GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Zou het nu gaan gebeurer; ?... Het kan binnenkort wel

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Zou het nu gaan gebeurer; ?... Het kan binnenkort wel

7 minuten leestijd Arcering uitzetten

Iemand heeft eens gezegd, dat als de kerk van Christus hier of daar ondergaat, dit vóór alles z'n oorzaak vindt in het feit, dat in de gezinnen de jeugd niet werd onderwezen in Gods Woord. Ik ben het daannee van harte eens! Als in de gezinnen het leven en dus het gesprek hun motief en inhoud niet vinden in den dienst des Heeren, gaat het met de jeugd, naar den mensch gesproken, onherroepeUjk mis. Nooit kunnen school en kerk goed maken wat het gezin bedierf. Te minder, nu de zeer gevarieerde en geraffineerde werking van den „geest dezer eeuw" rusteloos naar onze jongens en meisjes uitgaat en ze langs allerlei kanalen vergiftigt en ongeschikt en onwillig maakt voor den dienst van God.

Het is daarom een benauwend verschijnsel, dat in onze gezinnen van het trouwe, geduldige inleiden van de kinderen in het Woord van God zoo bitter weinig terecht komt. Hoeveel gezinnen zijn er, waar dagehjks, al is het maar met enkele woorden, op de beteekenis en de bedoeling van het aan tafel gelezen Schriftgedeelte wordt gewezen? Waar bespreken vader of moeder de taak, welke de kinderen voor de catechisatie werd opgegeven? Waar wordt voortdurend gesproken over den Heere Jezus, het Woord van God, de kerk en haar strijd, de strikken van Satan en de zonde in al haar vormen? En — is dat niet het voornaamste wat de ouders in hun leven hebben te doen, daarenboven ook het mooiste? Zóó alleen gaat de werkelijkheid van Gods werk, van zijn verlossing, van genade en zonde, van kerk en koninkrijk voor onze jongens en meisjes leven. Men spreekt van „voortgaande reformatie" — ik geloof, dat het onderwijs in de voorzeide leer door de ouders in huis het éérste en voornaamste punt daarvan moet zijn.

Nu weet ik wel, dat dit voor heel veel ouders een moeilijke opgave is. Ze zeggen dan ook dat ze het niet kunnen. Het argument „geen tijd" noemen we maar niet. Want dat is natuurUjk, ja, laten we het maar dadelijk zeggen: een leugen.

Aan die beangstigende situatie van de reeds eeuwen lang door de kerken geëischte huiscatechisatie moest ik denken toen ik een prospectus kreeg, welks inhoud me zeer verblijdde!

Het is 'n prospectus, dat Ds Van Oene van Schiedam aan de Kerkeraden rondzond.

In dat prospectus vertelt Ds Van Oene, dat zijn collega. Ds Vonk, een verklaring van den catechismus heeft geschreven. Als je dat leest, denk je eerst: Er kan nog meer bij! We krijgen zoowat elk jaar een nieuwe verklaring! — Maar gelukkig heeft Ds Van Oene bij zijn prospectus ook een proefje van die verklaring gevoegd. Nu weet je zoo ongeveer wat komen zal. Trouwens: de naam van den Schrijver van de twee boeken over Het Huisbezoek en den nooit drogen en saaien Redacteur van De Vrije Kerk zegt ook wel wat!

Na~de proeve te hebben doorgelezen met innig genot en groote dankbaarheid, zeg ik zonder eenige aarzeling: dat is nu net wat onze jongens-en-meisjesvan-de-catechisatie thuis noodig hebben! Want wat Ds Vonk geeft is in één woord prachtig. Het is werkelijk een eenvoudige, echt Schriftuurlijke en zéér, zéér boeiende verklaring van den ouden Heidelbërger. Neen, het boek van Ds Vonk is niet een catechisatieleer boek. Dat moet kort, beknopt zijn. Dat is aanf ewezen op de mondelinge toelichting, de viva vox van en catecheet. Neen, Ds Vonk schreef een boek, dat een lees boek — ik gebruik dit woord alleen maar als een lof — over den catechismus genoemd kan worden. Als je dit boek langzaam leest en geniet, hóór je Ds Vonk over den Catechismus vertellen, levend, warm, recht op den man af. Je wordt permanent gepakt door zijn puntige typeeringen en rake uitbeeldingen. Je ziet wat hij je met zijn woorden voorschildert aan Schriftuurlijke schoonheden uit den ouden Heidelbërger.

Ik ben er diep van overtuigd: dit boek moeten nu alle catechisanten hebben! Daaruit moeten ze nalezen, na g e n i e t e n, wat op de catechisatie werd verteld. Dit boek moeten ze zich eigen maken. Ze naoeten het meenemen het leven in en het leven door! Comrie vertelt ergens met weemoed, dat, in wat hij al den ouden tijd noemt, de Institutie van Calvijn en de Handelingen van de Dordtsche synode de huisboeken waren in de gereformeerde gezinnen. Zie, zóóiets moet nu dit boek van Ds Vonk ook worden. Want zóó zullen de jonge leden der kerk ingeleid worden in den Catechismus. De Catechismus, waarvan Calvijn eens aan een engelschen Hertog schreef: „Geloof mij, mijnheer, de kerk van God kan niet staande blijven zonder catechismus. Wanneer gij een gebouw gaat optrekken, dat van langen duur zal zijn en wel dadelijk iu verval raakt, zoo zorg ervoor, dat de kinderen onderwezen worden aan de hand van een goeden catechismus, die hun in het kort leert wat het ware christendom beteekent".

Misschien vindt U, lezer, het vreemd, dit ik in verband met dit boek 'n prospectus van Ds Van Oene noemde.

Inderdaad, dit is wat vreemd. Maar het is ook mooi! De zaak zit zoo.

Het catechismus-boek van Ds Vonk wordt een heele turf. Liefst 800 pagina's compres gedrukt! Zoo'n boek kost momenteel in den winkel zeker 12 a 15 gulden! Nu begrepen Ds Vonk en zijn collega natuurlijk heel goed, dat deze prijs voor velen, voor de meesten zelfs, véél te hoog is. En dat zoo het ideaal: e 1 k e catechisant moet dit boek hebben, in geen geval in vervulling kon gaan.

Daarom hebben zij een manier uitgedacht om het boek tegen een zéér lagen prijs aan alle gegadigden ter beschikking te kunnen stellen. Zij brengen het boek daarom niet in den handel. Ze vragen door middel van de genoemde circulaire wie het boek zou willen hebben, laten dan het bestelde aantal drukken en alle bestellers ontvangen het .dan voor den kostprijs. Wanneer nu het aantal exemplaren, dat minimaal noodig is om dit boek te kunnen laten drukken, wordt besteld, bedraagt de prijs'van dit stevig gebonden boek niet meer dan f5.90. Wordt het getal bestellingen hooger, dan kan de prijs zelfs zakken tot f 5.—. 'Het spreekt vanzelf dat deze prijs voor dit boek belachelijk laag is!

Ik schrijf dit artikeltje nu in de hoop, dat de vurige wensch der Dordtsche vaders, ja, het was méér dan een wensch, het was een kerkelijke ordinantie, deze ordtnantie n.l., dat de ouders hun kinderen thuis in den catechismus zouden onderwijzen, in vervulling zal gaan! Ik zie in gedachten al ouders met hun kinderen op een rustigen Zondagavond om de tafel zitten. Elk met het boek van Ds Vonk voor zich. Achter elk hoofdstuk plaatst Ds Vonk een aantal vragen, die uit het gelezene beantwoord kunnen worden. Wat kan het prachtig worden als men uitgaande van die vragen samen , , de goddelijke waarheid" bespreekt. Wat kunnen dan de harten voor God en voor elkaar open gaan. Zulke avonden kunnen onder den zegen des Heeren hoogtepunten worden in het leven van onze opgroeiende jeugd. Avonden, die daarom nooit zullen worden vergeten.

Mijn toepassing van dit artikel moge zijn: schrijf direct een briefkaart naar Ds Van Oene, Rembrandtlaan 30a, Schiedam, en bestel voor al Uw kinderen en voor Uzelf, voor Uw familie in Amerika, kortom voor ieder, aan wie U een goede daad wilt doen, dit Vonkiaansche boek.

Maar — doe het dadelijk. De sluitingstermijn voor de bestellingen is tot 15

Juli verlengd.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 17 juni 1950

De Reformatie | 8 Pagina's

Zou het nu gaan gebeurer; ?... Het kan binnenkort wel

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 17 juni 1950

De Reformatie | 8 Pagina's