GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Persstemmen.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Persstemmen.

10 minuten leestijd Arcering uitzetten

„The Banner" zonder Dr H. Beets.

Onze lezers weten reeds, dat Dr H. Beets als hoofdredakteur van „The Banner" is afgetreden.

Verschillende Amerikaansche bladen, o.a. ook de groote „Grand Rapids Press", hebben daarop hun kommentaren geleverd. Daaruit bleek wel welk een alomgeziene persoonlijkheid hij is.

Als om strijd werd het redakteurschap van Dr Beets geroemd.

Zelf schreef Dr Beets in „The Banner" een afscheidsai'tikel, dat door Dr H. Keegstra in „De Wachter" in een zeer waardeerende beschouwing werd gcreviewd.

Wij ontleenen daaraan het volgende:

In „The Banner" van den 28stfin December vinden we de laatste editorial van Dr linots. Dat wordt waarschijnlijk wel niet hec laatste artikel, dat van zijne hand in „The Banner" komt. Bij welzijn zal Dr Beets voortaan, beide in „Banner" en „Wachter" ons volk van do noodige zendingsberichten voorzien en in het algemeen de zaak der zending bepleiten. Maar als hoofdredacteur heeft de broeder zijn werk neergelegd en treedt voorlaan Ds H. J-Kuiper in zijne plaats.

Op de laatst gehouden Synode te Holland, eer de benoeming der hoofdiedncteuron voor onze kerkelijke bladen aan de orde werd gesteld, gaf Dr Beets te kennen, dat hij niet weer in aanmerking v/ensrlite te komen. Aan de begeerte werd in zooverre althans voldaan, dat een ander in zijne plaats verkozen werd.

Tot aan het einio van lJ2j heeit de broeder in •deze functie gediend en daarmede een volle kwart eeuw het redacteiirscliap waargenomen.

Voorwaar geen kleinigheid! Voor ons, nog maar zes jaren in dezelfde positie ton opzichte van , , De Wachter", schijnt het een renzentaak, liaast eene onmogelijkheid, om vijf en twintig jaren aaneen een blad als „The Banner" te redigeeren. Elke week weer met wat anders voor den dag te komen en ed.'torials te leveren, die door een critisch publiek vuldoende belangrijk zullen worden geacht, dat houdt meer in dan do meeste lozers ook maar in de verte kunnen

dan do meeste lozers ook maar in de verte kunnen vermoeden. En dan is het schrijven van editorials nog maar een gedeelte van het werk, dat een editorin-chief week aan week liecft te verrichten.

Bovendien, om eenigs/.ins do moeilijke taak van den redacteur, die thans zijn werk heeft neergelegd, te kunnen waardeeren, moet men niet vergelen, dat er veel en velerlei andere arbeid op zijne schouderen rustte gedurende die vijf en twintig jaren. Eerst werd eene groote stadsgemeento door hom bediend. Later werd hij door de Synode als zendingsdirecteur aangesteld en daarbenevens was er in ons kerkelijk leven nauwelijks eenige onderneming van belang, waarin hij geen werkzaam aandeel ontving.

Ook kan men niet zeggen, dat .met hot aanvaarden van zijn redacteurschap vijf on twintig jaren geleden hij een taak op zich nam waarai.si zonder stoornis gemakkelijk kon worden voortgearbeid in hetzelfde spoor waaraan men gewend was. Do reis ging bergopwaarts-'t Was met de „Banner" geon spelevaien op stil water, noch zeilen vóór rleu wind, maar meestal roeien tegen den stroom, op.

Dat alles bedenkende, dan kan men niet anders dan Beets om zijn kracht en onvermueiharen ijver in zijn persarbeiJ bewonderen.

Critiseeren is gemakkelijk, maar laat men eens probeeren het na te doen, wal de breeder gedaan heeft, dan zou hot groute ondank zijn, als men na die vijf en twintig jaren van toewijding nog haast geen woord van waardeoring voor hem zou kunnen vinden.

In zijn laatste artikel: „Farewell of the Editor-inchief", worden ons interessanto mcdedeeliugen aangaande „The Banner" verstrekt. Vóór Dr Beets de hooldredacteur was, had het blad reeds aclit en • dertig jaren bestaan. Toen droeg het nog den naam van „The Banner of Truth". Het was een maandblad echter in dien tijd en het eigendom van de Classis Hackeiisack. Zijn eerste redacteur was Ds I. Y. de Baun, die die positio ce; i en tvviniig jare.a \.mg innam. Het voornaamste doel dat men destijds met het blad beoogde, was, de kinderen Gods te stichten en het erfdeel des Heeren te bevestigen en op tj bouwn in de dierbare grondwaarheden des Evangelies.

In 190o word het overgedragen aan eene vereeniging, georganiseerd als „The Banner of Truth fublishifig Company", waarvan Ds J. Nourd'.wier president werd en die Ds 11. liects tot cditor-in cliief verkoos. I\Ien begon met ongeveer .000 abonné's, waarvan een dorde of vierde gedeelte gewo.nljk geen leesgeld betaalde. Inderdaad wel een belang ijke vooruitgang, waar de lij it van subscribers ihans ongeveer twaalf duizend telt. In bescheidenheid no(!nit Dr Beets onderscheiden personen, die veel er toe bijgedragen hebben, dat men zich in zulk een gioei . mocht verheugen. Toch mogen we er gerust aan toevoegen, dat al dio vjf en Iwintig jaren Heets zelï de hoofdpersoon is geweest aan wicn middellij.'; de vooruitgang en voorspoed van het blad te danken is.

Dat de nieuwe publishing company, hoezeer ook in harmonie met de beginselen van de oude , , Banner of Truth", eigen idealen had en daarnaar noodige veranderingen in en met het blad zocht aan te brengen, was natuurlijk to verwachten. Met betrekking tot de waarheid, zooals door onze Gereformeerde Kerken beleden, wilde men niet alleen defensief, maar evenzeer offensief optreden. Men zocht niet alleen ons volk in 't Oosten, maar ook dat in 't Westen on in 't Midden te vertegenwoordigen en Ie bewerken en niet minder moest onder de lezers het jongere element bereikt worden dan het oudere. Ook werd er nadruk op gelegd, dat de inhoud van het blad niet alleen een stichtelijk karakter behoorde te hebben, men wilde evenzeer onderrichten en er zich op toeleggen, om een Calvinistische levens-en wereldbeschouwing in breederen zin bij ons volk te kweeken.

Zoo stak men in December 1903 van wal. In plaats van ééns, verscheen de „lïanner" twee keer in de maand en nog later werd het een weekblad.

Ook kwam er later in dien zin verandering, dat het door de kerk van de vereeniging werd overgenomen en dus evenals „De Wachter" een kerkelijk blad werd. Maar onder alle veranderingen bleef Dr Beets de leidende persoon, die niet alleen de hoofdredacteur was, maar ook bepaald richting en stuur gaf aan de policy van het blad.

Van het begin af had de jonge redacteur zijne idealen, die hij met ernst nastreefde. In zijn laatste editorial van den 28sten December heeft hij kort en duidelijk aangetoond, wat hij beoogde, 't Is de moeite waard, om dat hier met enkele woorden te herhalen; want men mag het met Dr Beets eens zijn of niet en zijn policy goed-of afkeuren, men zal niet kunnen ontkennen, dat die policy in de laatste vijf-en. twintig jaren groeten invloed op den gang van ons kerkelijk leven heeft geoefend. Men vergelijke slechts.

1. Het zoogenaamde Amerikaansche element in onze kerken, moest een orgaan hebben, waarin het zich uitspreken kon en waardoor het bewerkt kon worden. Zoo werd de American movement, die vroeger zeer sterken tegenstand in onze kringen ondervond, aanmerkelijk gesteund en geleid door onze eigen mannen.

2. Bezield indertijd door de Stone Lectures van Dr A. Kuyper, zocht Beets den ingang en ontwikkeling van de Calvinistische levens-en wereldbeschouwing te bevorderen. Wel waren de broederen van Classis Hackensack getrouw aan de theologie van Calvijn, maar van de breedere uiteenzetting der Calvinistische beginselen ook op ander terrein als de theologie, zooals Dr Kuyper dat had geleverd, droeg men geen kennis. Vandaar dat er loen op geheel de Calvinistische levens-en wei-eldbesohouwing nadruk gelegd moest worden..

3. Een ander punt van belaiig, dat aandacht verdiende, was de samenbinding van ons volk. Vooral in Grand Rapids was er sterke verdeeldheid tusschcn het oudere en jongere element. Toenadering moest bewerkt, verdenking weggenomen en eendracht' en samenwerking bevorderd.

4. Ook tusschen het volk van Classis Hackensack en het andere deel onzer kerken was er niet de gewenschte harmonie. Wat de zuiverheid der leer aangaat had het Westersche deel van ons volk soms niet het volle vertrouwen van de Oostersche broederen. Dat wantrouwen weg te nemen en alzoo de noodige eenheid te bevorderen, was mede in hel plan van Dr Beets opgenomen.

5. Meer bekendheid met onze kerk in de kerkelijlce wereld van cjns land werd gezocht. Door het taalverschil min of meer geïsoleerd, wist men in Amerika weinig van onze Christelijke Gereformeerde Kerk. Schoone gelegenheid voor ons Engolsch blad, om in Amerikaansche kringen voor onze kerkengroep te venverven.

fi. Onze kerk te verdedigen tegen aanvallen van buiten, waaraan het een-vijf en twintig 'jaren geleden niet ontbrak, was mede één van de bedoelingen.

7. Door naderen omgang op onderscheiden vergaderingen leerde Dr Beets vele Christenen van andere keikengroepen waardeeron. De waarheid van de pluriformiteit der Kcik begon hem meer duidelijk te worden. De belijdenis van eene algemeene. Christelijke Kerk begon voor hem moer beteekenis te krijgen. Hij begon in te zien, dat als we voor de propaganda onzer beginselen en met Dr Kuypers l'ro Heg e ooit ie!s van belang zouden doen, we samenwerking met anderen van gs'ijke gezindheid hadden te zoeken. Alle onnoodigo verdenking en weerzin hij sommigen van ons volk tegenover andoren poogde hij weg te nemen zooveel mogelijk. Vooral meer samenwerking tusschen onze kerk en het Westersch gedeelte der Reformed Church was één zijner wenschen.

S. Van het allereerste bagin af was de groote, heerlijke zaak der zending oen van de voornanmste belangen, waarop in de ., Banner" nadruk werd ge'egd. Die zaak kreeg in 't verleden n'et haar beslag. Beets was zich bewust van de opdracht, die de Heere aan Zijne Kerk gegeven hoeft en onvermoeid heeft hij er in de , .Banner" ons volk op gewezen, dat traagheid en verzuim op 't gob'ed dor zending een zware zonde is voor de Kerk des Horen.

9. Voor de Zondagsschool ijverde hij. Zonder ook maar in iets aan de botcekon's der catechisatie te kort te wil'en doen (hij heeft het op afdoende wijze geloond), kon hij toch niet verdragon, dat de Zondagsschool hel 'Troiaanscho paard werd genoemd, dat den vijand binnen de wallen bracht.

10 Niet minder was hel zijn toeleg om b'j ons volk ware liefde voor ons land met zijne rogeering en wollen en instellingen aan te kweekin. In oorlogstijd on vrede wekte hij op tot getrouwheid aan ons land.

Ds H. , 1. Kuiper, die in de plaats van Dr Beets werd benoemd, is zeker niet de eerste de beste.

Toch zal hij zich wel bezwaard gevoelen om Dr Beets op te volgen. , g

En wij voor ons - wij kunnen ons „The Banner" 1 zonder Dr Beets schier niet denken. . j

Wij zullen daaraan eerst moeten wennen:1

Vcmzelf eerbiedigen we de motieven van zijn af. j treden. I

De zorg voor een weekblad is zeer tijdroovend. j

Dat Dr Beets zijn net nu eens naar een andere ] zijde wil uitwerpen, zullen we hem niet euvel duiden. I

In elk geval verblijden we er ons over, dat dii I ontslag niet door vermindering van werkkracht wordl veroorzaakt of uit lust om wat rustiger te leven, vooitkomt.

Dr Beets heeft nog zijn volle vitaliteit behouden.

Worde zijn werk rijk gezegend!

Hebbe hij nooit berouw over zijn thans genomen | besluit.

En nu hij wat meer tijd vrij krijgt voor anderen arbeid, spreken we de hoop uit, dat die andere arbeid ook zal bestaan in een breedere medewerking aan onze „Reformatie".

Wij kunnen Dr Beets verzekeren, dat zijn bijdragen hier op prijs worden gesteld,

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 maart 1929

De Reformatie | 8 Pagina's

Persstemmen.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 maart 1929

De Reformatie | 8 Pagina's