GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

PERSSCHOUW

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

PERSSCHOUW

9 minuten leestijd Arcering uitzetten

UIT DE CANADESE GEREF. KERKEN.

Er zit leven in onze jonge Canadese zusterkerken.

Ze groeien in aantal, want de stroom immigranten neemt in omvang nog steeds niet af. Maar, wat van meer belang is, ze zijn ook bizonder actief.

Sinds Juni van dit jaar wordt door een persvereniging, gevormd door leden van deze kerken een maandblad uitgegeven, de „Canadian Reformed Magazine". Het blad ziet er uitstekend uit. Goed papier, heldere letter en met een omvang van acht pagina's. En om een indruk te geven van wat de jonge Canadese kerken bezig houdt noem ik een en ander van wat in het tweede nummer van dit Magazine te lezen is.

Vooreerst dit, dat deze kerken zich in twee dassen hebben georganiseerd. Classis West en Oost. Beide dassen vergaderden in het voorjaar van 1952.

Er werd door classis West voorts een voorstel aangenomen om zo mogelijk in Maart 1954 een synode van de cadanese geref. kerken te houden.

De Kerk van Homewood werd door deze classis verzocht via de pers van alle kerkeraden in Nederland een opgave te vragen van de gezinnen en personen die naar Canada zijn geëmigreerd.

In beide classisvergaderingen heeft men zich bezig gehouden met het vraagstuk van de „incorporation" van de kerk. Ik kon er niet precies achter komen wat daarmee wordt bedoeld, 'k Kreeg de indruk, dat het daarbij gaat om het geven van een bepaalde juridische figuur aan de kerken in verband met haar positie t.o.v. de overheid.

In classis Oost werd voorts gesproken over de zeer urgente kwestie van de aansluiting bij de Trade-Unions (de vakbewegingen). Deze aangelegenheid is èn in de Verenigde Staten èn in Canada in verband met de verderfelijke ontwikkeling van deze vakbonden van grote betekenis. ' ^^i? ^^«^^^^p»#v^; : & ; }i^.-;

Deze classis besprak ook „de noodzakelijkheid, dat de kerkeraden de ouders zullen aansporen om in dubbele mate actief te zijn in het onderwijzen en t.a.v. het laten onderwijzen van hun kinderen in de volkomen leer der zaligheid".

Van classis West worden genoemd de kerken van New-Westminster, Edmonton, Homewood, Lethbridge, Houston, Neerlandia. Er werd voorts gesproken over de instituering van een kerk te Jasper Place. Classis Oost omvat de kerken van Chatham, Hamilton en Orangeville (deze kerk heette vroeger de kerk van Georgetown).

Ook omtrent de plaatselijke kerken geeft het Julinummer van de Canadian Reformed Church Magazine allerlei nieuws.

We lezen b.v. dat in de kerk van Chatham gedurende de maand Mei werd gecollecteerd voor de kerk 212.31 dollar, voor de diaconie 101.67 en voor de zending op West-Borneo 69.51; dat Ds Selles daar 3 Augustus zijn intree zou doen en dat men een fonds zal gaan vormen voor emeritering en opleiding voor de dienst des Woords in Canada! Hamilton deelt mee dat het ledental daar reeds is geklommen tot 490: Bizonder trekt de aandacht het volgende bericht:

BINNENKORT VERSCHIJNT:

JAARBOEKJE

ten dienste der Canadese Gereformeerde Kerken (Can. Bef. Churches)

1ste Jaargang-

Onder redactie van D. M. Barendregt, Joh. de Haas en Ds W. Loopstra.

Een historisch document, dat iedereen zal willen bezitten. Het bevat een nauwkeurige statistiek onzer kerken, met uitvoerige beschrijving van de wordingsgeschiedenis van elke plaatselijke kerk. Voorts belang- . rijke artikelen van Ds J. van Popta en E. C. Baartman over: , , Unions", van Joh. de Haas over: , , Onze ervaringen in de Christ Reformed Church", en: „Het immigratie-werk in Lethbridge". Ds W. Loopstra geeft een beschouwing over: , , Emigratie-Immigratie". Deze verzorgde eveneens een overzicht van de kerkgeschiedenis van Ontario over de laatste 8 masmden, terwijl het kerkelijk overzicht vanaf het ontstaan onzer kerken tot nu toe door Joh. de Haas werd verzorgd. Het werkje is voorzien van een inleidend woord van D. M. Barendregt.

De prijs bedraagt slechts $ 1.—.

Het zal verkrijgbaar zijn bij: J. van Dieren, 280 Colbornestr., Chatham, Ont.; Joh. de Haas, 2795 Sprott St., Bumaby B.C., Tel. Dex. 2994; T. F. Prins, Coaldale, Alta; A. Selders, 10935 - 154 st.. Sub. P.O. 22 Edmonton, Alta; J. P. C, Struyck, c/o von Sijdenborgh, R.R. 2, Freeman, Ont. Men bestelle spoedig, daar de oplaag beperkt is.

Maar het belangrijkste wat medegedeeld wordt is de vereniging van de Prot. Ref. Church van Hamilton met de Canadian Ref. Church aldaar. Men kent de historie.

In Hamilton werd door de emigranten die lid waren geweest van de Geref. Kerken in Nederland een Prot. Ref. Church geïnstitueerd. Ze ging het verband aan met de Prot. Geref. Kerken van de Verenigde Staten, de kerken dus waarin Ds Hoeksema de leidende figuur is. Toen deze kerken de beruchte „Verklaring van beginselen" aanvaardden kwam de Prot. Geref. Kerk van Hamilton in grote moeilijkheden. Het was haar n.l. onmogelijk deze Verklaring te accepteren. Ze verwierp daarom de Declaration en kwam toen buiten het verband der Prot. Geref. Kerken te staan. Een deel van de kerk, hoewel ook bezwaar hebbend tegen de genoemde Declaration, bleef evenwel trouw aan de Prot. Geref. Kerken en vormde zo een kleine Prot. Geref. Kerk , te Hamilton. Met grote blijdschap wordt nu meegedeeld, dat deze beide kerken elkaar hebben gevonden en verenigd zijn. De acte van vereniging tussen deze kerken welke 13 Juni 1952 door beide kerken werd aanvaard nemen we hier over:

De. Kerkeraden van de Canadian Reformed Church of Hamilton en van de First Protestant Reformed Church of Hamilton (losgemaakt uit het verband der Protest. Ref. Churches of the U.S.A.) in gecombineerde vergadering bijeen op 13 Juni 1952, verklaren na onderlinge samenspreking in oprechtheid en met goede conscientie voor den Here:

1. dat zij vanaf hun instituering op 20 Mei 1951 en 19 April 1949 (resp.) zich als taak en doel gesteld hadden en hebben om de ware religie te onderhouden en te maken, dat de ware leer haar loop hebbe, zoals zij die ware leer vonden en vinden in Gods Woord en in de Drie Formulieren vam Enigheid, als in alles overeenkomende met het Woord Gods.

2. dat zij het ten zeerste betreuren, dat het verloop der gescliiedenls der Prot. Ref. Churches inzake de z.g. Declaration of Principles, eerst als werkhypothese en daarna als bindende leeruitspraak, alsmede de in verband daarmee staande ambtsdienst in de Prot. Ref. Churches van dien aard geweest zijn en nog zijn, dat het samenleven met de Prot. Ref. Churches of the U.S.A. in een kerkverband alleen daarom al onmogelijk en ongeoorloofd is geworden, omdat in de Prot. Ref. Churches als enige norm voor de leer en het leven der godzaligheid niet gelden het Woord Gods en de daarop gegronde Drie Formulieren van Enigheid alleen, maar een eigenwillige interpretatie der Belijdenisgeschriften (die de Prot. Ref. Churches zeggen te onderhouden) bindend aan haar leden wordt opgelegd.

3. dat zij eveneens ten zeerste betreuren, dat in de tijd van het bestaan der Prot. Ref. Church of Hamilton, zowel in de Raad der Kerk als ook onder de leden der gemeente, die niet in het bizonder ambt stonden, de meningen verdeeld raakten over de vraag, op welke wijze en langs welke weg gestreefd moet worden naar het vergaderen van ware Ghrist-geltivigen in gebondenheid aan de ware leer, met als gevolg, dat broeders en zusters, die eertijds m Nederland en gedeeltelijk ook hier in Canada in Enigheid des Geloofs geleefd hadden, kerkelijk gescheiden gingen leven door de instituering der Canadian Reformed Church en het voortbestaan der Prot. Ref. Church of Hamilton en tot op de dag van vEindaag toe nog niet weer onder een en dezelfde Woord- en Sacramentsbediening vergaderd zijn.

4. dat het voortbestaan van deze toestand door hen als zondig gezien wordt voor den Here en zij dit ook voor den Here erkemien, omdat zo niet voldoende openbaar wordt, dat alle ware christ-gelovigen op elke plaats moeten vormen een ware Kerk, tezamen gevoegd en verenigd met hart en wil in eenzelfde Geest, door de kracht des geloofs.

5. dat zij beiden aan den Here overlaten om te oordelen over alle handelingen en besluiten van beide kerkeraden en van alle broeders en zusters persoonlijk, welke geleid hebben tot een gescheiden kerkelijk leven in de Can. Ref. Church en de First Prot. Ref. Church of Hamilton, met erkenning van zonden en onvolkomenheden, waarmede alle, zelfs onze beste werken bevlekt zijn.

6. dat zij overtuigd zijn over en weer van elkander, dat de broeders, die in beide kerkeraden zitting heb­ ben, zich niet aan een dergelijke grove zonde schuldig hebben gemaakt tijdens hun zittingsperiode, dat zij schorsingswEiardig en wegens het ontbreken van berouw en bekering afzettenswaardig zijn.

7. dat zij daarom op heden en vanaf heden den 13den Juni 1952 elkanders leden over en weer zullen erkennen als wettige ambtsdragers (in het bizonder ambt) in de van nu voortaan ene Kerk van onzen Here Jezus Christus in Hamilton, genoemd de Canadian Reformed Church of Hamilton, allen staande op dezelfde grondslag van Gods Woord en allen van harte gevoelende en gelovende, dat al de artikelen en stukken der leer, zoals zij die vinden in de Drie Formulieren van Enigheid, met Gods Woord overeenkomen, zonder verdere toevoegingen en uitleggingen.

8. dat zij geloven, dat onze Here Jezus Christus, de enige en algemene Bisschop en het erdge Hoofd der Kerk ook door de strijd eerst met en later zelfs tegen elkander hen tot deze openbaring van de ene Canadian Reformed Church of Hamilton gebracht heeft waarvoor zij Hem dan ook ootmoedig willen danken met de belofte, dat zij als goede dienstknechten van den Here Jezus Christus zich zullen wachten om af te wijken van hetgeen ons Christus onze enige Meester geordineerd heeft, en om daarom te verwerpen alle menselijke vonden en alle wetten, die men zou willen Invoeren, om God te dienen en door deze de coucientiën te binden en te dwingen.

De Kerkeraad der Can. Ref. Church:

OUDERLINGEN: Ds W. Loopstra, Praeses; A. J. van Sijdenborgh, q.q.. Scriba; Th. J. Hart, Assessor; A. van Es, q.q.; J. J. Khegt, P. Ravensbergen, K. van der Velde.

DIAKENEN: J. G. Feenstra, G. Hutten, Th. van der Veen, q.q.

De Kerkeraad der Prot. Ref. Church: OUDERLING: L. van Huizen, Praeses. DIAKENEN: L. Klapwijk, Scriba; G. Ton.

Men ziet: het lééft in de Gereformeerde van Canada. Kerken

De HERE zegene ze en make ze bij de voortduur getrouw.

Aan belanghebbenden deel ik nog mee, dat een abonnement op de „Canadian Reformed Magazine" f 4.— per jaar kost en dat men zich daarvoor kan opgeven bij S. van Renssen, Poelhekkestr. 6, Utrecht.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 23 augustus 1952

De Reformatie | 4 Pagina's

PERSSCHOUW

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 23 augustus 1952

De Reformatie | 4 Pagina's