GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Pers-stemmen.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Pers-stemmen.

7 minuten leestijd Arcering uitzetten

Prof. Dr H. E. Dosker herdacht.

Zooals wij beloofd hebben, geven wij thans het artikel, wagrin „De Hope" Prof. Dosker herdenkt.

Zooals we verleden week meldden, Dr Henry E. Dosker overleed te, Louisvillp, Ky, op Donderdagmorgen den 23sten December.

Dr Dosker is een onvergetelijk leider geweest in onze Gereformeerde Kerk. Ook tijdens zijn professoraat te Louisville, waaraan hij 24 jaren van zijn rijk en nuttig leven heeft besteed, bleef hij toch met hart en ziel de Kerk der Gereformeerde "Vaderen )> eminnen. Zijn zomervacanties bracht hij geregeld door in Michigan, zoodat hij gestadig in oontact bleef met onze Kerk en in vele gemeenten bij gelegenheid optrad om het Woord io bedienen.

Zooals Dr J. van der Meulen in zijne welsprekende rede zei bij de begrafenisdiensten te Grand Rapids, ' Mich., Dr Dosker was een der dienstknechten, wien de Heere vijf talonten had toevertrouvrd en die met al di(! talenten gewoekerd heeft en ten zegen 'is geweest in den wijngaard zijns Heeren.

Dr Dosker was een zeer welsprekend en bezielend redenaar op den kansel. Boe boeiend wist hij voor de gemeente het Woord Gods te ontvouwen. Zijn onderwerp was Jezus Christus en dien gekruist. Hij was beslist in zijn overtuiging omtrent de waarheden van Gods geïnspireerd Woord. Nimm.er was hij dor of droog in zijn betoog. Hij sprak niet alleen tot het verstand, maar OOK tot het hart. Daarbij was hij altijd met ernst en kinderlijken eerbied vervuld als hij de waarheden des evangelies ontvouwde. Dr Dosker had zin voor humor en wist e'r winst m'ee te doen in zijn lezingen op den professoralen 'CatBeder en in onderlinge gesprekken. Doch op den kansel hield hij die altoos op den achtergrond. Dan scheen hij vervuld te zijn met den ernst die gepast is voor „een sterveling die aan steivehngen" de waarheden van zo-nde en genade, van schuld en verzoening, van straf en vergeving, van gerechtigheid en heiligheid in Christus Jezus verkondigt. Dit is de buitengewone kracht geweest in zijne evangeliebediening en. het geheim dat hij zoo algemeen gewenscht werd he! Woord aan de gemeente te ontvouwen.

Drie gemeenten, zoo we ons niet vergissen, heeft hij in pnze Kerk bediend, Ebenezer, Eerste Grand Haven en de Derde te Holland, alle in den staat Michigan.

Dr Dosker was ook een geleerde in "den volsten zin des woords. Hij was sturtikus van top tot teen. Hij' was op velerlei terrein een belezen en goed onderricht vorscher. Toen hij nog predikant was te Holland, . gaven zijn geschriften getuigenis van zijn bekwaamheid en geleerdheid, m'et.'; |i|tp§, , OT'_jb, e.t.:4.^f^^^ Kerkgeschiedenis. ^t'ift«; is"|.!; Fï'S; iïiilrVii? j'iS^^ .

Dr Diosker was niet alleen een kerkhistoricus van den eersten rang maar een onderwijzer zooais er slechts weinigen worden gevonden.

Kerkgeschiedenis is een dor en droog vak, - zoo heeft men vaak en niet geheel ten onrechte, beweerd. Niet elk geleerde heeft de bekwaamheid jeugdige studenten te bezielen met hefde en vooringenomenheid voor de .geschiedenis der Kerk. Dr Dosker blonk uit als professoi-in de Kerkhistorio. Nadat hij eenige jaren te Holland ni het Semmarie onderwijs had gegeven, had men in de inriclitingen van andere Kerken de aandacht op hem gevestigd. Het gelukte de Theologische School der Presbyteriaansche Kerk te Louisville, Kentucky, hem te bewegen om eene benoeming in die inrichting te aanvaarden, wa: uin hij een groot deel zijns levens niet veel zegen heeft gearbeid.

Dr Dosker heeft ook het lief en leed des levensondervonden. Zijn eerste en tweede gade zijn beide hem voorgegaan in de eeuwige rust.

leder die hem van nabij gekend heeft, weet hoe diep; hij die verliezen heeft gevoeld. Hij was een liefhebbend inan en vader. Zijne kinderen had hij innig lief. Altijd ho'órde naen iets uit zijn mond omtrent zijne kinderen en later over zijne kleinkinderen. Hoe dankbaar was hij, dat zijne kinderen .den Heere vreezori en ook dienstbaar zijn in de Kerk van Christus.

De Geref. Kerk is aan Dr Dosker zeer veel verschuldigd. Do gaven die de Heere hem had geschonken heeft hij goed besteed tijdens zijn dienst in onze Kerk.

Lange jaren heeft hij geregeld voor De Hope enj The Leader gearbeid en zijn artiicelen waren altijd in keurigen stijl geschreven.

Onder de vele boeken die van tijd tot tijd door hem in het licht werden gebracht, zijn vooral bekend: „De Zondagsschool", „Het leven van Dr A. C. van Raalte, , , Schetsen der Kerkgeschiedenis", „De Hollandsche Wiederdoopers", „Johan van Oldenbarnevelt, Martelaar of Verrader". ^^

In denzelfde-n geest schreef ook , , Ths Leader". Dit blad meldt nog, dat Dr Dosker zeer hoog waardeerde de prediking en het onderwijs van Dr N. M. Steffens. „Hij zag tegen hem op als tegen een reus in het verstand en een groo't apologeet."

Dr Beets wijdt aan hem een breed artikel in „The Banner". Hij zegt: „Het Gereformeerde Protestantisme in Amerika heeft inderdaad door het verscheiden van Dr Dosker een groO't verlies geleden. Maar wij zijn dankbaar, dat hij zo'o lang O'nder ons mocht "blijven — een man met eexx rijken geest, een liefhebbend hart en altijd willig om hartelijk de hand uit te steken naar hen, die Christus lief hadden, ofschoon zij door 'kerkmurear van hem gescheiden waren".

M o h a m m e d a a n s c h e Zending in E u r O' p a.

Deelden wij een vo'rig maal iets mee over de Mohammedaansche missie in Amerika, thans kunnen we eenige gegevens verstrekken betreffende Europa, al zijn ze verre van volledig en al zouden we O'nzen lezers liever een nauwkeurige statistiek voorleggen. . ^^i^; : ? |, {, Èi; A: '

Wij ontleenen het onderstaande aan 'fe^lplefr'' Schweizer Zeitung".

Een merkwaardig teeken des tijds is het feit, dat in den laatsten tijd de Islam bijna, in alle landen der aarde dO'Or vereenigingen, inlichtingen-bureaux, tijdschriften, tractaten, en onderwijs in 't Arabisch voor pasbekeerden stelselmatige propaganda voert, al gaat deze bedrijvigheid niet van den rechtmatigon Islam, maar van Indische an .perzische sekten uil. ' Zoo heeft de vurig voor de zending ijverende Indiër Mirza Ghulam in Woking in Engeland een moskee gesticht en een succes gehad, dat tot in adellijke kringen reikte; in Berlijn werden in de laatste jaren twee moskeeën gebouwd, in Pai'ijs één met mede; werking van de regeering. Een gewichtige toekomst is overigens voor de mohammedaansche propaganda, in de moderne kuUuurwereld bij de bekende zwakheden van den Islam niet te verwachten. In Geneve moet er binnenkort een moskee opgericht .worden.

Wij zijn het er meeii^^liiiKill^^S^pfe geen reden tot ongerustheid biedt. Maar wel teek'éii'l het het verval van het christendom, dat zulk .een zending nog eenigszins voet kan krijgen. ï|,

Kerkelijk Berlijn.

Twee moskeeën op het groot aantal kerken .in Berlijn beteekent nog niet heel veel.

De „Reformirte - Kirchenzeitung" gende overzicht:

Er zijn in Groot-Berlijn niet minder dan 147 kerken, kapellen en andere vergaderruimten voor godsdienstige doeleinden. Dé. „Evangelische" Kerk is daarin natuurlijk het sterkst vertegenwoordigd, n.l. met 244, en van de 1198 geestelijken en predikers behO'Oren er 471 tot haar. Bij de 399 personen, die in de publicaties van het Berlijnsch Statistisch Bureau als „geestelijken" der Nieuw-ap'Ostolischen aangegeven staan, zal het voor het grootste gedeelte wêl om ), leeken''predikers gaan. Desgelijks bij de 56 der Baptisten en de 19 der Adventisten. De Roomschen beschikken over 55 kerken en 187 geestelijken, terwijl de Joden 13 synagogen met 15 rabbijnen hebben. Behalve de Evangelischen, Roomschen en Joden hebben in Berlijn nog de volgende richtingen hun aanhangers: Nieuw-apO'Stolischen (13046 leden), Katholiek-Apostolischen (6799), Baptisten (66GO), Evangelisch-Lutherschen (5918), Methodisten (1197), Adventisten (1959),

Evangelische Gemeenschap (2285), Drieëenigheids-gemeente (658), Vrije Evangelische Gemeente (324), Oud-Katholieken (242), Christian Science (241). De Evangelischen tellen 3.100.000 leden, de Roomschen. 442.781, (Ie Joden 250.000. Ons zou vooral de vraag nog interesseeren, hoeveel Evangelisch-Gereformeerden er in Berlijn .Jiiajl^ti^ifei^Evangelisch-Lutlierschen zijn.

HEPP.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 21 januari 1927

De Reformatie | 8 Pagina's

Pers-stemmen.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 21 januari 1927

De Reformatie | 8 Pagina's