GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

De Gereformeerde Nederlanders in de Vereenigde Staten en in hoeverre zij hun vierderlei doel bereikt hebben na 75 jaren

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

De Gereformeerde Nederlanders in de Vereenigde Staten en in hoeverre zij hun vierderlei doel bereikt hebben na 75 jaren

7 minuten leestijd

III.

En hoe staat het met de zaak der C h r i s t e-lijke scholen? Hierop werd veel nadruk gelegd door Ds Van Raalte en Ds Schodte. Toch gelukte het deze leiders niet om veel te doen voor het Lager Onderwijs. Dit liep eigenlijk te Fella en te Holland eerst op zoo goed als eene totale mislukking uit, tengevolge van allerlei eigenaardige Amerikaansche toestanden, die wij hier niet kunnen bespreken. Het volk der Chr. Geref. Kerk hield dit ideaal beter voor oogen, dan dit der Geref.

Kerk, hoewel er eene heele lijdensgeschiedenis te doorloopen was met de „Hollandsche Scholen", van de Chr. Geref. gemeenten uitgaande. Het rechte motief werd niet steeds gevoeld en nog staat niet alles schouder aan schouder in den strijd voor de realiseering van dit oude ideaal. Toch is er merkwaardige voortgang. Er zijn op heden niet minder dan 75 Christelijke lagere scholen, hoofdzakelijk door het Chr. Geref. volk onderhouien. Jaarlijks wordt daarvoor 275.000 dollar geofferd. Wat de school-eigendommen betreft, hunne waarde is ons onbekend. In vele plaatsen bouwt ons volk scholen, die klinken als een klok'. Als men in aanmerking neemt, dat er geen penning staatasubsidie te bekomen is, dan is deze onderneming zeker eene zaak te noemen, die de idealen van 1846 tracht te verwerkelijken.

En dit is nog veel meer waar betreffende 't Middelbaar en Hooger Onderwijs, dat door beide Hollandsche 'Kerkengroepen met ijver en beslistheid gedreven wordt. Het Hollandsch deel der Geref. Kerk kan bogen op twee flinke Colleges, Hope College in Holland (Michigan), en Central Coliege. te PeUa, in lowa. Daarenboven bezit de Geref. Kerk „Academies", of inrichtingen voor Middelbaar Onderwijs te Orange City, in lowa, en te Cedar Grove, in Wisconsin, benevens eene „Aca, demy" ïn lËionois ten bate van het Oostfriesche element in de Geref. Kerk. De Christelijke Gereformeerden bezitten „Calvin College" in Grand Rapids Michigan; Grundy CoUege te Grandy Center, lowa, en Western Academy te Huil, lewa. Daarenboven, grootendeels van Chr. Gereformeerden uitgaande, zijn er „Christian High Schools" (]\Tiddelbaar Onderwijs), te Grand Rapids en Holland in Michigan, te Paterson, in New Jersey, on te Chicago, in Illinois. Eene Christelijke Normaalschool, in 1919 te Grand Rapids geopend, moest echter na een worsteling van een jaar worden opgeheven, bezweken onder concurrentie met „Colleges", die Normaal-cursussen trachten te geven.

Daarenboven bèaitten beide HoUandsche groopen 'hunne ...Seminaries", waarin aanstaande predikanten onder'wijs in de godgeleerdheid ontvangen, na 't afloopen van „Academy" en „College'. Het Westersche Seminarie der Geref. Kerk in Holland, Mich., van 1866 dateerend, rapporteert een inarliiksch inkomen van 18.000 dollar. Het hezil flinke gebouvsren. Het Chr. Geref. Seminarie ts Grand Rapids, in het „Calvin College"-gebouw gehuisvest, berekent een jaarlijksch inkomen van 15.000 dollar. Hoevele leerkrachten zich wijden aan de zaak der hoogere opvoeding, hoeveel het inkomen is, en de waarde der betrokken gebouwen, behoeven wij niet in détails op te geven. Maar het een en ander bewijst overvloedig, dat het doel der Pelgrim-Vaders op zeer bemoedigende wijze bereikt werd wat de Hoogere en Middelbare educatie betreft. Een groot en steeds vergrootend getal leerlingen geniet dit onderwijs, een veel hooger percent, naar we meenen, dan de kinderen onzer geloofs-en standgenooten in het Oude Vader-Land genieten. Allerlei factoren werken daartoe mede, vooral het ruimer inkomen en de betrekkelijke goedkoopheid van levensonderhoud der studeerenden, en het meer op democratischen voet geschoeide leven in Amerika, dat weinig kent van „standen" en de zoo kostbare „standsophoiiding".

Doch daarover kan nu niet worden uitgewijd.

De Zending als ideaal — ziedaar de laatste zaak, die we behandelen. Hoe roerend is het te lezen hoe dit belang van Gods iEoninkrijk vooral Dr Van Raalte's hart en hoofd vervulde. De kerk waarbij hij zich met de zijnen aansloot in 1849. de „Dutch Reformed • Church" der oude kolonisten van Nieuw-Nederland, deed reeds heel voel i.an de Missie aleer Van Raalte op 19 November 1.S46 te New-York afstapte van de „Southerner", die hem herwaarts bracht na een zeereis van 47 dagen van Rotterdam af. Dat goed voorbeeld deed goed volgen. Het reeds brandend vuurtje van Zeiidingsijver ontving gedurig nieuwe brandstof naarmate het contact met „het Oosten" inniger werd. In „The Banner" van 16 Juni 1921 wees schrijver dezes op het schitterend „missionary record" van Hope College. Niet. minder dan 75 zendelingen gra dueerden in den loop des tijds van deze inrichting. Tien percent van degenen, die aan „Hope College" einddiploma's behaalden, ging 't zendingsveld ia. Reeds dienden deze missionarissen te zamen 758 jaren. In 1914 alléén kozen tien der gegradueerden de zending als hun levenstaak. Van de 1887-kh3 togen er vier van de zeven naar het een of ander buitenlandsch zendingsveld. Allerwegen vindt men deze arbeiders en arbeidsters op missionaire terreinen, vooral natuurlijk op de verschillende posten der Geref. Kerk, in China, Indië, .Tapan en Arable. En niet alleen, dat een groot aantal uitging. Er is kwaliteit zoowel als kwantiteit. Laat ons slechts drie namen noemen; Dr J. Otte, Dr S. M. Zwemer, Dr A. L. Warnshuis. Wel heeft het Hcllandsch volk der Geref. Kerk reden om Go-i to danken voor het bereiken van 't ideaal der Pelgrim-Vaders. Temeer daar de bovengenoem.de kweekelingen van Hope College lang niet de eenige zendelingen zijn van Gereformeerde kringen en van onze stamgenooten. Er zijn er heel wat, die andere kerkengroepen dienen in de Zending in 't b^jitenland. Ën daarenboven wordt er door de Geref. Kerk heel wat gedaan, door van huis uit HoUandsche broeders en zusters, in zendingswerk onder de Indianen, en onder de blanke Hooglanders onzer Unie, in Kentucky.

Tegenover wat de Gereformeerden tot zooverre presteerden ten bate der zending, staat de Chr. Geref 'Kerk verre ten achter. Daar zijn wel redenen voor. In „The Banner" van 30 Maart 1922, wszen we op de latere aankomst van de meesten der Chr. Gereformeerden, minder rijkdom, minder g'^studeerden, veel meer uitgaven voor Lager Onderwijs, en — geheel geen steun, zooals het rijke Oosten bood aan het Westen toen 't nog arm was.

Doch desniettemin, hoewel dit het achterstaan verklaart, en tot op zekere hoogte verontschuldigt, ^ feit is het, dat het getal gegradueerden van Calvin' College, die de zending dienen, verre beneden dat van Hope College staat. Toch is er zeer bemoedigende voortgang. Dat blijkt reeds hierujt, dat er veel meer gegeven wordt voor de Chr. Gereformeerde Zending dan vroeger. In 1900 werd er 3.574 dollar gecontribueerd voor de Missie onder de Indianen. Doch in 1921 werd er 64.205.68 dollar voor dat doel gegeven, en voor de Chinazending 23.175.65 dollar, een totaal van niet verre van de negentig duizend dollars, of 4.15 dollar per huisgezin in het jaar. Het bovenstaande geeft slechts aan wat bij de Algemeene Zendingscommissie inkwam. Rekende men er nog andere inkonisten voor 't zelfde doel bij, dan bereikte het bedrag zeker dicht bij de vijf dollars per gezin. Daarenboven zijn er heel wat van Chr. Geref. huize, die andere zendingen dienen in allerlei landen, doordat eigen kerk tot vóór 1920 geen zen dingsveld in 't buitenland bezat of door andere oorzaken. In elk geval, men tracht ook in do Chr Geref. Kerk het doel der Vaderen te bereiken, ook mede door het inspireerend voorbeeld der broeders en zusters der Geref. Kerk, wier gaven voor de zending gemiddeld 5 dollar en hooger zijn per lidmaat.

Er zijn allerlei schaduwzijden verbonden aan dat gescheiden - leven onzes volks. Dat de eene grosD de andere soms opwekt tot heiligen ijver in de dingen des koninkrijks, is echter ééri goed resultaat der gedeeldheid, doordat het een der idealen te ijveriger doet nastreven. Doch ook slechts één ervan. Op het gebied van 't onderwijs wordt de gedeeldheid te pijnlijker gevoeld en zij' hindert zeer in 't nastreven van het desbetreffend doel der Vaderen. Gelukkig, dat de tweeheid geen schade brengt aan de maatschappelijke welvaart of 't samen wonen als broeders op burgerlijk terrein. Over het algemeen is de relatie tusschen de beide groepen onzes volks veel beter dan vroeger. De tijd sleet de scherpste punten af der oude tegenstelilngen tusschen „Dutch Reformed" en „Afgescheiden"., zooals men die punten vindt en voelt in de strijdschriften van een vorig geslacht. Doch dat voert tot een ander chapitre en behoort niet tot iiet doel, dat wij ons voorstelden in het schrijven van het hier gebodene. De „Reformatie"-lezer oordeele nu in „hoeverre de Gereformeerde Nederlanders in de V. S. hun vierderlei doel bereikt hebben na 75 jaren".

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 23 juni 1922

De Reformatie | 8 Pagina's

De Gereformeerde Nederlanders in de Vereenigde Staten en in hoeverre zij hun vierderlei doel bereikt hebben na 75 jaren

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 23 juni 1922

De Reformatie | 8 Pagina's