GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Officieele Berichten.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Officieele Berichten.

7 minuten leestijd Arcering uitzetten

De kerkeraad bericht als roepende kerk, dat D.V. de classis Brielle op Woensdag S Aug. zal gehouden worden.

Punten voor het agendum worden vóór 20 Juli ingewacht.

A. KoLLAARD, praeses.

P. PRINS, scriba.

Hellevoetsluis, 13 Juli 1914.

Verslag van d: : vergadering der - eiassis Schier' ira, aldaar gehouden ^%f lyiCsaag i': "Mei j.l.

I. De vergadering wordt op de gebruikelijke wijze geopend door den Piaeses der roepende Kerk van Vlaardingen A, Ds. Sieders.

II. Uit de Credentiebrieven, nagezien door de Brs. Sluijter en Brouwer, blijkt dat al de Kerken der Classis wettig vertegenwoordigd zijn.

III. Het Moderamen neemt zitting.

Praeses is Ds. Hagenbeek; Assessor Ds. van Haeringen; Scriba Ds. Felderhoff en sub-Scriba Ds. Berends.'

IV. De Notulen der vorige vergadering worden gelezen en goedgekeurd.

V. Ingekomen stukken.

a. Een kennisgeving van de Kerk te Gorinchem, dat de e. k. Particul. Synode aldaar 17 Juni zal worden gehouden;

b. Dankbetuiging van de Classis Brielle voor de bewezen diensten en verzoek om steun voor de maanden Sept.—Jan.

In de volgende vergadering der Classis zal hierover worden beslist.

VI. Rapporten:

1. Omtrent de gehouden visitatie in de eene helft der Kerken door Ds. Goris, omtrent de gehouden visitatie in de andere helft door Ds. Berends.

Deputaten ad hoc, na dlnkbetuiging gedechargeerd ; \

2. Op advies der Deput, voor Art. 11 en 13 D. K. O. wordt besloten, den gevraagden finantiëelen steun ook dit jaar te verieenen aan de Kerken te Hoogvliet, Poortugaal en Overschie;

3. Omtrent de kas, Art, 11 en 13 D, K. O. wordt breedvoerig gerapporteerd door Ds. Goslinga. In verband hiermee komt een voorstel van de Kerk te Schiedam tsr tafel, luidende: ïDe Prov. Synode drage aan hare Deput. voor Art. 11 en 13 op, wat de wij je van uitvoering dezer Artt. betreft, zich te hcuden aan het bepaalde door de Generale Synode te Utrecht, dat n. 1. aan geen Classis v: m wege de Prov. hulpe worde verleend, tenzij' iic Ck: ; sia zelve onmachtig is aan hare verplichtingen te voldoen."

Aangenomen.

Insgelijks aangenomen een voorstel van de Kerk te Pernis, luidende: De Kerk te Pernis, kennis genomen hebbende van de door Deput. voorgestelde begrooting voor de kas Artt. 11 en IZ'., gezien de verschillende bedragen door onderscheidene kerken van het »Particulier ressort" als subsidie genoten; van meening dat k< 9-ken die hare roeping in zake Emeriti's pensioenen enz. verstaan, onbillijk zwaar belast worden ten bate van kerken die h. i. te kort schieten, protesteert tegen de voorgestelde begrooting en stelt de Classis voor, gelijk protest in te dienen bij de e. k. Partic. Synode,

Terwijl ten slotte nog werd aangenomen een voorstel van de Kerk' te Schiedam van dezen inhoud: s> Een Emeriti-predikant, weduwe of wees, zijn en blijven voor minstens de helft ten laste der plaatselijke kerk zoolang en zoo dikwijls er in deze kerk een vacature is, door emeritaat of afsterven ontstaan.

Of er méér dan de helft door de plaatselijke Kerk betaald zal worden, zal in overleg met de Class, en Prov. Deput. worden beslist.

De drie genoemde voorstellen zullen naar de Prov. Synode worden doorgezonden.

4. Wordt gelezen het rapport van de commissie, in de vorige vergadering benoemd, met opdracht in eene der kerken tweeërlei onderzoek in te stellen: Ie. naar de wettigheid der gronden voor de Emeritaats-aanvrage door den Dienaar des Woords aldaar, en ten 2e. inzake gerezen moeilijkheden. Op advies dezer Commissie adviseert de Classis de betrokken kerk, haar Dienaar des Woords een jaar rust te geven.

Een ingekomen stuk van eenige mansleden uit de betrokken kerk wordt gerenvoyeerd, als behoorende bij den kerkeraad aldaar en niet bij de classis.

VII. Voorstellen:

a. Een voorstel van de kerk te Vlaardingen A en een gelijkluidend van die te Maassluis A, luidende: »De classis dringe er bij de Partic. Synode op aan, dat deze de Generale Synode opwekke tot het openen der gelegenheid aan de Theol. School te Ki, mpen voor de candidaten in de Theologie om daar te kunnen doctoreeren.«

b. Een voorstel van de kerk te Schiedam van dezen inhoud: »De Generale Synode drage het Curatorium der Theol. School op, H. H. directeuren der Vrije Universiteit te berichten, dat 't gewenscht is dat het cand.-examen van de Theol. School te Kampen door de V. ü. worde erkend, indien zij dit aan hen die het cand.-examen aan de Theol. School hebben afgelegd en wenschen te promoveeren, gelegenheid gegeven worde dat te doen, zonder dat zij opnieuw zich aan het cand.-examen aan de V, U. hebben te onderwerpen».

Na ampele bespreking wordt ten slotte een voorstel-Jonkers aangenomen, luidende: »De Generale Synode dringe er bij Directeuren der V. U. op aan, het cand.-examen van de Theol. School te erkennen, in dien zin, dat aan hen die het cand.-examen in de Theologie aan de Theol. School met goed gevolg hebben afgelegd en wenschen te protnoveeren, aan de V, U. gelegenheid worde gegeven zulks te doen, zonder dat zij zich opnieuw aan het cand.-examen aan de V. U. hebben te onderwerpene

c. Is ter tafel een voorstel van de Kerk te Maassluis A om te besluiten, dat een Generale regeling inzake het voldoen aan de verplichtingen voortvloeiende uit art, 11 en 13, worde uitgestippeld en ter behandeling doorgezonden naar de Generale Synode.

Genoeinde Kerk, gehoord de besprekingen, neemt haar voorstel terug.

d. Volgt een voorstel van de Kerk te Hoek van Holland tot goedkeuring eener voorgenomen grensregeling tusschen die Kerk en de Kerk te 's Gravenzande, met verzoek dat de classis deze grensregeling ter goedkeuring doorzende naar de Particuliere Synode van Z.-Holland (Z.) en door deze ter Generale Synode.

Als grenzen dezer twee kerken zullen gelden de thans (door de toevoeging van Hoek van Holland aan R'dam) bij de Wet geregelde burgerl, grenzen.

Alzoo besloten, en voorts zal aan het verzoek der Kerk te Hoek van Holland worden voldaan.

VIII. Wordt gelezen het Rapport der commissie benoemd inzake een nieuwe Bijbelvertaling, Naar aanleiding daarvan stelt de Kerk te Hoek v, Holland voor, de Generale Synode te •vragen of zij niet van oordeel is, dat thans de tijd gekomen is om te komen tot eene herziening van de Staten-overzetting des Bijbels, dan wel of tot een geheel nieuwe vertaling dient te worden overgegaan. Alzoo besloten.

IX. Tot afgevaardigden naar de e, k. Partic. Synode worden gekozen als primi de Dss. Goris en Jonkers en tot hun secundi de Dss, Sieders en Sluijter; als primi ouderl, de brs. Benarden v, d, Lee en als hun secundi de brs, Jac, Dijkshoorn en Verschoor.

X. Wegens pas gehouden kerkvisitatie wordt de rondvraag naar art. 41 D, K, O, ditmaal nagelaten.

XI. Eene kerk heeft een instructie op den lastbrief, luidende: »Is de classis van oordeel, dat belijdende leden der gemeente de kerkvisitatie mogen bijwonen, ook als zij geen bezwaren hebben in te brengen of geen vragen aan visitatores hebben te doen». Deze instructie zal de volgende vergadering in behandeling komen.

XII. Deputaten voor den arbeid onder de Hollanders in Rhijn-Pruisen vragen krachtig om steun.

XIII. De regeling der vacature-beurten voor do volgeiidff drie-niaanden wordt gelezen: Hoogvliet zal in Juni worden gediend door Ds. Sluijter, in Juli door Ds, Jonkers en in Aug, dopr Ds. Vonk en Poortugaal door Ds. Goris (7 Juni), Ds. V. Haeringen (21 Juni), Ds, Koster (4 Juli), Ds, Sieders (19 Juli), Ds, Hagenbeek (2 Aug.), Ds. Goslinga (16 Aug.), Ds. v. Anken (30 Aug.) en Ds. Berends (13 Sept.).

XIV. Mededeelingen gedaan van ingekomen collecten. Al de kerken hebben voor de Theol. school te Kampen gecollecteerd, In de Aug, classe moet de collecte voor hulpbehoevende studenten gestort.

XV. Bij de algemeene rondvraag worden enkele vragen beantwoord,

XVI. Als saamroepende kerk wordt voor de Sept.-vergadering aangewezen de kerk te Vlaardingen B, Praeses zal D, V, zijn Ds. Jonkers. Datum I September.

XVII. De korte notulen worden gelezen en goedgekeurd,

XVIII. Sluiting op de gebruikelijke wijze.

Op last der classis:

J. J. BERENDS.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 19 juli 1914

De Heraut | 2 Pagina's

Officieele Berichten.

Bekijk de hele uitgave van zondag 19 juli 1914

De Heraut | 2 Pagina's