GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Jezus ontvangt de zondaars!

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Jezus ontvangt de zondaars!

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

Deze ontvangt de zondaars, en eet met hen. Lucas 15 : 2b.

Deze ontvangt de zondaars, en ©et met hen! Dit is het getuigenis, dat de Parizeen en Schriftgeleerden van Jezus gaven, toen Hij goeddoende het land doorging, 2ijn prediking door teekenen en wonderen bekrachtigend.

Dit getuigenis had niet ten doel den Heere Jezus te eeren, maar veeleer om een beschuldiging tegen Hem uit te spreken.

De Farizeën en Schriftgeleerden toch waren rechtvaardig in eigen oog, meenden geen Heiland van noode , te hebben en zagen met geringschatting neer op de tollenaren en anderen, zondaren öoor hen genoemd, overtreders van de wet, èn —• met wie zij in de verste verte niet wilden te doen hebben.

Tegen dit getuigenis is als zoodanig niets in te brengen.

Gedurig zien wij Jezus in gezelschap van hen, die door de officiëele vromen, dienaren der kerk, met minachting werden bejegend.

't Gaat dus niet over het feit, maar over de waardeering van het feit.

Jezus ontvangt de zondaren, en eet met hen.

Ziet, dit getuigenis, als beschuldiging bedoeld, door wie het uitspraken voor het eerst, is de meest blijde boodschap geworden die op aarde is vernomen, sinds de ure in welke de zonde scheiding maakte tusschen God en mensch.

Jezus, zondaren ontvangende en met hen etende, beantwoordt zoodoende aan het doel van Zijn komen in deze wereld, gelijk Hij het openlijk uitsprak tot den toUenaar Zacheüs, zeggende: „Die Zoon des menschen is gekomen om te zoeken en zalig te malïen, dat verloren was."

Als Jezus in gezelschap van tollenaren en zondaren zich bevindt, dan is dat niet een goedkeuren van hun daden, een hun gelijk worden, maar een hen zoeken op te heffen uit het verderf, en een hen brengen tot den rechtvaai'digen en barmhartigen God.

Als Jezus niet zondaren kon en wilde ontvangen, dan was er voor hen geen hoop, om met God verzoend te worden, om tot den Vader te komen. Dan was er voor hen geen verwachting als eeuwig Gods heiligen toom te ondervinden in de plaats der rampzaligheid.

Wat de Farizeën en Schriftgeleerden in Jezus afkeurden, wat ze Hem als schuld aanrekenden, waarom zij Hem met hun minachting en vijandschap achtervolgden en straks ter kruisdood verwezen, dat maakt Hem juist onmisbaar, beminnelijk en begeerlijk in 'toog en voor 't hart van allenj die van hun zondeschuld en doemwaardigheid zich bewust zijn geworden. Zij roepen uit: „Al wat aan Hem is, is gansch begeerlijk".

Dat Jezus zondaren ontvangt en met hen eet, gemeenschap met hen oefenen wil, dat zal eeuwig stof geven tot bewondering en aanbidding, aan engelen en gezaligden.

In dat ontvangen van de zondaren en met hen eten aanschouwen wij de eeuwig© liefde des Vaders, de genade van den Heere Jezus Christus, de gemeenschap van den Heiligen Geest, welke in de gemeente wordt ervaren, door allen, die rnet hun zonden tot den Heiland de toevlucht namen, om in Zijn bloed gewasschen kinderen Gods te worden, zij, die door eigen schuld kinderen des tooms als al de anderen waren geworden.

Deze ontvangt de zondaars en eet met hen.

Welken indruk maakt dit getuigenis van Jezus op u?

Voor deze vraag is plaats, ook in onze dagen.

Immers ergeren zich, ook nu nog, velen aan eeni Zaligmaker, die zich met Zijn Evangelie tot zoo-r danigen wendt, op wie de eigengerechtigen in trotschen eigenwaan terneder zien, ©n met wie zij in de verste verte niet willen gerekend worden.

Het geslacht van den Parizeer, die God dankt. dat hij niet gelijk is aan den tollenaar daar in den tempel, is nog volstrekt niet uitgestorven.

Velen ergeren zich aan Jezus in Zijn verkeer met zondaren, aan Zijn kribbe en Zijn kruis.

Het Evangelie van den gekruisten Christus is nóg oen ergernis den Jood, ©en dwaasheid den Griek, den wijze dezer wereld.

Lezer! Hoe staat dit voor u?

Jezus is de weg, de waarheid, en het leven.

Ge zult tot Hem moeten komen, Hem ontvangen in uw huis en in uw hart. Buiten Hem is er geen weg tot God, tot den hemel.

Maar dan ook, bij Hèm is t© vinden, wat heel de wereld niet kan schenken: vergeving van zonden, reiniging des harten, het ©©uwige leven, en dat voor de grootsten der zondaren.

Deze ontvangt de zondaars ©n ©et met hen, eeuwig aan den bruiloftsdisch, in 't Koninkrijk der hemelen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 28 oktober 1932

De Reformatie | 8 Pagina's

Jezus ontvangt de zondaars!

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 28 oktober 1932

De Reformatie | 8 Pagina's