, opdat de aardsche bouwmeesters zich naam zouden maken.

Niet het neerdalen Gods in genade en liefde.

Maar het ópstreven van den mensch, in hoiogmoed en trots.

Niet het opklimmen langs de ladder der genade, die uit het venster des' hemels is uitgelaten.

Maar het oiprijzen langs eigen gemetselde torentraippen, om zóó te stijgen tO'l-God.

En dan: niet de organische den H. Geest Gods. eenheid door

Maar de mechanische van hun vo^eiglwerk, steen bij steen.

Als gij ze boort spreken over hun plannen om de velen één te maken, om de uiteenloopende lijnen saam te grijpen in de ééne lijn van hun ruslig-rijzenden toren, om zoo te streven van de aarde tot den hemel, en van den mensch tot God, dan is het u, .alsof ge in het land Sinear de ruïne van 'Babels toren ziaagt, het teeken van machl.elooz: e wanhoop.

Er zijn architeoten bij en steendragers, teekenaars en 'tichelbranders, geleerden en eenvoudigen.

Maar hierin zijn ze één: 'tis al hun werk, 't gaat al van heneden naar bo'ven, 'tis al 'n gemaakte eenheid.

Ja, 'tis in alles het omgekeerde van .het werk Gods, • al spreken die Babelbouwers nog vrome taal en al bedienen zij zich nog van de onde formules, en al spreken zij van de streving tot God.

Ach, wat zijn z© arm met hun knutselwerk.

Hun toren is zoo Thoog als 'n speldeknop in den aardbol.

Ze zijn er no^ boiuwers van den Biabels toren.

Al noemen ze zich misschien belijders van den levenden God, discipelen van Christus, geroiepenen 'om mee te helpen aan den opbouw van den tempel Gods — en al bekoren ze misschien menigeen met hun valsah eenheidsideaal — in den grond der zaak dragen zij steenen aan voor den Babelstoren van het ongeloof en branden tichelen voor de schatsteden der haters IGods.'

En laten wij' nu maar ootmoedig bidden dat wij zelf er niet hij hoor en.

Dat gevaar dreigt.

Als we de vastigheid vain het Woord Gods loslaten en ons gebrokene baikken uithouwen, die geen water kunnen bevatten.

Als we niet bij alles bidden om de kracht en leiding des H. Geestes, opdat wij de waarheid liefhebben, de leugen haten en in waarachtige bekeeri'ng en heiliging des levens vruchten dragen Gode tot eer.

Als we niet voorzichtiglijk wandelen in devreeze des Heeren.

Als we de wijsheid der menschen vermengen met de ware wijsheid die van boven is.

Als we 't zelfgemaalcte verikiezen boven 't van God gegevene.

Als we niet door genade alleen zalig willen worden.

Als we er iets van ons bij willen voegen.

Als de eenheid en saambinding; door ons cement moet komen.

Als wij in plaats van , , steenen" bouwmeesters willen zijn.

Als wij den to^r e n verkiezen boven den t e m pi e 1.

Menschenboiuw boven Geestesbouw.

Dan zouden wij ons misscMen veel verbeelden van het , , oipperste dat rijzen zou tot in den hemel".

Maar hiet zon omgekeerd zijn.

Het londerste zöu dalen in de hel.

Die Babelstoren wordt nooit voltooid.

De tempel des Geestes alleen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 24 juni 1921

De Reformatie | 8 Pagina's

Torenbouwers.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 24 juni 1921

De Reformatie | 8 Pagina's