GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Buitenland.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Buitenland.

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

N.-Amarika. D e inwet van de „Ster het Oosten.“

In N.-Amerika lijn er meer dan 15, 000 mannen en vrouwen die een lilveren ster dragen als kenteeken van de orde van de Ster in het Oosten. In het voorgaande jaar werd deie orde of vereenigbg te Benares m Indie gesticht. Mevtouw Annie Besant zocht in Engeland leden v^ot deze orde te winnen. De stichters spraken als hunne verwachting uit, dat eerlang een machtige persoonlijkheid, een groot geestelijke leermeester zou verschijnen. Het doel van de orde is, hen, die de komst van dezen geestelijken leeraar verwachten, te vereenigen en den weg voor dien leeraar voor te bereiden. Mevrouw Besant zegt: „Spoedig sal een groot geestelijk leider geopenbaard worden, die onder velerlei namen en in onderscheidene tijden verscheen en wiens laatste vleeschwording was als de Christus, die gedurende drie jaren van volmaakt leven de boodschap des lichts verspreidde. De tijd is nu ten volle aangebroken, of bijna gekomen, voor de verschijnbg van een andeie vleeschwordbg van dezen hoogsten leeraar.”

De Christus wordt dus door deze vrouw gelijkgesteld met Boeddha, Mahomed en anderen. De verschijning die nu voor de deur staat, moet aan de wereld nog grooter zegen brengen dan al zijn voorgangers. Al de vorige openbarbgen van den grooten leeraar zullen door de te komen verfcbijning in de schaduw gesteld worden.

Men wil de orde van de „Ster in het Oosten" over de geheele wereld uitbreiden. Zij.is wel een uitvloeisel van de Theosophische vereeniging, maar de stichters zeggen uitdrukkelijk, dat sij allen wil vereenigen die deelen in de verwachting van de komst van den machtigen leeraar, welke belijdenis zij overigens mogen zijn toegedaan. Zij beweren dat het kind, waarin zich de leeraar openbaren zal, reeds op aardt is. Door velen wordt een Hindoe jongeling van 16 jaren, Ktistnamurti geheeten, daarvoor aan> gezien. Mevrouw Annie Besant beeft dezen jongeling in Indie opgespoord, zij ontving van zijn vader toestemmbg om hem naar Eogeland mede te nemen. In lijn geboorteplaats in Indie trok Krisnamurti als kind reeds de aandacht vanwege lijn buitengewone hoedanigheden. Daar vertelt men, dat dit zijn een-endettigste vleeschwording is en dat men zijn geschiedenis duizenden jaren terug heeft nagespoord, Theosophen roemen lijn wonderlijke reinheid van natuur en karakter. Op twaalf-jarigen leeftijd schreef hij een boek in de Engelsche taal getiteld: „Aan de voeten van den Meester". Binnen een jaar werd het ia veertien talen overgezet. De Theosophen zeggen dat niemand, hij zij Christec, Boedbist, Jood of Mahomedaan, dit boekske kan lezen zonder overtuigd te wotdsn, hoe hier in eenvoudig en schoon Engelsch de levende waarheid, waardoor men ingeleid wordt in het Christus-bewustzijn, wordt medegedeeld.

Een enkele aanhaling uit genoemd geschrift kan ons doen zien van welken geest de jongeling Kristnamurti is. Het heet daarin: „Welken Godsdienst een mensch aankleeft, tot wat volk hij behoort, komt er niet op aan; alleen is van belang de kennis, de kennis van Gods plan met de menschen. — Want God heeft een plan, en dat plan is evolutie. Wanneer een mensch dat eenmaal heeft ingezien, en werkelijk weet, kan hij niet anders dan er aan medewerken en zich er mede vereenzelvigen, want het is zoo heerlijk en schoon. En omdat hij de kennis heeft, staat hij aan de zijde Gods, strijdend voor het goede, en het kwade wederstaande, werkende voor de evolutie en niet voor zelfzucht. Indien hij aan Gods zijde staat, b hij één van ons.

Het lichaam en de mensch tijn twee, en des menschen wil is niet immer wat het lichaam begeert. Wanneer uw lichaam iets begeert, denk dan na of gij het werkelijk wilt. Want gij zijt God en gij wilt slechts wat God wil. Gij moet diep in uselven bdrbgen om den God in u te vinden en te luisteren naar lijn stem, welke is uw stem.”

Het is duidelijk, dat dit niet anders is dan Pantheïsme, lijnrecht in strijd met Gods Woord.

In „Eigen Haard" vonden wij een portret van Kristnamurü, Hij schijnt aan de Engelsche Universiteit van Cambridge lijn kennis te «billen uitbreiden. Mevrouw Besant heeft in Engelsch-Indië fiasco gemaakt. W^ beschouwen hare poging om propaganda te maken voor den nieuwen Messias als eea nieuwe pijl dis lij op op baren boog beeft genomen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 30 maart 1913

De Heraut | 4 Pagina's

Buitenland.

Bekijk de hele uitgave van zondag 30 maart 1913

De Heraut | 4 Pagina's