GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

UIT DE SCHRIFT

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

UIT DE SCHRIFT

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

En hij predikte en zeide: Nog veertig dagen, dan zal Ninevé worden omgekeerd. Jona 3: 4b.

Jona's prediking te Ninevé.

Wat er ook van de prediking graegd mag wvjrden, die Jona gehouden heeft op de straten en pleinen van Ninevé, dit is in elk geval zekeli", dat hij in 't brengen daarvan de echte profeet dies Heeren is geweest. Jona heeft niet zichzelf en zijn eigen wonderlijke lotgevallen den Nineviëten uitgeschilderd, maar hij heeft gesproiken de prediking die God tot hem spreken zou. (Vors 2.)

Hoe indrukwekkend had Jona ; aniders kvumien spreken van zijn lotgevallen: van dan storm op zee; van den angst der matrozien; van het besluit om hem over boord te zetten; van het griezelige verblijf in het ingewand van het zeedier; van zijn gebed en van zijn redding. Zou wel ooit een menschenleven meer stof opgeleverd! hebben tot schoone veriialen, vooral met betrekking tot Gods bemoeienissen met een mensch, dan het leven van Jona? Is er wel een voorbeeld op te noemen van iemand wiens leven aooi wonderlijk geleid werd als dat van Jona?

Eu nu is Jona's geschiedenis in Ninevé wel hekend geworden. Blijkens het evangelie van Lucas heeft de Heere bij zekere gelegenheid herinnerd aan de historie van Jona en toen geziegd, dat het verblijf van Jona in het ingewand van den grooten visch voor de Nineviëten een teeken is geweest. Het hgt voor de hand dat de inwoners van Ninevé navraag gedaan hebben naar het leven en den

persoon van deii profeet, die z, oo plotseling in hun naidden verscheen, en al Vrij spoedig heeft vervolgens dte een den ander ervan op de hoogte gebracht, dat Jona .aanvankelijk geweigeird haid zijn opdracht ten uitvoer te brengen en de vlucht genomen had op een scliip. Bij brokstuklcen heeft men Jona's geschiedenis kumiien samenvoiegen.

Maar toch — dat is niet de hoofdinhoud van d© predildng van den profeet geweest. Neen, hij heeft het wioord des Hee'ren gesproken en het gebod van God den menschen op het liart gebonden: Nog veertig dagen en de stad wordt verwoest! God van den hemel kan de onge!re0htig!heiid en de goddeloosheid van de stad niet langer aanzien. Hij is vertoornd over de uitbrekende zonde, omdat Hij de Heilige is.

En in het brengen van dat getuigenis, is Jonia de echte profeet des Heoren.

Zoo moet ook de kerk des Heeren haar profetisclie taak in de wereld volvoeren. Er zijii door alle eeuwen heen echter mensohen geweest, die de ptiediking van het woord Gods op den achtergrond gedrongen hebben en hun eigen levenservaring hebben opgedischt. In schoone woorden hebben zij gezegd wat er met hun leven gebeurd is en langs welke wonderlijke wegen zij tot de erkenning van het reclit Gods zijn gekoimen en hoe zij in diepe benauwdheid hebben leeren roepen tot God. Tegenwoordig heeft deze richting in hetleven een nieuwe nuanceering gekregen in de Biudhmanbeweging. Daar handelt men ook in publieke samenkomsten van 'de leiding door God en acht men het spreken over iemands persoionlijke levensomstandiglaeden in veel gevallen van meer belang dian de verklai-ing van het Woord Gods. Zij, die echter aldus predikers willen zijn van het Evangelie, zijn er toich vlak naast. Aan zulke dienstknechten heeft de Koning der kerk, Jezus Christus, niets. Neen — predik de prediking die Ik tot u spreek. Dat is het gebod, waaraan Jona on ai de discipelen des Heeren hebben te gehoorzamein.

Predik het evangelie, zoo heeft het later weer geklonken uit den mond van den Heiland, aan alle creaturen! Die eisch moet volbracht worden. Een andere inhoud mag de prediking niet hebben. En natuurlijk, dan moet dat evangelie ook in zijn vollen omvang gebracht wordten. De volle raad Gods moet gepredikt worden.

Dat God zóó lief de weigeld gehad heeft, dat Hij Zijn eeniggeboren Zoon gezonden heeft, opdat een iegelijk, die in Hem gelooft niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.

En zoo als Elia met de woorden des Heeren gestaan heeft tusschen de goddelooze Baalspriesters, en zooals Jona met deae prediking gestaan heeft op de straten van het diepgezonken Ninevé en zooals Paulus met deze boodschap getpokken is door de heidensche steden van Griekenland en van Italië, zoo moet de kerk des Heereai van thans met dit Woord en met geen ander door de wereld gaan.

Daarvan moet getuigd worden dat God groot is en zeer te prijzen en dat Hij wil dat er bekeering is van de ongerechtigheid en een wandelen in de wegen des , Heeren. Aldus moet de wereld van heden nog opgeroepen worden tot gelool en bekeering.

Dat wij dan als kerk van Christus, evenals Jona In gewilliglieid die opdracht volvoeren. Dat er bij ons getrouwheid zij in het spreken van dat Wioord Gods. „Prediken de prediking, die Ik tot u spreek".

Niets anders.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 8 oktober 1937

De Reformatie | 8 Pagina's

UIT DE SCHRIFT

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 8 oktober 1937

De Reformatie | 8 Pagina's