GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Officieele Berichten.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Officieele Berichten.

6 minuten leestijd Arcering uitzetten

Trije Universiteit.

Men schrijft ons: Het is verrassend te zien, hoe steeds de actie voor de Vrije Universiteit toeneemt; en verbhjdend tevens dat, waar de actie begonnen wordt, het succes is verzekerd.

In Steenwijk, waar sedert jaren het getal stationair bleef, is reeds bij de eerste proef vooruitgang verkregen, en zal op deze plaats spoedig het aantal begunstigers zijn verdubbeld.

Dat kan gemakkelijk. In het veel kleiner Ambt-Vollenhove waar volgens het handboekje 295 personen tot het Avondmaal zijn toegelaten, zijn 70 contribuanten, en onder Steenwijk, waar 476 in dat voorrecht deelen, komen in het verslag niet meer dan 28 namen voor.

Óok het Studenten Studiefonds trekt meer en meet de aandacht. Gevraagd werd wat het onderscheid is tusschen het Studiefonds en het Studenten Studiefonds.

Het Studiefonds is bij de oprichting der vereeniging ingesteld, en de kas waaruit sommige Studenten steun voor studiekosten ontvangen, het Studenten Studie fojids., werd opgericht door H.H. oud-studenten, zoowel door hen die nooit van het Studiefonds eenigen steun ontvingen, als door degenen die den steun destijds ontvangen, nog in dankbare herinnering houden.

Het doel van het Studenten Studiefonds is geen ander dan het studiefonds te steunen. Alle gelden door tusschenkomst van H.H. Studen­

gelden door tusschenkomst van H.H. Studenten ontvangen, worden a deposito bij den penningmeester der vereenigiag gestort, en eens per jaar beslist het Bestuur van het Studenten Studiefonds, hoe groot het bedrag is dat aan het Studiefonds kan worden afgedragen.

In 1915, het jaar van oprichting, werd f 1000, in 1916 f1200 in het Studiefonds gestort, terwijl in 1917 het bestuur over pl.m. f2000 zal kunnen beschikken.

Deze vooruitgang is vooral te danken aan de. hulp, door de dames bewezen. In tal van plaatsen worden door een of meer H.H. oudstudenten hulpvereenigingen opgericht. Eenige dames treden als bestuurders van deze hulpvereeniging op en verdeden het werk onder de overige leden. Ieder der leden heeft een zeker aantal personen, bij wie week, per maand of per kwartaal over een klein bedrag der contributie'wordt beschikt, en deze kleintjes vormen nu reeds een bedrag van ruim f2000 per jaar.

Let men er nu op, dat het aantal hulpvereenigingen nog verhonderdvoudigd kan worden, dan is de verwachting zek^er niet te hoog gespannen, indien spoedig op de geheele som voor het studiefonds, f5000 a f6000 per jaar, kan worden gerekend.

L. S.

De classis Gouda heeft in hare vergadering van 10 Dec. 1917 den Eerw. heer J. L. vau der Wolf te Gouda praeparatoir onderzocht en hem met algemeene stemmen beroepbaar gesteld in de Gereformeerde kerken.

Uit naam der classis.

P. Roos, scriba.

Lekkerkelk., 10 Dec. 1917.

L. S.

De kerkeraad van de Gereformeerde kerk B. te Bunschoten en Spakenburg herinneit collectanten aan zijn besluit, dat geen aavragen kunnen worden toegestaan, welke niet minstens zes weken te voren officieel bij den kerkeraad worden ingezonden.

Namens den kerkeraad voornoemd:

J. C. AALDERS praeses.

K. V. TWILLEST, scriba.

Kort verslag van de vergadering der classe Dordrecht op Donderdag 8 November 1917.

Artikel 1. De vergadering wordt op gebruikelijke wijze door Ds. v. Rennes geopend. De credentie-brieven worden nagezien. De kerk van Brussel is door de omstandigheden afwezig. De kerk van Antwerpen zond één afgevaardigde zonder lastbrief. Hem wordt keurstem verleend. Sliedrecht zond een secundus-afgevaardigde. Redenen gehoord, wordt hem zitting verleend. Artikel 2. Het moderamen wordt als volgt geconstitueerd: Ds. G. M. van Rennes, praesses.

Ds. W. W. Meynen, scriba. Ds. G. R. Kuiper, assessor.

Artikel 3. De notulen der vorige vergadering worden gelezen en goedgekeurd-Artikel 4. Ingekomen stukken : le een schrijven van Provinciale Deputaten voor Art. 13, houdende bericht dat de bijdrage der classe Dordrecht met f 15. per kwartaal zal moeten worden verhoogd. Voor kennisgeving aangenomen.

2e Beroepsbrief en acten van losmaking van Ds. A. Schippers te Doesburg, beroepen bij de kerk van Sliedrecht, worden in orde bevonden.

3e Schrijven van br. C. de B. van Z., om advies in verband met een door de vorige classicale vergadering aan genoemden broeder gericht schrijven. Aan deputaten ad examina wordt opgedragen met genoemden broeder een samenspreking te houden.

Artikel 5. Rapport wordt uitgebracht door Ds. Kuyper omtrent de toezegging voor een waarborgfonds voor den arbeid onder de Belgische geïnterneerden Quaestor van dit fonds is Ds. G. M. van Rennes. De aanwezige kerken zeggen hun bijdrage toe.

Artikel 6. In plaats van de brs. H. J. te Boveldt en A. den Boer worden wegens ongunstige reisverbinding de brs. Blacquière van Zwijndrecht en Kastelein van Dordrecht aangewezen om de kasboeken van Ds. - de Jonge na te zien. Ze zullen in Februari D. V. rapporteeren.

Artikel 7. Rapporten consulenten leveren geen bespreking op. Ds. J. P. Visser van Nieuw-Lekkerland wordt welkom geheeten. De kerk van Sliedrecht wordt met de vervulling harer vacature geluk gewenscht. De nog vacante kerk van Hendrik-Ido-Ambacht wordt gunstige afloop van haar uitgebrachte roeping toegewenscht.

Arnkef 8. Er wordt bij de kerken rondvraag gedaan of overeenkomstig verzoek der Generale Synode inderdaad minstens 12 pCt. duurteloeslag aan 't predikantstractement is toegevoegd.

Enkele kerken doen verblijdende mededeehngen.

Andere kerken worden opgewekt aan deze zaak nog nader de aandacht te wijden.

Artikel 9. Een voorstel van de kerk van Sliedrecht om wegens duurte der levensmiddelen het iniddagmaal op de classicale vergaderingen af te schaffen, wordt met' meerderheid van stemmen verworpen.

Artikel 10. Een instructie van de kerk van 's Gravendeel inzake voorziening in den predikdienst onder de militairen wordt na korte bespreking door genoemde kerk voorloopig teruggenomen.

Artikel 11. De vacante kerk, van Hendrik-Ido-Ambacht zal in de eerstvolgende maanden in den predikdienst worden bijgestaan door D. D.

Goslinga, De Jonge en Kuyper;

Artikel 12. Onderzoek naar art. 41 D. K. O. levert geen bespreking op. De kerk van Brussel laat door den afgevaardigde van Antwerpen Tragen, dat voortaan bericht van de te houden classicale vergadering minstens vijf weken tevoren aan de kerken van Antwerpen en Brussel worde verzonden ter verkrijging van benoodigde passeo.

Artikel 13. Ds. Kuyper doet voorlezing van het bedrag der collecten voor de Theol Fac. der V. U-en voor de de Theol. School, in de afgeloopen maanden in de kerken der classe gehouden.

Op de volgende vergadering zal worden geïnd de collecte voor het Prov. Weeshuis te Middelhamis.

Artikel 14. Roepende kerk is SUedrecht. Datum van vergadering: de eerste Donderdag in Februari.

Praeses: Ds. J. P. Visscher.

Namens de Classe,

G. R. KUYPER, Assessor.

Alblasserdam, 9 Nov. 1917. : tm> ^f^i^w-

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 16 december 1917

De Heraut | 4 Pagina's

Officieele Berichten.

Bekijk de hele uitgave van zondag 16 december 1917

De Heraut | 4 Pagina's