GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Buitenland.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Buitenland.

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

Ouitschland.

Dr. Zahn en de Tübingerschool.

Onze medebroeder en medestrijder voor de Gereformeerde waarheid, Dr. Zahn te Stuttgart, begeeft zich geregeld naat-de Universiteitsstad Tubingen, om aldaar voorlezingen te houden als een getuigenis tegen den heerschenden geest aan de Universiteit aldaar. Het schijnt wel, alsof de geest, die eenmaal een Baur bezielde, in Tubingen den boventoon is blijven houden.

De voordrachten van Dr. Zahn worden door 20 a 40 studenten gevolgd ; dit getal zou grooter zijn, indien deze voordrachten niet gedurende de college-uren gehouden werden. -

Dr. Zahn heeft zich voorgenomen met het oog op zijn ouderdom en lichaamszwakte alleen dezen winter de voordrachten te houden en begon er mede op aanzoek van het Württemburgsche kerkbestuur, dat daarmede seen daad van geloof en van moed tegenover de Universiteit" deed, gelijk hij in een rondgaand schrijven aan de prelaten der Württemburgsche landskerk te kennen gaf. Wij ontleenen aan dit schrijven het volgende:

»Het zijn eigenaardige gevoelens, waarmede ik des avonds te 4.44 den Stuttgartertrein instap en in den donkeren nacht naar Tubingen rijd. Men heeft drie uren noodig, om met den langzaam voortstoomenden trein naar de Muzenstad te komen. Dan heeft men tijd om over veel na te denken, o. a. over het volgende: «Waarom doet gij eigenlijk deze reis, gij, een Pruis, die hier naar Zwaben gekomen zijt, predikant van de kleinste gemeente in het land en nog wel van Gereformeerde belijdenis, reeds oud en lichamelijk veel lijdend, waarom gaan niet andere, betere krachten daarheen, om bij den grooten nood waarin de landskerk verkeert, voorlezingen te houden over de beteekenis van de wet van Mozes, om het zoo zwaar bestreden Oude Testament weder een gerechtvaardigde apologije ten deel te laten vallen ? Ja, waarom doet gij dat r Is er dan onder de vele geleerde mannen in het land niet e'én, die in uv/e plaats kan treden, om te Tubingen de banief voor de onvergankelijke waarheid der Schrift omhoog te heffen? Hoe onuitsprekelijk treurig is het met üe Evangelisch-theologische faculteit gesteld! Volgens Weis'zacker is Jezus niet naar Jeruzalem gegaan om zich daar te laten dooden; volgens Haring is Hij daar niet gestorven alshetgroote zoenoffer; volgens Gottschick moet alle autoriteit der Schrift, als men deze als eene wet beschouwt, op zijde gezet worden; volgens Buder kan men niet zeggen wat positief is; volgens Grill heeft Wellhausen toch zeer veel waars gezegd en Hegier gaat in zijne inleiding tot het Nieuwe Testament zoo ver naar links, als men in Tubingen maar gaan kan. Met welke leeringen wordt niet alleen de kerk der reformatie, maar de geheele Christelijke kerk op zijde gezet! De gevolgen zijn door een ieder te zien; altijd grooter wordt de tweespalt tusschen hetgeen de kerk eischt en hetgeen de Tübingerschool leert; altijd heviger de strijd tusschen consistorium en faculteit; altijd betreurenswaardiger de schipbreuken van vele jonge theologen; altijd luider het klagenvan vrome ouders; altijd lodiger worden de studeerenden zelven.... Het schijnt mij toe, dat het hoog tijd is met alle kracht te werken aan de oprichting van een theologisch professoraat te Tubingen, 'dat alleen optreedt en den studeerenden den weg wijst, om met een goed geweten zich aan die belijdenis te onderwerpen. Waarom zwijgt men en laat de dingen loopen gelijk zij loopen? .. .Dat ongelukkige zwijgen is de ondergang; de menschendienst verderft ons; de valsche liefde en het ontzien van personen zijn onze grootste vijanden. Waarom kan een Gottschich naar Tubingen komen, zonder dat men hem te voren zorgvuldig heeft gevraagd naar zijne gevoelens ? Waarom kan Weiszacker in Hegier een discipel kweeken, die zijne beschouwingen volgt, en waarom kan hij in de koude en bekwame vuist de ontwikkeling van Tubingen tegenhouden ? ... Wijl hij niemand vreest. Wijl hij weet, dat hij het spel toch altijd wint. Hij-zelf heeft weinig hoop op de toekomst der faculteit, want hij zegt in zijn jongste academische rede, dat velen gelooven, dat zij zich heeft overleefd" De brief eindigt met eene aanmaning aan de kerkbestuurders van Württemberg, om met alle macht voor de vertegenwoordiging van de reformatorische belijdenis van de Tübinger Hoogeschool te arbeiden.

Het doet ons goed, dat men den ouden strijder voor de Gereformeerde waarheid, dien men van Luthersche zijde zoo dikwijls vinnig heeft doorges treken, wegens zijn trouw aan de Gereformeerde belijdenis — met name aan wat hart der belijdenis is te noemen, de leer der verkiezing — nu ook van Luthersche zijde heeft aangezocht, om tegen de ontkenningen der Tübingerschool te strijden. De Heere geve hem nog langen tijd gezondheid en kracht,

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 15 maart 1896

De Heraut | 4 Pagina's

Buitenland.

Bekijk de hele uitgave van zondag 15 maart 1896

De Heraut | 4 Pagina's