GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Gemengd Nieuws.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Gemengd Nieuws.

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

Gemengd Nieuws, Gebed voor de leiders der Kerk, Onze leiders op Kerkelijk en Staatkundig gebied worden door sommigen zeer bewonderd en hoog verheven, door anderen dikwerf sterk gecritiseerd. Maar wordt er voor hen wel gebeden?

Wij vonden in een Duitsch blad twee formuliergebeden, die aan de redactie in handen gekomen waren, die tegenwoordig in em stillen kring van geloovigen in de - Duitsche landskerk gebeden worden; welke beiden voorbeden z^n voor een ongenoemd persoon die een leidende positie in de Evangelische kerk inneemt.

Het eerste luidt aldus:

Wij bidden u, o Heere, voor onzen N. N.; laat ons gebed tot hem doordringen als eene kracht en onze voorbede^ als eene sterkte. Wees gij zijn hulp, sterk hem met den geest uwer genade, laat nw woord hem op eiken weg troosten, behoed hem tot aan het efaide. Ament.

Het tweede gebed is in dezer voege:

„0, Heere Jezus, die belooft hebt, dat gij alles wat wij in uw naam bidden, doen wilt, ik pleit op deze uwe belofte en bid u voor onzen N. N. en geloof vast dat Gij mij verhoort en doet wat ik u bid: Heere, zend hem hulp van uit uw heiligdom en sterk hem uit Sion. Laat uw aangezicht lichten over uw knecht en leer hem uwe rechten. Hij spreekt uw woord voor Koningen en schaamt zich niet, werk Gij zelf zijn en Uw zaak uit, laat Uw hand hem bijstaan, verlos hem en verkwik hem door uw woord. Laat zijn gang vast zijn in Uw woord en laat geen onrecht over hem heerschen. Neem het woord der waarheid niet van zijn mond, maar laat Uw getuigenis zijn spreken en Uwe rechten zijn lied zijn. Troost Uwen knecht dat de hoovaardigen hem geen geweld aandoen. Ga Gij voor hem uit en volg hem, wees hem een vriend en raadgever en laat de geest der Vaderen tweevoudig op hem rusten, dat hij met wijsheid en gerechtigheid uwe gemeente regeere en bouwe en ons geheel arme volk vergamere, weide en trooste, U tot eere en ons allen tot zegen en heil. Laat hem ootmoedig blijven, en laat het dankgebed van zijn hart en mond niet verstommen. Wend u te allen tijde tot het gebed van uwen knecht en tot zijne smeekingen, zoodat Gij het gebed en de smeeking van Uw knecht verhoort. Hij wacht op Uw heil; Iaat Uw priester, Heere God, met heil bekleed worden en mocht Uw heilige zich steeds verheugen over al het goedt, dat Gij aan hem en door hem doen zult. Eindelijk Heere, laat ons in dank en in gemeenschap des Geestes met hem steeds verbonden blijven, totdat herder en gemeente na een kleinen tijd vereenigd voor u staan, om U eeuwigiyk en altoos te prijzen,

De Finlandsche bisschop Sergius heeft over een echtpaar, dat in het Kerspel Terrijoki woont, den banvloek uitgesproken, omdat het de orthodoxe kerk verliet en tot de Luthersche overging. Hij deed het met deie woorden: > gij wordt gescheiden van de gemeenschap met onzen Heere Jezus Christus en van de eeuwige redding, totdat gij u hartgrondig betert en weder tot de orthodoxie terugkeert*. Zelfs de Nowoje PfV#»yV» gaf o ver deze uitspraak zijn afkeuring te kennen, ook op grond dat men alleen hen van eene kerkgemeenschap kan uitsluiten die nog leden daarvan zijn, maar niet dezulken die zich reeds van haar losmaakten. Ook merkte dit blad op, dat de uitdrukkingen die bisschop Sergius bezigde, bevreemdend zyn, daar de echtelieden die geëxcommuniceerd werden, Christus niet verloochend hebben, maar tot eene andere christelijke kerkgemeenschap overgingen. Dat de heilige Synode den bisschop tot verantwoording riep, vernam men tot hiertoe niet.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 8 december 1912

De Heraut | 4 Pagina's

Gemengd Nieuws.

Bekijk de hele uitgave van zondag 8 december 1912

De Heraut | 4 Pagina's