GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Gemengd Nieuws.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Gemengd Nieuws.

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

Toenetnend dratikmisbruik in DuitscTiland. Er wordt over geklaagd, dat tengevolge van grootere verdiensten en de buitengewone omstandigheden door den oorlog, liet misbi-uik van alcoholische dranken bij vrouwen en kinderen sterk toegenomen is. Dit blijkt uit een bericht omtrent den arbeid van een groot aantal Ouitsche asylen voor drankzuchtigen over 1916.

In 68 asy en — nog geen derde deel van de in Duitschland bestaande asylen voor drankzuchtigen — werden niet minder dan 224 nieuwe gevallen van vrouwen behandeld. Als men bedenkt dat aan drank verslaafde vrouwen slechts ten deele in de asylen opgenomen worden, kan men beseffen hoe zeer het kwaad reeds voortkankerde.

Kerk en tooneel in Duitschland. Als een «rZeitbild» kan de volgende mededeeling der Leipsz. Neuester Nachrichten aangemerkt worden. «Kerk en tocneel.« Op de ambtelijke conferentie der predikanten van Leipzig-Stadt die op 9 Oct. onder leiding van Oberkirchenrat Cordes vergaderde, werd ook het onderwerp «kerk en tooneel» behandeld. De predikant' Dr. Schroder van de Thomaskerk, betoogde dat Kerk en tooneel, ieder op hun manier, daartoe geroepen zijn om te dienen tot geestelijke en zielkundige verheffing. Hij besprak voorts hoe kerk en tooneel het volk moeten opvoeden. In aansluiting daarmede sprak de opper-regisseur Windt over de innerlijke waarde van het tooneelspel, er op wijzend, dat kerkelijke kringen tot het vormen van een goeden smaak zooveel kunnen doen. Hij begroette het met vreugde dat de Kerk voor haar deel er op uit was een waarlijk artistieke ontwikkeling van htt tooneel te bevorderen. In een slotwoord meende Oberkirchenrat Cordes dat het de plicht der volkskerk was zich met het Tooneel in te laten, en sprak de Tioop uit «dat het gesprokene ook een goed practisch gevolg hebben zou." Hij meende natuurlijk dat men meer dan te voren naar de komedie zou gaan!

Billy Sunday. In De Wachter, orgaan der Chr. Geref. Kerk van N.-Amerka, lezen wij, dat Billy Sunday, de bekende Evangelist, tot een «anderen staat des levens" schijnt te willen overgaan; d.w.z. dat hij met Evangeliseeren z 1 ophouden. Althans hij telegrafeerde aan den finantieelen secretaris, dat hij al zijn kracht en energie zou wijden om de Liberty Loan (de VTijheidsleening) tot een succes te maken. Hij wil dus propaganda maken voor het slagen der leening, welke den oorlog moet mogelijk maken die de vrijheid der volken zal bewerken!

Ook is er sprake van geweest hem te zenden als Evangelist onder de soldaten van het Westelijk front.

ytrusalem. Nu Jerusalem in de macht der Engelschen viel, krijgt een schrijven van den heer Balfour, Staatssecretaris voor Buitet landsche Z ken, aan Lord Rothschild beteekenis. De heer Balfour gaf daarbij namens bet Engelsche Ministerie de volgende sympathie-betuiging voor het joodsche Zionisme: «Harer Majèsteits regeering ziet met welgevallen de vestiging van een nationaal te huis voor het Joodsche volk in Palestina, en wil alle krachten inspannen om deze zaak tot een goed eind te brengen, terwijl zij ook wil verklaren, dat niets zal worden gedaan dat de burgerlijke en godsdienstige rechten van niet-Joo Ische gemeenschappen, of de rechten en den politieken staat die Joden in een ander land bezitten, kan benadeelen».

De verwatering van het Methodisme in Amerika.

De Free Methodist van Chicago verklaart: «het Theologisch streven van het officieele Methodisme van den tegenwoordigen tijd is er op uit, om de kracht van de zonde gering te achten, de menschheid te vergoddelijken en de Godheid te vermenschelijken.« Hetzelfde orgaan haalt met instemming een uitspraak aan waarin een schrijver het moderne streven in de religie karakteriseert.: «Het neemt de Godheid weg uit den Christus, de inspiratie uit de openbaring, het bloed uit de verzoening, het gif uit de zonde, het vuur uit de hel, het bovennatuurlijke uit de religie, de plaats uit den hemel, den Schepper uit den schepping.»

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 16 december 1917

De Heraut | 4 Pagina's

Gemengd Nieuws.

Bekijk de hele uitgave van zondag 16 december 1917

De Heraut | 4 Pagina's