GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Gemengd Nieuws.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Gemengd Nieuws.

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

opmerkelijk. Den avond voordat de ramp met de Djena" (het Fransche oorlogsschip, dat in de lucht vloog zonder dat men weet of het kruit vanzelf ontbrandde of werd aangestoken) plaats had, kreeg de Roomsche geestelijke, die aan dezen bodem verbonden was, de abt Cornuault, zijn ontslag. Room sche geestelijken die de gewonden en stervenden in het hospitaal wilden bezoeken, werden niet toegelaten.

Wordt in Nederland bij onderwijzers-exanien geklaagd over gebrek aan Bijbelkennis der aspiranten, in N. Amerika hoort men dezelfde klacht ten opzichte van studenten. Prof. Phelps schrijft hierover:

»Bij de coUege-studenten heerscht eene algemeene onkunde aangaande den Bijbel. De studenten van Harvard en Yale, verschillend als zij in menig opzicht zijn van hunne broederen in de kleinere colleges, komen in dit opzicht met elkaar overeen. Wanneer al de zoogenoemde undergraduates in Amerika in een vertrek konden geplaatst worden, ten einde hen te examineeren in de verondersteld bekende geschiedenissen van het Oude Test., bijv. de geschiedenissen van Adam en Eva, Noach, Simson, David en Goliath, Mozes en Pharao, zou menig antwoord aanleiding geven om den lachlust op te wekken. Bij zekere gelegenheid vroeg ik ("zoo zegt Prof. Phelps) een overigens wel ontwikkeld jongeling, wat hij dacht, dat Shakespeare bedoelde met de uitdrukking: Hier gevoelen wij niet de straf van Adam. Zijn antwoord was: het was het teeken aan Adam voor het dooden van zijn broeder. Een ander werd de vraag gedaan: Verklaar de woorden: »0f breng u een ander Golgotha in herinnering'" De jonge man zag een weinig verlegen voor zich heen. De Prof. trachtte hem uit de moeilijkheid te helpen door de opmerking: (iolgotha is een naam, die in het N. T. voorkomt. De toegesprokene hernam hierop: het was Goliath.

Zulke voorvallen komen volgens Prof. Phelps dagelijks voor in de Amerikaansche colleges."

De dood van Dowie. Alexander Dowie is gestorven. Hij overleed den 9den Maart in de Zionstad, die hij in igoo stichtte. In 1888 kwam hij, die in Schotland geboren was, van Australië, waarbij als Evangelist gewerkt had, naar Amerika. Hij bezat toen zoo goed als niets. In Chicago predikte hij op straat en bouwde daarna Zion City, ten noorden van Chicago gelegen, richtte fabrieken op en vergaderde een vermogen van vele milioenen. Hij gaf zich uit voor den derden Elia. Voor twee jaar trok hij met 3000 volgers naar New-York om die stad te bekeeren, en oogstte hoon en spot Na uit New-York te zijn teruggekeerd, liep alles verkeerd, gelijk wij reeds mededeelden. Hij stierf, bijna door ieder verlaten, In Zion City wonen nog slechts 5800 menschen. Voor vijf jaar wist Dowie bijna j 2.000 menschen om zich te vergaderen.

De Christian Scientists. Den Christian Scientist gaat het in de nieuwe wereld niet naar wensch. Het boek van Mevrouw Baker Eddy, getiteld 2> Science and Wealth" (wetenschap en gezondheid) schijnt niet van liare hand te zijn. Haar zoon heeft eene gerechtelijke vervolging tegen haar en den intiemen kring die haar omringt, ingesteld, bewerende, dat Mevrouw Eddy reeds langen tijd lichamelijk en geestelijk niet competent was en dat de sinner circle" zich met der daad in 't bezit gesteld heeft van al de eigendommen der Christian Scientists.

Er zijn echter meer teekenen van ontbinding. De leiders van de »Christian Science" verboden eenigen tijd geleden om Roomschen te onderwijzen zonder hunne schriftelijke toestemming. Daarbij werd het verboden, dat ouders die hunne kinderen de Zondagsscholen der secte lieten bezoeken, bij het onderwijs der kinderen zouden tegenwoordig zijn.

Onze lezers zullen wellicht vragen, wat eigenlijk Mevrouw Eddy haren volgelingen, die in Amerika en ook in Europa vele zijn, ingeprent heeft ? Zij leerde in haar boek het volgende: God is de eenig bestaande werkelijkheid. God is geest; Hij is alles in alles. Dus is de stof niets; zij bestaat eenvoudig niet. De mensch als het beeld Gods is daarom ook alleen geest; het stoffelijke bestaat alleen in onze voorstelling. Diis is krankheid slechts inbeelding, want de oneindige Goddelijke geest is het goede. Het goede kan geen oorzaal< zijn van het kwade. God kent het kwade niet. Wie zich nu maar goed indenkt, dat alles slechts geest is, dat er noch stof, noch iets verkeerds, noch ziekte bestaat en bestaan kan, die is in staat zich boven alle leed te verheffen, ja in een oogenblik kan hij zich uit alle mogelijke lichaamskwalen opheffen tot een toestand van volkomen gezondheid. De eenige manier om de zieken te genezen, bestaat daarom hierin, om hen van die waarheden te overtuigen !

Of datgeen wat mevrouw Eddy leert op den naam van «wetenschap" bogen mag, laten wij in het midden, maar beslist ontkennen wij dat haar wetenschap ^Christelijk" is. In het stelsel dat de thans 87-jarige vrouw uitdacht, is voor den Christen geen plaats.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 7 april 1907

De Heraut | 4 Pagina's

Gemengd Nieuws.

Bekijk de hele uitgave van zondag 7 april 1907

De Heraut | 4 Pagina's