GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Officieele Berichten

Bekijk het origineel

Officieele Berichten

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

Mei varhorting uit het Kei Wad van 27 Sept. 1895.

Classis Middelburg, gehouden 13 Augustus 18, 95.

Nadat de Classis meer dan anders over de zaak der ineensmeliing gesproken heeft, wordt eene motie aangenomen, waarin de Classis haar

diep leedwezen uitspreekt, dat de generale eenheid der kerken tegenover de wereld, die vroeger is toegezegd, tegenwoordig zeer veeltewenschen overlaat.

Aangenomen wordt een voorstel dat voortaan, bij het houden der kerkvisitatie, . de leiding van de vergadering berust bij één der kerk visitatoren.

Verschillende rapporten werden uitgebracht, o. a. van den Zendingsdag 29 Mei te Middelburg gehouden. Met blijdschap kon worden medegedeeld, dat deze Zendingsdag in elk opzicht uitnemend geslaagd mocht heeten. Mede wordt verslag uitgebracht door de deputaten naar de Provinciale Synode van de vergadering, die 26 Juni 1895 te Goes werd gehouden.

Nadat de gewone rondvraag is gehouden, sluit Ds. A. L. Ruys van Serooskerke de vergadering met dankzegging.

Inwendige Zending en Bijbeicolportage in N 'Brabant en Limburg.

Hoewel wij niel een. enkele gift kunnen vermelden tot steuning van onzen arbeid, mogen wij de volgende mededeeliug niet onthouden.

Voor eenige maanden hadden wij te Hooge-Zwaluwe gelegenheid gevonden om ook aldaar het werk der Zending te beginnen. Onze Colporteur-Bijbellezer Br. Dekker heeft er onderscheidene malen des Zaterdagavonds een woord gesproken in een kleinen kring van belangstellenden.

Ook is er reeds eenige malen door Ds. Binnema en Ds. Ouendag gesproken, en indien de plaats voor samenkomst geschikter ware geweest, zou het getal hoorders grooter zijn geweest.

Door den brand, die een groot gedeelte van het dorp heeft verwoest, is echter ook die gehuurde woning verwoest, zoodat er thans nog geen gelegenheid is, het werk voort te zetten. Br. Dekker bezocht echter onderscheidene-maen de vrienden, om hun, die alles verloren hadden, wat zij aan huisraad en kleederen bezaten, een woord van bemoediging en troost toe te spreken.

De bij bels, die we daar in Depot hadden, zijn ook verbrand en de huisgezinnen wier woning is vernield, zaten ook zonder Bijbel en waren natuurlijk niet in staat, om er een te koopen. Onder zulke droeve omstandigheden, waarin alleen het Woord Gods troost kan brengen, voelden wij ons gedrongen, om van den regel af te wijken en aldaar gratis Bijbels en N.-Testamenten uit te reiken, ofschoon onze kas het niet toeliet. Maar er is onder die belangstellenden ook behoefte aan eenige ondersteuning, om in den tij delijken nood te voorzien.

Hierin kunnen wij echter niet treden, tenzij onze Vrienden en Broeders ons daarvoor eene extra gave willen toezenden, om die uitsluitend aan de meest behceftigen uit te deelen, waarmede Br. Dekker zich gaarne wil belasten.

Wie zich in gedachten verplaatsen kan in den kommervoUen toestand, waarin de kleine kring van onze hoorders zich bevindt, zal ons zeker eene kleine gave zenden om hun lijden te verzachten.

Namens Deputaten.^

J. H. FERINGA, Praeses. J. K. VAN HAERINGEN, Secr., J. DEN BOER, Penningm. te Aimherk.

THEOLOGISCHE SCHOOL.

De arbeid aan de Theol. School mocht door de goedheid onzes Gods, na genoten rust. Dinsdag 17 September weder aanvangen met het Admissie-examen.

Behalve de Docenten en Leeraren waren als Curatoren-deputaten hierbij tegenwoordig: D.D. J. Bavinck en Dr. van Goor.

Van de negentien adspiranten werden zes afgewezen, Eén dezer werd zelfs niet tot het examen toegelaten, omdat de bezwaren, waarom hij het vorige jaar reeds was afgewezen, nog niet waren opgeheven.

Vrijdagavond 20 September werden de lessen geopend, met een korte, zaakrijke rede over wetenschap en studie, door den Rector, Doe. P. Biesterveld, in een gemeenschappelijken Krans van Litteratoren en Theol. Studenten, alsmede Docenten en Leeraren en eenige predikanten. Ds. J. J. Westerbeek van Eerten sloot dit eerste samenzijn met een opwekkend woord en dankgebed.

Donderdag en Vrijdag hadden intusschen de Curatoren hun arbeid der vorige vergadering — ter nadere regeling van het Litterarisch en Theologische onderwijs aan onze School — voortgezet en beëindigd; waarvan de Curatoren-^a/^aVlingeti later verslag zullen geven.

Geve de Heere, dat al de arbeid van dezen cursus, ook van de Curatoren, in zijne gunst begonnen, ook met zijne genadige hulp moge worden voortgezet en ten einde gebracht; en dat de liefde, de steun en het gebed der kerken hiertoe de School steeds bijblijve.

C. MULDER,

Seor. V. h. Doe. Coll.

Kampen 23 Sept. '95.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 29 september 1895

De Heraut | 4 Pagina's

Officieele Berichten

Bekijk de hele uitgave van zondag 29 september 1895

De Heraut | 4 Pagina's