GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

De Olymiiisclie spelen.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

De Olymiiisclie spelen.

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

Er valt niet aan te deuken om de circulaires, welke ons worden toegezonden, in ons blad op te nemen.

Men roepe daarvoor de gastvrijheid van onze politieke bladen en onze plaatselijke kerkelijke pers in.

Een uitzondering maken wij echter voor het schrijven, dat namens de Generale Synode van Groningen om plaatsing vroeg.

Het is van den volgenden iniioud:

Bij de Generale Synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland, gehouden te Groningen, kwam een adres in van de zeven Kerken van Amsterdam en omgeving, die zich aangordon tot evangelisatiearbeid onder eveutueele bezoekers van de Olympische spelen. Door deze kerken is eene oommissie benoemd om maatregelen voor te bereiden voor de uitvoering van de taak der kerken, binnen welker ressort de Olympische spelen dit jaar zullen worden gehouden.

Deze taak zal eene zeer groote zijn, eene dubbele, en inspanning vragen van alle krachten. Een taak om te bewaren en eene om te evangeliseeren. Duidelijk staat de commissie voor oogen, wat zij zal hebben te doen; reeds stippelde zij richtlijnen uit voor haar arbeid. Zij deed hiervan mededeeling in een circulaire aan de kerken, verzonden in Juli 1927. De Generale Synode was niet minder overtuigd van de dure roeping der kerken met het oog op wat ons land en vooral Amsterdam wapht gedurende een viertal maanden. Zij oordeelde, dat a 1 de Gereformeerde tjerken in Nederland aan den arbeid der zeven Kerken hebben deel te nemen. Hoe zij dat zuUen kunnen? Door in het gebed in het midden der gemeente wijsheid, kloek, beleid, gaven en krachten van den Heere te vragen voor hen, die dit moeielijk werk zullen hebben te werken, en daar deze arbeid veel geld zal kosten, haar finantiëelen sfeun te bieden.

De Synode besloot baar ingenomenheid met den voorgenomen arbeid uit te spreken en alle de kerken 01) te wekken met krachiigen geestelijken en finantiëelen steun doel te nemen in dat veelomvattend werk, en dit te doen door een woord van opwekking rechtstreeks uitgaande van de Synode aan de kerkeradeit.

En opdat de leden onzer kerken zouden zijn voorbereid, wanneer hun steun door een te houden collecte zal worden gevraagd, besloot de Synode van dit opwekkend woord afschrift te zenden aan onze kerkelijke bladen.

Dat dan de saamwerkende kerken en haar commissie mcigen vrnrden bemoedigd door een gestadig toevloeien van de benoodigde gelden uit de collecten.

Dat in de gezinnen en in de openbare samenkomsten der gemeente, al de dagen en raaanden van het verblijf en bedrijf van die spelen in het midden van ons volk, deze evangelisatie-arbeid in de gebeden worde gedacbt.

Dat de Heilige Geest hen leide, die zich aangorden lot dezen arbeid in Gods Koninkrijk en dat worde gezegend hun vlijt. Dan zat, indien het gebed niet vertraagt, ook de milde gave niet achterblijven!

Namens de Generale Synode voornoemd,

K. 'DIJK, praeses.

J. J. MIEDEMA, assessor.

G. KEIZER, te scriba.

J. P. KLAARHAMER, 2e scriba.

Januari 1928.

Mogen onze kc^rken zonder uitziondering hieraan gevolg geven.

Deze zaak is niet alleen voor Amsterdam van belang, maar voo-r heel Nederland.

Ook andere christenen hebben 'de hand aan den ploeg geslagen.

Met hen moet samenwerking worden gezocht.

. Toch mag-daarin, de aktie onzer kerken niet ondergaan.

Zij moet haar zelfstandigheid bewaren.

Het staat te vreezen, dat een stroom van ongerechtigheden over onze hoofdstad zal stuwen.

rechtigheden over onze hoofdstad zal stuwen. Daartegen moet zo-o mogelijk een dam worden opgeworpen.

Maar niet alle bezoekers van de Olympische Spelen komen met min eerzame bedoelingen naar ons land.

ons land. Hen in kennis te. brengen met het zuivere ('alvinisme is een taak, voo-r onze kerken weggelegd.

Die taak kan geen ander van ons overnemen.

Die moeten wijzelf volvoeren.

Men zorge daarom, dat wij niet doo-r gebrek aan geld onze zelfstandigheid moeten prijsgeven.

Wie weet, hoeveel zaad zal worden gestrooid, dat met een eeuwigheidsoogst wordt bekroond.

L-aten onze kerken niet te lang wachten met een kollekte te houden.

Hoe eer de zeven kerken, die de handen hebben ineengeslagen, weten over welk bedrag zij kunnen beschikken, des te beter kunnen zij maatregelen treffen.

Zo|u het zoo onmogelijk zijn, dat alle koliek!en in de eerste helft van Maart of vroeger bij de kommissie binnenkwamen ?

Het is ook hier als in zoo menig geval: de zaak des Konings heeft haast.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 17 februari 1928

De Reformatie | 8 Pagina's

De Olymiiisclie spelen.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 17 februari 1928

De Reformatie | 8 Pagina's