GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Gemengd Nieuws.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Gemengd Nieuws.

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

De Louisville Herald bericht aangaande den eisch van trustees eener Kerk — kerkvoogden zou men in Nederland zeggen — het volgende: De bedoelde Kerk heeft een leeraar die naar het oordeel van die kerkvoogden te oud is. Hij is zestig jaat oud. Dit hindert hem in hunne schatting in de uitvoering van zijn werk als Bedienaar des Goddelijken Woords. Zij zeggen: »Wij hebben behoefte aan eenen hustling business man, die het verstaat geld bijeen te brengen, en een man, die preêken levert, die de menschen aantrekker, een man, die niet bevreesd is voor notoriety" Wij hebben de door ons onderstreepte woorden niet vertaald, daar het ons bijna onmogelijk is Hollandsche uitdrukkingen er voor te vinden. Zij verlangen dus van hunnen leeraar, dat hij den ui'wendigen voorspoed der gemeente door allerlei aardsche middelen zal zoeken te bewerken. Sommige kerken schijnen, naar het oordeel van The Herald and Presbyter, te meenen. dat kostbare planten, konstmatige muziek en geruchtmakende prediking de middelen zijn, waardoor het Rijk des Heeren moet worden uitgebreid. Dé Herald zelve geeft als haar oordeel het volgende: sDe kerk. die uitziet ndar een redenaar, leider in de maatschappij, agent voor allerlei zaken, de geldelijke ingesloten, en dit alles in één persoon en zulk een man als herdef en leeraar begeert, — niet in acht nemende de diepte en teederheid van zijn geestelijken staat — moest de kerkelijke business verwisselen met de show buseness"

We zien hieruit, hoe niet alleen in Nederland kerkvoogden zich dingen aanmatigen, die alleen den kerkeraad toekomen. Overigens, welk een treurig tafereel, dat hier opgehangen wordt.

Een merkwaardige vergadering. Sedert eenigen tijd werkt een zekere Dr. Kramer te Maagdenburg, predikant bij de vrije godsdienstige gemeente, er op om menschen te bewegen de Evangelische landskerk te verlaten, met dit gevolg dat uit de gemeente Diesdorf in de buurt van Maagdenburg 43 menschen de landskerk verlieten. De superintendent van Maagdenburg. Trümpelmann. beeft daarop drie apologetische preeken gehouden, die in druk verschenen, en wel over het groote nochthans van den 73sten psalm. Twee drukken van deze preeken waren spoedig uitverkocht. Om den grooten indruk dien deze preeken maakten, te verzwakken, riep Dr. Kramer een volksvergadering samen, waarop hij den superintendent uitnoodigde. Deze beloofde te komen. Voor een gehoor van 2000 personen traden toen de twee kampioenen op. Dr, Kramer zocht eerst te betoogen, dat de superintendent niet in waarheid lid der Christelijke kerk was, omdat hij iets m de geloofsbelijdenis van Atbanasius niet als waarheid erkende. Voorts betoogde de vrijdenker, dat de God dien Jezus leerde en gelijk die door de Christelijke Kerk aangenomen wordt, geen God der liefde was, omdat hij het kwaad dat in de wereld is, niet verhindert. Als er een God was zou het een God van iefde moeten zijn en daarom is er geen God, De helft der vergadering juichte den spreker toe. Daarna kreeg de superintendent Trümpelmann het woord en betoogde, dat men den menschelijken maat niet op God moet willen toepassen, en dat zonder God de wereld een raadsel is en dat door Hem alleen verlossing mogelijk i , In zijn slotwoord poogde Kramer niet eens Trümpelmann te wederleggen, die warm werd toegejuicht toen hij het podium verliet. Schoon was het dat Dr. Kramer erkende, dat hii jonger was dan Trümpelmann en daarom nog leeren wilde.

Een standbeeld voor jfohn Sunyan. Men wil te Londen een standbeeldopnchten voor John Bnnyan, den bekenden ketellapper van Bedford ook in Nederland zoo bekend door zijn Christenreize naar de eeuwigheid. Er was een tijd waarin Bunyan's werk werd miskend en men den neus optrok voor den dweepzieken puritein, die door velen voor een huichelaar gehouden werd. Doch dit verhinderde niet dat Bunyan's geschrift tallooze malen werd herdrukt, terwijl het ook in vele talen is overgejzet. Daarom komt het ons voor, dat de vrome schrijver geen standbeeld noodig heeft. Het is toch reeds in de harten van het volk van God opgericht.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 13 januari 1907

De Heraut | 4 Pagina's

Gemengd Nieuws.

Bekijk de hele uitgave van zondag 13 januari 1907

De Heraut | 4 Pagina's