GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

EVEN PARKEEREN.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

EVEN PARKEEREN.

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

De nood aan Candidaten!

Over de ontkerstening wordt veel gesproken en geschreven. Dat is ook goed en- bitter uoodig. Een schriller beeld dan uit statistieken erï doorwrochte referaten, rees voor mij op uit een simpel gesprek, dat ik voerde m, et een huisbezoeker in een stads-evangelisatie. De droeve ernst van zijn ervaringen kwam uit in zijn radicale vraag: „Zullen wij het evangeliseerend huisbezoek maar niet v ij f tig jaar s top zet ten? Want de menschen weten niets meer van den Bijbel af en hebben niet het minste besef van godsdienstige dingen. Laat ons eerst gedurende vijftig jaar de menschen overstroomen met lectuur. Laat ons de stad overdekken met kleine samenkomsten, kerkjes van drie, schooltjes van vier, kransen en clubs van vijf en zes!" Ik kan de meening van dezen broeder ook dus weergeven: „Zaaien, zaaien en nog eens zaaien! Te oogsten valt er op het oogenblik niets!"

Ik laat nu daai- of dit beeld van de ontkerstening niet te zwart gekleurd is. De graad van ontkerstening, die men waarneemt, hangt vooir een belangrijk deel af van de generatie waaronder men werkt. De generatie, waaronder ik mijn arbeid aanving, was feller anti-christelijk, maar minder a-christelijk. Zij streed tegen den godsdienst, omdat haar gedachtenleven nog geheel van godsdienstige voorstellingen was doordrongen. Dat i^ nu anders. Het felle atheïsme is verdwenen uit het leven van velen, omdat de godsdienst uit hun leven verdwenen is. Bij de ouderen is nog wel een zekere kennis, bij de komende generatie mag die misschien weer verwacht worden.

Overigens moet men godsdienstige kennis, besef van de geestelijke dingen niet altijd zien als een product van jaren. Elke menschelijke overtuiging heeft een klankbodem iioodig. Maar liet .evangelie schept tenslotte zijn eigen klankbodem. Die het zaad geeft, geeft ook de goede aarde en ook de witte velden. Het behoeft geen vijftig jaar te duren als het God belieft. Mlaar wel zal met veel grootere intensiviteit moeten worden aangepakt dan tot nu toe is geschied.

De fout, die bij het evangelisatie-huisbezoek meestal gemaakt wordt, is dat men zijn terrein veel te gi-oot neemt. Lukraak te gaan zwerven door de groote steenzee, haalt niets iüt. Wij moeten het terrein rimpel voor rimpel, plooi voor plooi heroveren. Wij moeten hebben dominees-vané é n-s traat! Ouderlingen-va n-é é n-b lok! Dia k 6 n e n-v a n-é én-trap! E t a g e-E v a n g e - listen ! Men moet een blok van niet meer dan tien huizen stelselmatig afwerken met lectuur. Beginnen als verkenners, die veel zien en weinig zeggen. Zoo trachten te weten te Tiomen, waar nog eenige belangstelling voor en eenige band aan de waarheid is. Daarop die menschen geregeld verzorgen minstens éénmaal per maand. Heusch, u werkelijk toe te wijden aan ten hoogste vijf gezinnen, betéékent wat!

Beteekent heel wat meer dan honderd receptjes te schrijven zonder te controleeren of de menschen het wel laten klaarmaken en innemen. Maar bij dat bewerken van vele kleine terreinen, moeten zooveel mogelijk allen denzelfden klop pp de deur doen hooren. Tien samenkomsten met tien verschillende onderwerpen, twintig verschillende traktaten op allerlei punten van de stad, lionderd methodes van honderd medewerkers, dat is doen alsof men op de beste en snelste wijze mislukken wil! Aan decentralisatie van het terrein moet zich een vertiendubbelde concentratie van de methode paren. Goed, dan blijven er stratea en buurten over, die op deze wijze niet te bereiken zijn. De buurten van de t r apl o o per-ar i s t o- c r a t i 6 en van de c r a p a u d-é I i t e! Maar zouden er in zoo'n straat geen christenen woneiij die bij hun buren een visite kunnen maken?

Laat ik met nadruk mogen zeggen: Tenzij iedere be 1 ij der gaat b e 1 ij d en, is de zaak van het koninkrijk Gods in onze groote steden, m e n s c h e 1 ij k e r w ij z e g e z i e n, v e r- 1 o r e n !

Daarom verdienen de pogingen van de evangelisaties in Amsterdam en Rotterdam om door speciale acties de gansche gemeente mobiel te malccn, zoo groote waardeering. Ieder belijder moet belijden! De werkman en de koopman, de dokter en de gasfitter, de advokaat en het ateliermeisje. Niet met een angstig: „Pardon, ik ben Gereformeerd!", maar met de fiere belijdenis: Ik ben van 't overwinnend leger van Jezus Cliristus! Helaas, er is een groot gebrek aan candi­

daten ! Onze nood is niet het AFzakken der wereld, maar het INzakken van ons geloof!

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 13 december 1935

De Reformatie | 8 Pagina's

EVEN PARKEEREN.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 13 december 1935

De Reformatie | 8 Pagina's