GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Gemengd Nieuws.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Gemengd Nieuws.

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

Wegens beschimping van den Joodschen godsdienst is de redacteur van & s. Hannovraansche Pos tot eene gevangenisstraf van 14 dagen veroordeeld. De schrijver van het gewraakte artikel, getiteld: de heiligluid van den eed en de foodsche Verzoendag, had beweerd: i. dat de Joden zich door het nazeggen van het Kolnidregebed voor een vol jaar van alle af te leggen eeden en eedzweeringen vrij maken'; 2. dat volgens den Talmud de eed, dien de Joden voor een niet-Jood, een Gooi of Akum zweeren, niet geldig was.

Bij het rechtsgeding werd de hoogleeraar Nöldeke uit Straatsburg als deskundige tot getuige opgeroepen. Deze getuigde, dat in den Talmud geen plaats voorkomt, waarin het den Joden wordt toegestaan om tegenover een niet-Jood een meineed af te leggen.

In het Kolnidrigebed, waarvan de vertaling niet juist was, blijven eeden voor het gerecht buiten beschouwing, en zijn slechts eeden gemeend die de Joden zich zelven hebben veroorloofd. De als getuige opgeroepen Landrabbijn Dr. Groneman sprak zich in gelijken zin uit. Maar hij legde er toch allen nadruk op, dat de Talmud naast den Pentateuch als bron voor de wet gelden moest, naar welke ook nog ten huldigen dage het godsdienstig leven der Joden geregeld wordt.

Excentriciteiten op kerkelijk gebied in Amerika. Dat er geen vrouwen in den hemel zullen komen, wordt in Amerika door den predikant van de Concord Baptist Church, met name Mortley, te Brooklyn, beweerd. Onlangs sprak deze prediker het volgende voor de vergaderde gemeente: «Hebt gij ooit in den Bijbel gelezen, dat er ook vrouwen in den hemel zijn? Ik geloof niet, dat er thans eene vromyl^inden hemel is, noch dat er ooit eene zijn zal. Zij zullen terugkeeren tot den oorspronkelijken toestand, waaruit de Schepper ze genomen heeft. Toen Christus zeide dat er in .den hemel niet ten huwelijk wordt gegeven noch ten huwelijk wordt genomen, maar dat zij daar allen zouden zijn gelijk de engelen Gods, dan wil Hij naar mijne meening daarmede zeggen, dat er in die wereld der gelukzaligheid en des gezangs geen zoodanige schepselen zijn als de vrouwen. De vrouw is tot eere des mans gemaakt, maar de mair tot verheerlijking Gods."

Maar heeft dan deze prediker niet gelezen, dat vrouwen in de Schrift dikwijls worden zalig gesproken? Het is te vreezen, dat Mortley zijne vreemde steUingen alleen uitspreekt om reclame te maken voor zijne preeken.

Eene andere zonderlingheid van even ergerlijken aard is het feit, dat door de Baptistengemeente van den predikant J. H, Dunning te Brooklyn 200 verzilverde bekers zijn aangeschaft. Men wil daarmede Avondmaal vieren.

De leden der gemeente achten het gevaar voor besmetting, wanneer de Avondmaalsbeker van mond tot mond gaat, zóó groot, dat zij ieder een afzonderlijke kelk willen hebben. Het voorstel, om bekers van glas van 4 cents (een dubbeltje) per stuk aan te schaffen, werd venvorpen.

Tot welke jammerlijke dingen komt men al niet, wanneer men de inzettingen Gods laat varen en slechts vraagt naar hetgeen wij menschen willen!

WINCKEL.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 23 december 1894

De Heraut | 4 Pagina's

Gemengd Nieuws.

Bekijk de hele uitgave van zondag 23 december 1894

De Heraut | 4 Pagina's