GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Officieele Berichten.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Officieele Berichten.

6 minuten leestijd Arcering uitzetten

De heer J. Brinkman, theol. docts, deelt door dezen de kerken mede, dat hij, ofschoon zich voorloopig nog niet beroepbaar stellende, toch gaarne bereid is op ver-joek voor de Gemeente op te treden.

Classis Zutphean.

Vergadering D. V. op Donderdag 24 Nov., 's voormidd. 10 uur, in kerk B. te Aalten.

Brieven en stukken voor 't agendum in te zenden vóór Maandag, 14 Nov., aan

H. ORMEL,

Lochem, 28 Nov. '04.

Correspt.

Centrale Diaconale Conferentie.

Naar aanleiding van het schrijven van verschillende brs. diakenen, kunnen wij mededeelen, dat het breedvoerige verslag van de 163 Centr. Diac. Conf. gereed is; dat het in het Diac. Cotresp. blad van Nov. zal geplaatst worden, en dat de uitgever J. H. Witzel te Hilversum bereid is dit Nov.nummer, dat 12 pag. beslaat, afzonderlijk verkrijgbaar te stellen . tegen t.ezending van 25 cent.

Met het oog op de belangrijkheid der Amhemsche Conf., raden, wij allen, die geen inteekenaars op ons Corresp. blad zijn, dit nummer aan te vragen.

Namens het Comité.

R. BROEKHUIZEN,

Meppel, 31 Oct. 1904

Secr.

Vergadering der ckssis Klundert op 6 October 1904, te Klundert,

De vergadering wordt door den praeses, Ds. Mulder, op de gebruikelijke wijze geopend. Scriba is Ds. Goris, assessor Ds. Zwiers. Dr. De Moor en oud. Maris onderzoeken de credentiebrieven. Secundi zijn. opgekomen voor Breda, Dinteloord en Willemstad. Tegenwoordig zijn de deputaten der provincie Ds. J. M. Mulder, Ds. J. A. Goedbloed en Ds. J. van Haeringen.

Na het rapport van dep. ad Examina vangt het examen van den Eerw. heer D. B. Hagenbeek, ber. prtd van Fijnaart, aan. Deze houdt eene predicafie over Jes. 51 : i, 2, 3 Daarna onderzoekt Dr. De Moor in Exeg. O. T. naar Haegai 2, Ds. Voigt in Exeg. N. T. naar Matth. 2 en 2 Cor. 4, Ds. Zwiers in Dogmatiek. Ver volgens vraagt Ds. Goris Kerkgesch., Ds. Muld. r Ethiek, Ds. Zwiers Inhoud H. S., Ds. Mulder Symb., Ds. Goris Kerkrecht, Dr. De Moor Ho miletiek, Ds. Voigt Practische Vakken. Gehoord het advies der deputaten, besluit de classis dezen broeder toe te laten tot de Bediening des Woords en der Sacramenten. De voorzitter deelt hem dit namens de classis mede, en deze zingt hem Psalm 134 : 3 toe.

Om het late uur worden alleen de noodigste zaken behandeld en al 't andere wordt uitgesteld. Bij de benoemingen worden gekozen: tot class, corr. Ds. Goris, sec. Dr. De Moor; tot kerkvisit. Ds. Zwiers en Ds. Goris, sec. Ds. Mulder en Dr. De Moer; tot dep. ad exam. Ds. Goris, Dr. De Moor, Ds. Zwiers; tot dep. hulpbeh. kerken Ds. Zwiers; Br. L. Punt en Br. K. Dane; tot quaestor: Ds. Zwiers, sec. Ds. Goris; tot class, corr. theol. school: Ds. Goris. — In plaats van Ds. Voigt wijst de classis als provinciaal deputaat voor art. 49 D. K, O. Ds. Mulder aan; als sec. Dep. hulpbeh. kerken Ds. Goris; als sec. dep. tot eventueele verkiezing van een hoogleeraar aan de theol. school Dr. De Moor.

Inzake vacatuurbeurten wordt besloten, dat de beurten voortaan om de drie weken zullen gegeven worden, behalve aan den Moerdijk, dat om de veertien dagen zal geholpen worden. Consu lent van Moerdijk wordt Ds. Goris, van Raams donk Dr. De Moor, van Dinteloord (in plaats van Dr. De Moor) Ds. Zwiers.

Ds. Voigt wordt acte van losmaking van Raams donks kerk verleend op de meest eervolle wijze.

De praeses deelt dit Z.E.W. in hartelijke be woordingen mede, waarna Ds. Voigt een kort afscheidswoord spreekt.

Roepende kerk voor de volgende classis is Dinteloord. Kerken voor tusschentijdsche approbatie en losmaking: Zevenbergen en Breda.

Ds. Voigt eindigt de vergadering met dank gebed

Op last der classis,

Dr. J. C. DE MOOR.

Breda, 6 October 1904.

Korte notulen van de vergadering der classis Gouda, gehouden i r October 1904.

Art. I. Ds. De Vries, als consulent der roe pende kerk van Oudewater, opent de vergade ring, verzoekt te zingen psalm 119 : 3, leest daarna psalm 84 en gaat voor in gebed.

Art. 2. Aan de B.B. A. Hey en A. van Leeuwen wordt opgedragen om de lastbrieven na te zien. Uit hun rapport blijkt, dat alle kerken wettig vertegenwoordigd zijn.

Ds. Dalhuijzen is wegens ongesteldheid afwezig. Art. 3. Het moderaraen wordt samengesteld uit de D.D. De Jong, praeses; Broekstra, asses sor, en Steinhart, scriba.

Art. 4. De actuarius leest de notulen der vorige vergadering, welke onveranderd worden goedgekeurd.

Art. 5. Ingekomen zijn een missive van de classis W. en een telegram met dankbetuiging namens H. M. de Koningin Moeder, als antwoord op den heilwensch van den 2 den Aug. 1.1; beide worden voor kennisgeving aangenomen. Een schrijven van W. de J. te L. en een van J. R. te W. zullen later worden behandelt.

Art. 6. De rapporten der kerkvisitatie in al de kerken gedaan, worden met dankzegging aan de rapporteurs ontvangen.

Art, 7. Het schrijven van W. de J. wordt naar den kerkeraad van L. gerenvoieerd

Art. 8. De Eerw. heer A. Taal, beroepen V. D. M. bij de kerk van Krimpen aan de Lek; wordt peremptoir onderzocht en, met goedvin ding van de Prov. deputaten ad examina: oorn, Douma en Sluijter, tot den dienst des Woords en der Sacramenten toegelaten. Tevens wordt het beroep geapprobeerd. Z.Eerw. wordt psalm 134 : 3 toegezongen.

Art. 9. De financieele aangelegenheden worden behandeld, en de collecten geïad.

Art. 10. De vacatuurbeurten worden als volgt geregeld:

Bsrg-Ambacht Ds. De Vries, Lekkerkerk Ds. Langen, Moordrecht Ds. Broekstra, Ouderkerk aan den IJsel Ds. Dalhuijzen, Reeuwwijk-Sluipwijk Ds. Sap, Zevenhuizen Ds. Steinhart.

Art. II. Naar aanleiding van een schrijven van J. R. te W., en op verzoek van den kerkeraad van W, , wordt eene commissie benoemd om de zaken nader te onderzoeken, bestaande uit de D, D. Langen en Steinhart en ouderling A. Heij.

Art. 12. Br. Kaptein brengt verslag uit van de sde en 6de zitting der Prov. Syn, , hetwelk met dankbetuiging voor kennisgeving wordt aan genomen.

Art. 13. Uit de instructie van N. a. d. IJ. blijkt, dat de kerkeraad den tijd gekomen acht, om te O. a. d. IJ. tot de instelling der ambten over te gaan, hetwelk met blijdschap door de verg. wordt vernomen, die daaraan bare goedkeuring hecht. De plaats der bevestiging wordt aan de prudentie des kerkeraads overgelaten.

Art. 14. Aan de kerk te CVordt toestemming gegeven om met de censure voort te varen; terwijl haar verzoek wordt ingewilligd, om voortaan de oproeping voor de classicale samenkomsten niet alleen in Hollands Kerkblad, maar ook in De Bazuin en De Heraut te plaatsen.

Art. 15 In zake de zending wordt besloten, dat de afgevaardigden der kerken in de e k. ver gadering der classis, mededeeling zullen doen èn van het oordeel èn van de geldelijke Bijdrage hunner kerken.

Art. 16. Bij de rondvraag naar Art. 41 D. K. O. wordt op verzoek van de kerk van Oudewater, een deputatie benoemd, bestaande uit de D.D. Langen en Sap, tot approbatie van het beroep van Ds. Van Dijk. Aan een andere kerk worden eenige adviezen gegeven.

Art. 17. De kerken van Reeuwijk Sluip wijk zullen de volgende vergadering de classis samenroepen.

Art. 18. In dé volgeade samenkomst moeten gestort worden de collecten voor de Theologische School en voor het weeshuis te Middelharnis.

Art. 19. De assessor sluit de vergadering met dankgebed.

In naam en op last der classis Gouda,

J. J STEINHART, h. t. Scriba.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 6 november 1904

De Heraut | 4 Pagina's

Officieele Berichten.

Bekijk de hele uitgave van zondag 6 november 1904

De Heraut | 4 Pagina's