GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Ons terrein.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Ons terrein.

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

Ook over de groote uitgestrektheid van ons Zendingsterrein op Java zouden we nog een woord ten beste geven.

Soemba nu ter zijde gelaten, omvat ons arbeidsveld, dat van de Ned. Geref. Zendingsvereeniging is overgenomen, volgens het officieele rapport, blz. 8, niet minder dan de residentiën Pekalongan , Bagelen , Banjoemaas, Kadoe, benevens het rijk van Djocjocarta, en in aanvrage: Soerakarta. Volgens het jongste Koloniaal Verslag nu is de oppervlakte en de bevolking van dat gebied als volgt:

Pekalongan.. Banjoemaas Bagelen . . . Kadoe. . . . Djocjocarta . Soerakarta. . D geogr. mijl. . 32, 3 met 560, 000 inwoners . loi. » 1, 226, 073 » .62.1 » 1, 392, 962 » . 37.1 > 741, 191 * . 56.5 » 802, 236 » . 112.9 » 1, 189, 349 » Samen alzoo.. 401.9 » 5, 911, 811 »

Gelijk men ziet overtreft dus de bevolking van het Zendingsterrein op Midden-Ja va alleen, om nu van Soemba, Soerabaya en Batavia niet eens te spreken, de bevolking van ons heele vaderland reeds met meer dan een millioen inwoners, terwijl de uitgestrektheid van het terrein niet zooveel scheelt.

Volgens hetzelfde regeeringsverslag bedraagt het aantal Christenen uit de inlanders in deze residentiën en rijken:

mann. Ia Pekalongan 213 In Banjoemaas 284 In Bagelea 1202 In Kadoe 310 In Djocjocarta 977 in Soerakarta 12 vrouw. en 218 saam 431 » 281 » 565 » 1183 ï. 2385 » 328 » 638 » 13 » 1940 » 25

Alzoo over alle residentiën zijn saam 5984 Dit maakt derhalve op bijna 6, 000, 000 ielen nog niet 6000 Christeninlanders, zijnde p de 1000 één.

Kon men nu nog zeggen, dat deze 6000 een keurkorps vormden van mannen en vrouwen vol van kracht en des Heiligen Geestes, zoo zou dat cijfer metterdaad nog iets beteekenen.

Doch lees nu het rapport door Ds. Lion Cachet over de Christengemeenten in Midden-Java uitgebracht en ge slaat uw handen in elkaar.

Al aanstonds gaan van de 6000 ruim 2000 af die Sadrach volgen, en geheel op doolpaden verliepen.

En bij de overige 4000 is de kennisse zelfs nog zoo achterlijk, dat zelfs de mannen die waardig geacht werden als ouderlingen op te treden, de eerste beginselen niet kennen.

Feitelijk mag dus gezegd, dat van deze gemeenten als zoodanig geen krachtige propaganda kan uitgaan, en dat veeleer aan de genezing van deze gemeenten nog veel kracht besteed moet worden.

Alles komt dus feitelijk aan op de van hier gezonden mannen.

En daarvoor hebben we nu Ds. Adriaanse in Bagelen, broeder Zuidema aan het hoofd der Keucheniusschool, insgelijks te Bagelen, en voorts Dr. Scheurer in Djocjocarta.

De|man|in1 Pekalongan viel weg.

Denkt men nu, dat heel ons vaderland, van Delfzijl tot Sas van Gent en Maastricht, Mahomedaansch was, en dat ge voor dat heele land één? ^|dominee hadt te Arnhem, één dokter te Middelburg, en dan nog één directeur van een school; en vraag u af, wat dat te beduiden zou hebben voor heel ons land. Voor Noord-en Zuid-Holland, voor Groningen en Friesland, en alle provinciën saam.

En5^toch, |op Midden-Java is de toestand nog erger, |wantj-erj woont eenjmillioen^menschen meer.

Dit nu deed reeds meermalen de vraag rijzen, of het verstandig, of het beleidvol, of het practisch en naar goede methode aangelegd is, om, zoolang onze missionaire macht nog zoo klein is, zich over zulk een breed terrein te verspreiden. Een terrein waar dan nog Batavia, Soerabaya en Soemba bijkomt.

De oudere broederen pleiten hier voor, en we verstaan hun illusie.

Iets weer prijsgeven, waar ge de hand op hadt gelegd, is een terugtred van het Kruis voor de Halve maan, dat nooit!

Ge moogt de inlandsche Christenen, al waren er maar drie in een residentie, niet aan zichzelven overlaten!

Op alle punten moet ge tegelijk beginnen. Het moet één veldslag met den Islam over heel de breedte van Java zijn !

, We kennen die taal der poëtiseerende phantasie.

Maar wat, als ge na een arbeid straks van 40 jaren nog zoogoed als op geen resultaten kunt wijzen? Als een 6000 inlanders nog voor het grootste deel niet uw bekeerlingen zijn, maar u van elders toegevloeid ? Als ge van de 6000 er weer 2000 aan uw invloed zaagt ontzinken? Als ge zelf getuigen moet, dat het Christendom zelfs van die 4000 nog zoo verre beneden pari staat? En als ge ten slotte voor de zes millioen menschen, die er in die veertig jaren wegstierven, niets, volstrekt niets in uw machteloosheid doen^kondt?

Goed, ge hebt dan uw Banjoemaas, en ge doet er niets. Ge hebt Kadoe, en ge richt er niets uit. Ge hebt Pekalongan, en nu Horstman uitviel, ontbreekt u ook daar alle hulpe. Zelfs in Djocjo hebt ge wel een arts, maar nog geen prediker. En wat is dan één Ds. Adriaanse voor de anderhalf millioen menschen in Bagelen?

Denk u één predikant voor de heele provincie van Zuid-Holland!

Ons dunkt, het wordt tijd, dat de Zending ook uit dit oogpunt nauwkeuriger bezien worde.

De meesten kennen de cijfers niet, en hebben daarom geen flauwe voorstelling van wat ons Zendingsterrein op Midden-Java is. Als er per residentie één prediker kon zijn, zouden we meenen dat we reeds aan de weelde toekwamen, en zie in plaats van die zes man hebben we er thans feitelijk maar één.

Een geordend prediker voor een landstreek met een millioen meer menschen dan heel Nederland.

Laat men over deze quaestie althans van gedachten wisselen.

Laat de voorstanders van concentreering, en voorstanders van uitbreiding van het Zendingsterrein broederlijk hun argumenten voor en hun argumenten tegen in het midden brengen.

Dan zullen de kerken allengs in staat zijn, om zich een oordeel te vormen, en zal men op een volgende Synode weten, wat ons te doen staat.

En inmiddels, laat de kerken zich opmaken, en predikers uitzenden, en laat de predikers gaan !

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 13 juni 1897

De Heraut | 4 Pagina's

Ons terrein.

Bekijk de hele uitgave van zondag 13 juni 1897

De Heraut | 4 Pagina's