GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

KERKNIEUWS

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

KERKNIEUWS

13 minuten leestijd Arcering uitzetten

Beroepen te

Uithuizen: cand. A. Jagersma van Wouterswoude. 's-Gravenhage-West: (2e maal) R. H. Bremmer te Helpman (Groningen).

Zuidlaren: (2e maal) G. Janssen te Ten Post. 's-Gravenhage-Scheveningen en te Voorburg: Ds C. H. Lindeboom te Kampen.

Veendam: Ds F. Kouwenhoven, hulppred. te Kampen.

Monster: Ds C. v. Ommen te Maastricht, en Boer: A. W. Boxman, cand. te Zwolle.

Benoemd

tot hulpprediker te Kantens: student P. Wulffraat te Groningen.

Bedankt voor:

's Gravenhage West (2e maal); R. H. Bremmer te Helpman.

Candidates!.

De Part. Synode van Overijssel heeft praeparatoir geëxamineerd en beroepbaar verklaard de heeren A. R. Bosman te IJsselmuiden en H. v. d. Veen te Kampen, beiden cand. aan de "Theol. Hoogeschool te Kampen. Voorts werd peremptoir geëxamineerd en toegelaten tot den dienst des Woords en der Sacramenten cand. J. Poutsma, beroepen predikant te Deventer. Tenslotte werd met goed gevolg onderzocht ingevolge artikel 8 K.O. (singuliere gaven) br. J. Bos te Kampen. — Na te zijn onderzocht door Deputaten voor het verleenen van preekconsent aan studenten is toegelaten de heer G. Jansen te Ulrum, Theol. student aan de Vrije Universiteit, die zijn studie voortzet aan onze opleiding. Zijn adres is p/a mevr. Wed. J. Bulthuis, Ulrum.

— Het adres van student A. Duits, die eveneens preekconsent heeft gekregen, is Provincialeweg D 113, Uithuizen.

Ds L. J. Goris te Emmer-Erfscheidenveen is, naar wij vernemen, door zijn kerkeraad in samenwerking met dien van Emen, voor drie maanden in zijn ambt geschorst, wijl hij zich niet aan hiërarchische leerbeslissingen der generale synode conformeeren wil. Ds Goris, die 35 jaar is, staat sinds 2 jaar in zijn eerste gemeente.

De door de Kerk van Overschie beroepen candidaat L. E. Oosterhoff, heeft op 3 Juli 1945, in de Classisvergadering met goed gevolg zijn examen gedaan en is toegelaten tot den Dienst des Woords. De bevestiging heeft plaats gehad op Zaterdag 14 Juli 1945, door Ds C. Vonk van Schiedam, met tekst Hebreen 4 : 12, en op Zondag 15 Juli 1945 heeft Ds L. E. Oosterhoff zijn intrede gedaan met tekst 2 Timotheüs

2:19. Op 25 Juni was de vrijmaking bekend van 115 kerken, 2 hoogleeraren, 80 predikanten, 5 cand.hulppredikers, en voorts van de emeriti-predikanten C. J. Bos, F. G. Petersen en G. Staal, benevens van de candidaten A. W. Bosman (IJsselmuiden), A. B. Boxman (Zwolle), A. Jagersma (Wouterswoude), J. Rook (Zwolle), H. v. d. Veen (Kampen) en W. Vis (Amsterdam). Voorzoover de gegevens verstrekt zijn is bekend, dat de twee hoogleeraren, 19 predikanten en 122 ouderlingen en diakenen zijn geschorst, en dat van hen één hoogleeraar (prof. Schilder), 4 predikanten en 28 ouderlingen en diakenen ook uit de bediening zijn ontzet.

De kerk van Bergschenhoek werd door de synode uit het kerkverband gezet, die van Mussel door de classis, idem die van Kampen, terwijl de bezwaarden van Bedum door den kerkeraad niet meer als leden werden erkend. Het totaal aantal leden, die tot de vrijgemaakte kerken behooren, bedraagt naar nauwkeurige schatting ongeveer 50.000.

(Ensch. Kerkb.)

Zv^artsluis. Drie ouderlingen en één diaken hebben zich alhier vrijgemaakt. De eerste kerkdienst werd bijgewoond door ruim 100 kerkgangers. Als scriba der gemeente treedt op br. G. de Jong, Kerkstraat, en als consulent Ds J. v. d. Zwaag te Ambt-VoUenhove.

Ds G. Spijker te Urk heeft bij de bevestiging van zijn zwager, cand. J. Poutsma, als predikant bij de vrijgemaakte kerk van Deventer, deelgenomen aan de handoplegging.

Wormer: Men meldt, dat de Classis Zaandam op 23 Mei j.l. ds K. Doornbos van Wormer heeft geschorst, omdat hij de bekende synodebesluiten niet voor vast en bondig wilde houden. Op zijn vergadering van 24 Mei d.a.v. besloot de kerkeraad van Wormer met 5 tegen 3 stemmen, deze schorsing niet te erkennen. Na deze schorsing verlieten de 3 tegenstemmers met één voorstemmer de vergadering. Op Zondag 27 Mei kerkten de synodalen apart. Ds Doornbos ging in het kerkgebouw voor en deze diensten van de nu vrijgemaakte Geref. kerk hadden een normaal verloop.

Wij vernemen nader dat de classis Zaandam behalve Ds K. Doornbos ook de ouderlingen C. Bark en H. Jongkees en diaken B. Mantel, allen geschorst heeft. Naast ouderling J. Schaak heeft thans ook diaken J. Stroo zich bij de Geref. kerk gevoegd, 80 pCt. der gemeente heeft zich achter de geschorsten geplaatst. 4 Juni zou de classis in voortgezette vergadering bijeenkomen.

— Ds E. Teunis van Oostzaan heeft ter vergadering van de Classis Zaandam medegedeeld, de schorsing van zijn collega Ds Doornbos niet te kunnen erkennen.

Wezep. De kerkeraad heeft de kerken van de classis Harderwijk samengeroepen om de kerkelijke gemeenschap te oefenen op den aiouden grondslag, n.l. de drie formulieren van Eenigheid, de liturgische formulieren en de D.K.O., met terzijdestelling van de synodale leerbesluiten en tuchthandelingen, die dezen grondslag, hebben verstoord en eendrachtigheid en eenheid hebben verbroken. Tevens zal deze kerk op dienzelfden grondslag gemeenschap zoeken met de vrijgemaakte Geref. Kerken en ervoor strijden, dat die gemeenschap hersteld worde met alle kerken (ook Chr. Geref. o.a.) die op denzelfden bodem staan.

Drachten. Ongeveer 80 belijdende leden verzochten den kerkeraad zich vrij te maken van de synodebesluiten. De kerkeraad gaf hieraan geen gevolg, maar hield sommigen af van het H. Avondmaal. Daarop zijn onder leiding van Ds van Dijk de ambten ingesteld. De eerste diensten werden gehouden in de Chr. Geref. Kerk. In den morgendienst waren 110, in den avonddienst 212 kerkgangers.

Dr W. H. V. d. Vaart Smit, die van 1917—1936 predikant is geweest bij de Geref. kerken, voorheen Dir. van het z.g. Ned. Chr. Persbureau, is, naar wij vernemen, als N.S.B.-er

Zwolle. — Aangezien nog eiken dag zich nieuwe leden bij de vrijgemaakte kerk voegen, besloot de kerkeraad over te gaan tot het beroepen van een tweeden predikant, in verband waarmede de commissie van beheer enkele opdrachten ontving. Ook besloot de kerkeraad zijn college met 5 ouderlingen en 3 a 4 diakenen uit te breiden.

Classis VGravenhagc. — De classis 's-Gravenhage heeft aan H.M. de Koningin het volgend schrijven gezonden: „Nu God de gedurige gebeden voor Uw behouden terugkeer in het Vaderland heeft willen verhooren, wenden de Geref. kerken (vrijgemaakt naar art. 31 K.O.) van de classis 's-Gravenhage zich tot U met haar eerbiedige groeten. Het moge God behagen de thans versterkte banden tusschen Uw huis en ons vaderland te bestendigen. Hij sterke U voor Uw zware taak in het herstel van ons diepgeslagen volk".

Ds J. Smelik, praeses, L. Geusèbroek,

In classicaal verband. — Ten huize van Ds J. Groen te Bilthoven is een vergadering gehouden van vertegenwoordigers der Geref. kerken, vrijgemaakt naar art. 31 K.O., in de prov. Utrecht, om te komen tot classicaal verband. De kerk van Bilthoven zou optreden als roepende kerk voor de te Bilthoven te houden dassicale vergadering waarvoor een voorloopig agendum werd opgesteld.

Een kerkelijk congres. — Krachtens besluit van de Part. Synode van het Noorden zal, zoolang de generale synode niet bijeenkomen kan, een kerkelijk congres gehouden worden. Wij vernemen dat dit congres zal worden gedecentraliseerd en op 3 plaatsen zal bijeenkomen, n.l. bijeen te roepen door de kerken van Enschedé, Groningen en Rotterdam- Delfshaven. Een gelijkluidend programma zou worden afgehandeld. Prof. Dr K. Schilder zal refereeren over de opleiding tot den dienst des Woords, Ds D. K. Wielenga van Roterdam-C. over de zendingsroeping der kerk. Ds C. Vonk van Schiedam over de vereeniging van alle christgeloovigen in ons vaderland op den grondslag van Schrift en belijdenis en Ds P. Deddcns van Groningen over voortgaande reformatie van het kerkelijk leven. De plaatselijke predikanten zullen een slotwoord spreken. Het ligt in de bedoeling dat het congres op elk van deze plaatsen telkens een week later gehouden zal worden.

Een oaderlingenconferentie. — In de Noorderkerk te Groningen is de eerste ouderlingenconferentie gehouden vanwege de vrijgemaakte kerken in het Noorden. Als referent trad op Ds P. Keizer van Groningen, met het onderwerp: „Het profetisch woord contra menschelijke wijsheid."

Het conflict in de Geref. Kerken.

Naar wij vernemen heeft de kerkeraad van Neede zich met zijn predikant. Ds K. Meima vrijgemaakt van de leerbeslissingen van de generale synode dezer kerken. Zij hebben het kerkverband verbroken totdat de synode de binding zal hebben teruggenomen. Hiermede is de eerste vrijgemaakte kerk in den Geld. Achterhoek ontstaan. Onder leiding van Ds. J. Scholten van Varseveld en Ds. O. C. Broek Roelofs van Geesteren-Gelselaar heeft het deel der gemeente dat zich achter de synode blijft scharen een nieuwen kerkeraad gekozen.

Het aantal belijdende leden der Gereformeerde Kerk van Apeldoorn bedroeg op den dag der vrijmaking 115. Thans is dit aantal gestegen tot ruim 145 belijdende leden.

Ds. G. Th. Koopman te Hardenberg is, naar wij vernemen, door de meerderheid van den kerkeraad voorloopig geschorst in zijn ambtelijke bediening, aangezien hij zich niet kan conformeeren aan de leerbeslissingen der synode.

Dr R. J. DAM.

Het Kerknieuwsmededeelingenblad onder redactie van W. F. C. Scheps schrijft:

In breede kringen zal het bericht dat Dr R. J. Dam, lector aan de Theoi. Hoogeschool te Kampen en ouderling van de vrijgemaakte Geref. kerk aldaar, vlak voor de bevrijding door Duitsche S.D. tezamen met 7 andere personen is gefusileerd, groote verslagenheid wekken.

Dr Dam, die een stoer Calvinist was, was een man van groote beginseltrouw en een even bekwaam theoloog als litterator. Hij trad in 1919 op als leeraar aan het Ger. gymnasium te Kampen, vertrok in 1925 naar Zutphen en werd in 1930 rector aan het gymnasium te Kampen. In 1936 benoemde de generale synode hem tot lector aan de Theol. Hoogeschool. In de verzetbeweging nam hij een vooraanstaande plaats in. Hij was bekend onder den naam van Dr Maas, en heeft met name in het Noorden een groot aantal spreekbeurten vervuld in de oorlogsjaren. Vlak vóór de bevrijding viel deze man, die als schier geen ander daarvoor gewerkt heeft, door het levend houden van den verzetsgeest. Hij lag met een schot in de buik op de ziekenzaal van het huis van bewaring te Groningen. In den nacht van 7 op 8 April hebben de beestmenschen, die in Nederland 5 jaar huisgehouden hebben, hem vervoerd naar Norg en daar zonder eenige vorm van proces doodgeschoten!

Dr Dam was de man die in Jan. 1944 in den Kamper kerkeraad voorstelde uit te spreken „zich niet gerechtigd te achten van de predikanten en de andere ambtsdragers te vorderen, dat zij bij hun leeren in niets zullen afwijken van de in 1905 en 1942 gedane leeruitspraken, " met welk voorstel de kerkeraad zich vereenigde.

Wij eeren de nagedachtenis van dezen man met geest en kennis als weinigen, als een der gevallen helden voor de goede zaak van het vaderland!

Ds D. van Dijk schrijft in Mededeelingen van de Geref. Kerken in de Classis Groningen:

Friesland gaat voort.

Een tijdlang maakte de vrijmaking in Friesland geen snelle vorderingen. Harlingen, Holwerd, Murmerwoude, Duurswoude en Minnertsga bleven langen tijd vereenzaamd daar staan in het wijde Friesche land. Die gemeenten hadden het zwaar; zij moesten hun steun en stevigheid zoeken in Groningen. Maar Groningen lag ver weg.

Hoe werd er naar uitgezien, dat er toch meer kerken komen mochten en het kerkelijk leven in Friesland zelf toch meer stevigheid mocht krijgen.

En ziet, daar begint op eenmaal het leven zich te laten gelden.

Drachten maakt zich vrij. En daar komt nu plotseling Buitenpost. A] lang roerde zich daar het leven. Maar de tegenstand was geweldig; men wilde daar zoo graag dat ritselende leven ten onder houden.

Maar dat is niet gelukt; Gode zij dank. Een broeder had zich reeds eerder vrijgemaakt.

Vrijdag 7 Jun> werd er in de Hervormde Kerk een drukbezochte voorlichtingsvergadering gehouden. En —, wat wij niet hadden durven hopen is geschied. — Zondag 17 Juni

In den middagdienst waren daar reeds 81 broeders en zusters aanwezig.

Nu Zaterdag 24 Juni hoopt men te komen tot de instelling der ambten.

Heerlijk is het, dat men in Buitenpost nu zoover is gekomen. Wij hopen van harte, dat deze kerk met die andere Friesche kerken tot heerlijke ontplooiing kome en dat tal van andere kerken spoedig tot eenzelfde daad komen. Er zijn meer kerken, die er m.i. rijp voor zijn. Ik denk hier b.v. aan mijn geboorteplaats Blija. Waar blijft Blija?

Moge Ds Kuipers van Holwerd, die ziek is, spoedig herstellen. Ons gebed is voor hem.

God sterke de beide Dienaren des Woords Ds Bos en Ds Waagmeester, voor wie nu de zorg voor heel Friesland is en geve Hij ook aan de gemeenten Minnertsga, Duurswoude. Drachten en Buitenpost een dominé!

Wij zijn dankbaar voor wat ons de Heere in de laatste dagen te zien geeft, laten wij de zaak der vrijmaking in Zijn

Hand geven, fïij zal het maken.

, D. v. D.

De Classis Zierikzee der Geref. kerken heeft in haar vergadering van 12 Juli 1945 met algemeene stemmen (Ds v. d. Berg, Ds Kouwenhoven, Ds Anger waren niet aanwezig) besloten Ds Venema van Nieuwerkerk en Oosterland, die in verband met de evacuatie tijdelijk als hulppredikant dienst doet in de Geref. kerk in IJsselmuiden-Grafhorst (vrijgemaakt naar art. 31 K.O.), om dit feit niet toe te laten in haar vergadering.

De Vrijgemaakte Geref. Kerken.

Ds De Waard te Kampen heeft zich mede vrijgemaakt. Amersfoort. Ook de Kerk van Amersfoort heeft zich thans vrijgemaakt. De meerderheid van den kerkeraad besloot contact te zoeken met de vrijgemaakte kerken in andere plaatsen. De minderheid, die zich niet kon conformeeren, bleef in synodaal verband.

Onder de vrijgemaakte leden bevinden zich Ds E. Th. v. d. Born en Ds B. Holwerda. Zij telt 31 leden van den kerkeraad. Bij de minderheid bevindt zich Ds S. J. Popma met 29 kerkeraadsleden. Over het gebruik van de kerkgebouwen is met volledig behoud van alle wederzijdsche rechten een voorloopige regeling getroffen. De kerk aan den Zuidsingel zal geheel ter beschikking staan van de minderheid, de Westerkerk geheel aan de meerderheid, terwijl de kerk Lieve Vrouwestraat door beide groepen op verschillende tijden za! worden gebruikt.

Uit het kort verslag van de Kerkeraadsvergadering vaa IJsselmuiden:

Met blijdschap wordt geconstateerd, dat de , , sleutelkwestie" in een voor den kerkeraad gunstigen zin is opgelost. Bij vonnis van den arr. rechtbank te Zwolle, werd den koster gelast, de sleutels aan den kerkeraad af te geven, hetwelk geschied is. Op het verzoek van den Synodalen kerkeraad om medegebruik der kerk, zal een definitief antwoord gegeven worden, zoodra een afschrift van bovengenoemd vonnis in het bezit van den kerkeraad is.

Het verzoek van den kerkeraad, voorzitter M. Oegema — d.d. 2 Juli — om medegebruik van het kerkgebouw, wordt onmiddellijk behandeld. Met algemeene stemmen wordt besloten dit verzoek toe te staan, waarvoor regelen en voorwaarden worden vastgesteld.

Ds C. Diemer te Groningen, em. predikant van de Geref, kerk van SilvoldejGendringen, heeft aan den kerkeraad dezer gemeente bericht gezonden dat hij zich bij de vrijgemaakte Geref. kerken gevoegd heeft.

De scborsing van Ds L, Doekes te Feyenoord.

Rotterdam (Feijenoord). Door de classis Rotterdam werd Ds L. Doekes geschorst wegens „scheurmaking", de overwegingen waren:

1. de door Christus gewilde goede orde verstoord.

2. het door den Koning der Kerk aan de meerdere vergadering verleende gezag ondermijnd.

3. zich niet houdt aan de in het onderteekeningsformulier door hem afgelegde belofte.

Di, t zijn ernstige beschuldigingen, maar... de classicale commissie bij monde van Ds Meyster, verklaarde aan Feijenoord's Kerkeraad, dat Ds Doekes niet van het fÏEILIG AVONDMAAL behoefde te worden afgehouden.

Leens. Nadat op 12 Juni Ds F. Boonstra geschorst werd door de gecombineerde kerkeraden van Leens en Hornhuizen-Kloosterburen verwierpen 6 ambtsdragers dit besluit als in strijd met Gods Woord en de K.O. en maakten zij als wettige kerkeraad de gemeente vrij van het Synodale juk. Meer dan de helft der leden volgde in dezen den weg der gehoorzaamheid aan den Koning der Kerk, terwijl bovendien een deel nog geen keuze gedaan heeft.

Er was op den eersten Zondag naast diepe smart over de scheur een groote dankbaarheid over deze geloofsmoed en getrouwheid.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 20 juli 1945

De Reformatie | 8 Pagina's

KERKNIEUWS

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 20 juli 1945

De Reformatie | 8 Pagina's