GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

UIT DE BUITENLANDSCHE KERKEN.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

UIT DE BUITENLANDSCHE KERKEN.

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

Het doet ons eigenaardig aan bij Hongaarsch'e kinderen, die in onze gezinnen korter of langer tijd zijn opgenomen, zulk' een vrees voor joden te sp'euren. JEn dat te méér, omdat dit niet aan sommige dier kinderen eigen is, Itnaar veeleer aan bijna allen, kleinen en grooten. Hieruit to'erkt men terstond, dat zij kdmien uit een land waar het joden-vraagstuk van actueel belang is. Die joden-vrees is geweldig sterii geworden sinds het woeden van bet bolsjewistne in Boedapest en in heel Ho'ngarije, waarin, als in iedere coin'nLunistische actie, de joo'd de hö'Oge hand had en hét 'g'roote w; oord voerde. Voor 'de oostelijke en centrale volken van Europa is het joden-vraagstuk een der méeilijkste, en — dat blijkt zoo duidelijk uit den afkeer reeds bij 'de kinderen — ook leen der Iméest actueele vraagstukken, die besproken worden in het midden der gezinnen. Ter heveiliging van den staat, ter b'escherming van de niet-joden, worden in die landen allerlei wettelijke bepalingen gemaakt, die ons geheel vreemd zijn. Ik noem daaronder de bepaling van het „num^erus clausus", waarbij bepaald wordt, dat er niet kneer idan een beperkt en bepaald aanta.l joden toag studeeren aan de Universiteit. De studenten te Praag hebben nog onlangs geëischt, dat een soortgelijke heperking als te Boedapest ook zou gelden voor de joden in Tsclheohn-Slowakije. Het is dan ook e& a groote ergernis voor zeer vele gerefonu'eerden in Hoiiigaiije, dat de gerofornieerde bisschop van Deb'reczin Balthasar, dé groote j'Oden-vriend is in dat land.

Ook in Duitscihland wint het anti-semitisme bij den dag, en dat zeer zieker door den verderf lij ken invloed, die de joden over het algemeen uitoefenen op het staatkundig, en maatschappelijk, O'p bet gO'dsdienstig en zedelij'k leven.

Merkwaardig is in verband hiermede de verschijning van een Amérikaansch boek, 'geschreven door Henry Ford, dat in 'het Duitsch vertaald is onder den titel: der internationale .1 u d e, .e i n w e 11 p r o h 1 e m. Naar aanleiding van di t bo'ck bekent D'r Loesché, dat hij vro'eger een antisemiet was, maar h'et thans den plicht ac|ht van alle Christenen om zich saam te • verbinden ter verdediging tegenover de „voor korten tijd openbaar geworden duivelsche vernietigingsplannen van leen geschrift, laffcom'stig van een der leidslieden O'nder de joden". Henry Ford bewijst uit Russische documenten van den „Wijze van Zion" uit het jaar 1905, dat de wereldoorlog en 'het bolsjewisme reeds lang op hét p'ro'gramma der joden stonden en door 'hen ten zeerste zijn bevorderd. 'De schrijver bewijst, dat de nationaaljood een tegenstander is van lederen niet-jood en de overtuiginig heeft, dat de wereld aan hém behoort en dat hij tot het bereiken van zijn do'ol voor geen gruwelen terugbeeft. Nu blijft h'et af te 'keuren orn' de groofe to!a.ssa onder de jo'den, die van zulke plannen niet wfeet, noch daarop zint, bloot te stellen aan eenige 'kwade bejegening; ecihter acht Dr Loescbc het een beslist noodza'kélijken plicht vo> or alle nietjoden O'm de wereld op' de hoo'gte te brengen yan dergelijke plannen en daden 'der joden en den invloed der joiden in de regeeringen, op de wereldconferenties, in 'de volksvertegenwoordigingen, in de pers - en in den handel, en vooral op het terrein der publieke vermakelij'kheden, te weerstaan en te bestrijden, zonder hun wraak te - duc'hten.

In dit oo'rdeel beluisteren wij een ernstige verm'aning tot iwaakzaatoheid van een geleerde, die het jodenvraagstuk in den ernst van zijn karakter veel meer van nabij kent dan wij.

Ik acht 'dat dit vraagstuk te weinig onze aandacht heeft.

Keuchenius zeide 'eens tegenover een brutaal optreden van Mr Levy, 'dat 'hij geen heil zag in een anti-semietisch streven, 'maar evenmin in eene overhéers'Ching van den semietischen. geest.

Van beteekenis is in dit verband een artikel in de Hope onder de rubriek': wekelijksch budget, met den ondier-titel: eene duist ere schilderij. Die 'duistere schilderij raakt den godsdienstigen toestand 'der joiden in Atn'erika en wordt niet opgehangen door een Christen, noch veel minder door een lanti-semiet, maar 'wiordt tentoongesteld vo'or het groote Amerfkaansche publiek door twee Rabbi's yan 'naam, in twee groote joodsche periodieken. En Dr J. F. Conning, superintendent van de Presbyteriaansche zending onder de jo'den schrijft: „het onvennijdelijfc gevolg van de Verlating van godsdienst, vooral van een ho'Og 'ethisch'en godsdienst als het jodendom, is zedelijke oplossing. Allen die hekend zijn met 'de toestanden in o.nze groote steden, weten van de toeneming van 'diefstal, brandstidhting, prostitutie en méord onder-het joodsche volk". Zoo oordeelt een mian, die - hét weten kan door den aard van zijn wer'kkring.

Als jongen hoorde ik eens een paar lezingen van D's , Ulfers van Rotterdam O'ver h'et modernjode'ndom.. Hij sprak oVèr de ontzaglijke gievaren daarvan! Sinds die jaren zijn die gevaren vergroot en vermeerderd en bleef Ulfers' lezing mij bij. D'e tegenwieer worde door de Christenheid gezocht in het eenig 'deugdzaam middel: vernieuwing des levens van de onderste tot de bovenste lagen des volks. Indien zulk een wedergebo'Orte uitblijft, dan, zoo besluit Dr Loesche, verdient zij den ondergang en 'de overbeersching A'an joodsche daemönen. D'e tegenweer worde idoor de Christeriheid hierin gezocht, dat zij het jodendom brenge wat de uitnemende gaven en k'rachten van dit volk tot de komst van het koninkrijk Gods zoozeer kan bevorderlijk - maken: het Evangelie van C'hristus. Het loon vO'or dezen trouwen arbeid 'zij vo'or ons volk de bewaring. voor eenen zO'Odanigen invloed derjoden in ons midden, dat onze kinderen ze straks zouden gaan vreezen 'en schuwen, gelij'k de 'kinderen in Hongaiijie dat gewoon zijn te doen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 23 februari 1923

De Reformatie | 8 Pagina's

UIT DE BUITENLANDSCHE KERKEN.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 23 februari 1923

De Reformatie | 8 Pagina's