GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Persstemmen

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Persstemmen

7 minuten leestijd Arcering uitzetten

De tragedie van Princeton.

Zoo luidt het opschrift boven een artikel in „The Banner", dat de beslissingen van de Algemeene Vei'gaderiiig der Presbyteriaajische Kerk, welke pas werd gehouden, in zake het seminarie te Princeton bespreekt.

Men weet, dat het seminarie stond onder het bestuur van twee commissies (boards) n.l. de Board of Directors, welke overwegend orthodox calvinistisch was en de Board of Trustees, waarin het „liberalisme" den toon aangaf. Orn het seminarie van Princeton, inzoover het bolwerk der orthodoxie is, te slechten, stuurden „liberalen" en „gematigden" erop aan beide lichamen door één te vervangen. Jlen was er dan zeker van, dat de macht der orthodoxie zou zijn gebroken.

Deze manoeuvre — zoo deelt „The Barnier" mede — is helaas gelukt.

Het rapport-Thompson werd aangenomen, waarin de institueering van een nieuw bestuur werd voorgesteld, waarvan elf leden zullen worden benoemd door de Board of Directors, elf door de Board of Trustees en elf direkt door de Kerk.

Het blad voegt hieraan toe: de 27ste Mei was een tragische dag voor Wilson, Machen, j\Ic. Cortney en de trouwe groep van Calvinisten, welke zij vertegenwoordigen en voor wier zaak zij strijden. De ware vrienden van het seminarie te Princeton treuren en weeklagen: „IkabO'd — de eer is weg".

Vereeniging van de „Gereformeerde Kerk" met de Presbyteriaansche Kerk?

Door sommigen wordt de vereeniging van deze kerken in Amerika sterk bepleit.

Daarentegen vindt zij ook krachtige bestrijding.

Onder de kampioenen tegen de vereeniging treden op den voorgrond Dr G. H. Hospers en Dr W. Burggraat, die het vorige jaar aan de Vrije Universiteit promoveerde. „Een organische eenheid — aldus deze laatste in „The Leader" — moet, wil zij blijvend en vruchtbaar zijn, gebaseerd zijn op denzelfden grondslag, waarop de kerken, die zich vereenigen willen, staan, niet op den grondslag van „dienst", maar op den grondslag des geloofs".

Do hootdredakteur van „The Banner" oordeelt, dat deze vereeniging van kerken niet alleen een misslag is, maar een ketterij.

Verzet tegen de atheïstische propaganda in Rusland.

Het Bolsjevisme propageert onomwonden het atheïsme.

Het doet dit met ongeëvenaard fanatisme.

En het wordt daarbij op velerlei manier door de Sovjets gesteund.

Toch blijkt telkens weer hoe de Russische massa zich daartegen niet alleen lijdelijk, doch ook met woord en daad verzet.

Mevrouw E. B.—v. M. geeft in „De Nederlander" een beschrijving van een atheïstische propagandavergadering met debat.

Hooggeleerden en zeergeleerden trachten op hun wijze aan te toonen, dat God niet kan bestaan.

Als laatsten treden op een hoogleeraar in de anatomie, die veel menschelijke lichamen heeft doorkerfd, maar nergens een ziel heeft gevonden en een privaatdocente, die het onsterfelijkheidsgeloof onredelijk acht.

Een eenvoudig man, boer Iwan, waagt het in debat te komen.

• Wij laten hier het slot volgen:

Nu wendt boer Iwan zich tot den prof. in de anatomie. „Ook gij, beste professor, hebt vele messen gehad, maar het voornaamste mes bezit ge niet."

De Prof. in de anatomie: „Wilt u het mij zeggen als 'tu blieft? "

Boer Iwan: Dat is het Woord Gods. Luistert eens naar hetgeen in den brief aan de Hebreen gezegd wordt: Want het Woord Gods is levend en krachtig en scherpsnijdender dan eenig tweesnijdend zwaard en gaat door tot de verdeeling der ziel en des geestes en der samenvoegselen en des mergs, en is een oordeeler der gedachten en der overleggingen des harten; en er is geen schepsel onzichtbaar voor Hem, maar alle dingen zijn naakt en geopend voor de oogen desgenen, met welken wij te doen hebben." (Hebr. 4:12 en 13). Deze God is het, aan wien wij rekenschap hebben te geven. Dus, om de ziel te ontdekken, moet men het Woord Gods gebruiken".

De Prof. in de anatomie: „Wat komt u toch altijd weer met den bijbel aan!"

Boer Iwan: „Mag ik misschien nog even een onbescheiden vraag doen, geachte professor? Heeft u uwe vrouw lief? "

De Prof. in de anatomie: „Ja natuurlijk!"

Boer Iwan: „Zegt u mij eens, waar zit bij u deze liefde? In het bloed, in de maag of in de lever? Anders geloof ik niet aan uwe liefde? "

De Prof. in de anatomie: „Wat een onuitstaanbare vent is dat!"

Boer Iwan wendt zich nu tot de privaat docente in de filosofie: „Mag ik nog een enkel woord tot u richten, hooggeachte mejuffrouw? Zoudt u mij willen zeggen, voor wien houdt u Jezus Christus? "

Da priv. docente in de fil.: „Hij was een wijste en edelste menschen". der

Boor Iwan: „Wanneer u nu zoovele boeken bestudeerd heeft, waarom heeft u Zijn boek over de onsterfelijkheid dan niet doorgelezen? "

De Dr. in de fil.: „Wat voor een boek bedoelt gij? (k kan niet begrijpen wat ge bedoelt".

Boer Iwan: Dat is het juist. Christus zegt in Johannes 5:39: Onderzoekt de Schriften; gij meent in dezelve het eguwige leven te hebben, en die zijn het die van Mij getuigen". Alleen wanneer men Christus' raad opvolgt, kan men iets zekers weten, in betrokking tot het eeuwige leven".

De Dr. in de filosofie trok de schouders op.

Boer Iwan: Dat is juist het ongeluk, dat wij met of zonder wetenschap in de duisternis wandelen. Wij dwalen allen, maar wij kunnen het liclit toch vinden. De apostel Petrus zegt: En wij hebben het profetische woord, dat zeer vast is, en gij doet wel, dat gij daarop acht hebt, als op een licht, schijnende in eene duistere plaats, totdat de dag aanlichte en de morgenster opga in uwe harten". (II Petrus 1:19) Wat is hel Woord Gods. In het lidit van dezen kandelaar zien wij zoowel God, als de ziel en ook de onsterflijkheid en zonder dit licht zien wij zelfs den afgrond niet, waarin wij ons storten.

„Nu ben ik klaar, en ik vraag om verschooning, wanneer ik de vergadering lastig gevallen ben. (Hij wendt zich tol; den voorzitter): vergeeft u mij, wanneer ik iets overtolligs gezegd heb."

De voorzitter: „Integendeel, wij danken u zeer, gij schijnt oen welsprekend man te zijn en wij hebben uw'O verklaringen allen met genoegen aangehoord".

Een stem uit het publiek: „Wij danken den voorzitter voor zijne onpartijdigheid, maar meer nog burger Iwan voor zijne moedige v e r d e d i g i n g van d e v; a a r h e i d. Nu zou ik willen voorstellen, dat wij allen staande zingen: „U bid ik aan, o Macht der Liefde, die zich in Jezus openbaart". Ik geloof dat de gevoelens van alle aanwezigen elkander eenstemmig zullen vinden in de tonen en woorden van dit wonderbaar lied."

De geheele vergadering zong staande: „U bid ik aan, o Macht der Liefde". Zelfs de voorzitter stond op en dit ziende — ook de professor in de astronomie, daarop die in de anatomie en eindelijk ook de docente.

Boer Iwan sloot daarop de vergadering met de woorden: „God zij geprezen voor dezen avond".

Wij hooren van onze broeders uit Rusland, dat de atheïsten in den laatsten tijd dergelijke disputen bijna niet meer houden, want het resultaat was gewoonlijk een bewijs ten gunste van het geloof en een verheerlijking van God.

In den regel werd de verdediger van het geloof, zooals hier onze broeder Iwan, door de aanv^ezigen bestoi-md met vragen: zooals: „Waar houdt ge uw vergaderingen? Wij willen wel meer hooren tiit dit wonderbare boek, den'bijbel." Het is dus werkelijk Avaar, wat men ons uit Kusland schrijft: „De atheïsten zijn onze beste medé'-arbeiders!"

HEPP.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 28 juni 1929

De Reformatie | 8 Pagina's

Persstemmen

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 28 juni 1929

De Reformatie | 8 Pagina's