GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

39 resultaten
Filteren
van 4
Reguliere Editie
1904-11-06
Van de tien geboden.

Van de tien geboden.

XXXVI. HET DERDE GEBOD. VII. De Heere is nabij allen, die Hem aanroepen, allen die Hem aanroepen in der waarheid. Psalm 145 : 18. Het opheffen van 'sHeeren Naatvt legen ...

De Heraut
3890 woorden
Necrologie.

Necrologie.

Gedurende de laatste weken is menig dienaar des Woords ons ontvallen, wiens naam ten nauwste verbonden is met de reformatorische actie, die in 1886 totkerkherstel leidde.Eerst ging van ons heen Ds. Wisse uit Garijp, die reeds eenigen tijd als emeritus de ruste genoot, en nu tot hooger rust ...

De Heraut
355 woorden
„Muziek Godes.”

„Muziek Godes.”

Met hen dan waren Héman en Jediithun, met trompetten en cimbalen voor degenen, die zich lieten hooren en met instrumenten der muiiek Godes; maar de zonen van Jeduthun waren aan de poorte. I Kron. 16 : 42. Scherp contrast op het stuk van muziek tusschen den tempel o ...

De Heraut
1685 woorden
Prof. Anema.

Prof. Anema.

Amsterdam, 4 Nov. 1904.De inaugureele oratie, waarmede Prof. Anema Vrijdag 28 Oct. zijn hoogleeraarsambt aan de Vrije Universiteit aanvaardde, zal niet nalaten zoowel binnen als buiten onzen kring een goeden indruk te maken.Over de positie van het privaatrecht in onzen tijd liep dez ...

De Heraut
1412 woorden
De plaats van den mensch in het heelal.

De plaats van den mensch in het heelal.

VI. Voorzoover het thans reeds gelukt is de raadselen der sterrenwereld te ontcijferen, mag men dus veilig zeggen, dat drie dingen vrij algemeen als vaststaande of als hoogst waarschijnlijk worden aangenomen.Vooreerst, dat het getal der sterren niet oneindig ...

De Heraut
2414 woorden
Voor Kinderen.

Voor Kinderen.

AAN VRAGERS. Moet de naam van den admiraal Boisot als een Fransche naam worden uitgesproken of niet? Op deze schijnbaar eenvoudige vraag van J. de W. te L., een afdoend antwoord te geven, is nu juist niet gemakkelijk.Onze vaderen waren èn op de spelli ...

De Heraut
HOOGENBIRK.
955 woorden
Uit de pers.

Uit de pers.

In de Friesche Kerkbode heeft Dr. Kuyper van Makkum een serie belarigrijke artikelen gegeven over de wedergeboorte. Waar over dit dogma nog veelszins verschil van gevoelen bestaat, kan een zoo duidelijke uiteenzettiag, die zich telkens op de Schrift beroept, niet anders dan goed werken. Dr. Kuype ...

De Heraut
1599 woorden
Gemengd nieuws.

Gemengd nieuws.

Bowie. Sedert Dowie zich heeft laten proclaraeeren als «eerste apostel van Christus", is het natuurlijk noodig geworden, dat er nog elf apostelen worden gemaakt.Rechter V. V. Barnes, consul generaal voor Zion City en Daniël Sloan, «manager" van Zion, zijn nu door den profeet benoemd tot «o ...

De Heraut
WINCKEL.
407 woorden
Buitenland.

Buitenland.

N-Amerika. Nog steeds is een deel der Gereformeerde kerk van Noord-Amerika niet overtuigd, dat de openbare school voor kinderen uit Christelijke gezinnen niet deugt, en dat men daarom moet overgaan tot het stichten van Vrije Christelijke scholen.Wellicht kan het feit, dat ook van Roomsche ...

De Heraut
565 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

De heer J. Brinkman, theol. docts, deelt door dezen de kerken mede, dat hij, ofschoon zich voorloopig nog niet beroepbaar stellende, toch gaarne bereid is op ver-joek voor de Gemeente op te treden. Classis Zutphean. Vergadering D. V. op Donderdag 24 Nov., 's ...

De Heraut
H. ORMEL
R. BROEKHUIZEN
Dr. J. C. DE MOOR.
J. J STEINHART
1175 woorden
van 4