GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Buiteuland.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Buiteuland.

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

Rusland. Aanleiding tot de jongste vervolging der Joden.

Ieder werd met deernis en verontwaardiging vervuld, toen hij de vreeselijke moorden vernam, die eenige wek in geleden in Rusland op de Joden gepleegd zijn. Toch weet schier niemand hier in ons land, wat die losbarsting van de volkswoede tegen de Joden veroorzaakt heeft. Men weet wel in het algemeen, dat de Joden in sommige streken van Rusland gehaat zijn, wijl zij verdacht worden, door het houden van herbergen en het verkoopen, van sterken drank op crediet (waardoor op den duur de veikoopers schatrijk en de koopers of drinkers straatarm worden) zeer gehaat zijn. Een circulaire van den Russischen minister van binnenlandsche zaken aan de gouverneurs, burgemeesters en commissarissen van politie, licht ons omtrent de aanleiding van de verschrikkelijke moordtooneelen in Kischinew op de volgende wijze in:

„Bij de onlusten, die voornamelijk door eenvoudige lieden veroorzaakt zijn, werden 45 menschen gedood, 74 zwaar gewond, 350 licht gewond, terwijl 700 aan Joden toebehoorende huizen en 600 winkels geplunderd werden. Uit een ingesteld onderzoek bleek, dat de onlusten uit de gespannen verhouding tusschen Christenen en Joden van Bessarabië, in het leven geroepen zijn. Een los gerucht kon onder zulke omstandigheden de hartstochten van het volk doen losbarsten. De valsche beschuldiging ging van mond tot mond, dat de Joden te Dubossary, in het naburige gouvernement Cherson, in Kiew en in Kichinew, ritueele moorden hadden gepleegd. (De Joden leven bij sommigen in verdenking, dat zij bij het vieren van hun Paaschfeest, op bevel van den Talmud, Christenbloed noodig hebben, en daarom Christenen om het leven brengen eene verdenking die niet \tx~ dwijnen wil, al is door vele Jcodsche eo niet Joodsche geleerden uitgesproken, dat in den Talmud een voorschrift om het bloed van Christenen bij den Joodschen ritus te gebruiken, niet voorkomt). Daardoor ontstond, tegen het einde van Maart, onder arbeiders en het eenvoudige volk van Kischenew het voornemen, om op de Joden los te gaan. Geschreven oproepingen om de Joden te overvallen, werden verspreid; maar aan de stemming des volks op Paaschzondag was nog niets te bespeuren. Op het plein voor volksvermaken was alles rustig, tot des namiddags te vier ure een Joodsch houder van een caroussel een Chrislenvrouw zoo stootte en sloeg, dat haar kind haar uit de handen viel. Toen ontbrandde het vuur, dat reeds zoo lang gesmeuld had. Aanstonds vlogen de steenen door de vensters van naburige huizen, die door Joden bewoond werden; de onlusten plantten zich in de volgende straten voort; de menigte trok door verschillende deelen der stad, overal de huizen en winkels der Joden vernielend. Hierop begonnen andere rustverstoorders te plunderen. Het plegen van geweld kon niet aanstonds onderdrukt worden, daar men zoo snel verder en verder ging. Reeds aan den avond van "Paaschzondag waren er negen Joden vermoord. Ten tien ure hielden de mishandelingen en onlusten op. Wellicht zou de politie de rust EU hebben kunnen handhaven, wanneer niet den volgenden morgen een schare Joden, met stokken gewapend, een aanval gedaan had op den nieuwen Bazar waar een klein getal Christenen aanwezig was. Het vechten e o slaan hield daar spoedig op, om echter weder aan het andere eind van den Bazar te beginnen. Door een van de Joodsche aanvallers werd een schot gelost, waardoor een Christen verwond werd. Dit was het sein tot nieuwe onlusten in de stad; de woningen der Joden werden verwoest en de Joden doodgeslagen. Militaire patrouilles, die de stad doortrokken, konden de rust niet herstellen. Er werden nieuwe troepen ontboden, waarbij het geven van bevelen om de onlusten te doen ophouden, door den gouverneur aan de militaire overheid werd opgedragen. Men kon het oproer niet meester worden, omdat door een gebrekkige leiding der politie, de straten niet alleen met rustverstoorders, maar door massa's van nieuwsgierigen gevuld waren. Nadat de troepen volgens een gemaakt plan, over de verschillende deelen van de stad verdeeld waren, hield de rustverstoring op Paaschmaandag des avonds op, zonder zich te herhalen.

De voorvallen te Kischenew maakten natuurlijk, dat ook elders de Joden bang werden, dat hun hetzelfde lot te waciten stond. Ook is het te begrijpen, dat in sommige steden de Joden vereenigingen gingen stichten om zich te verdedigen. Het schrijven van den minister van binnenlandsche zaken wijst er daarom op, dat zoodanige maatregelen moeten genomen worden, dat het plegeii van geweld voorkomen wordt, terwijl ook daarin wordt gezegd, dat het vormen van vereenigingen tot verdediging niet mag

toegelaten worden. Ook wordt het nog in de burgerlijke autoriteiten afgekeurd, dat zij het herstellen van de orde overgelaten hebben aan de militaire gezagvoerders.

Wij laten natuurlijk in het midden of de Russische Overheid niet aanstonds betere maatregelen had kunnen en moeten nemen, om de ontzettende tooneelen te voorkomen, die er te Kischinew zijn afgespeeld.

Al betreuren wij het diep, dat in Rusland zoo schandelijk met de nakomelingen van het Oude Bondsvolk wordt gehandeld, toch zien wij in het voorgevallene een gevolg van het roepen voor den rechterstoel van Pilatus : „Zijn bloed kome over ons en over onze kinderen." Het volk Israels verwierp toen zijn Messias en riep daarover de wraak des hemels in. Is het niet opmerkelijk, dat in den loop der eeuwen zooveel Jodenbloed is vergoten ? Wanneer de Joden zich hadden willen en kunnen vermengen met de andere volken, dan had de vloek, dien zij over zich zelven en over hunne kinderen geroepen hebben, niet over hen kunnen komen. Leden van andere volken, die zich elders ves tigen, lossen zich van lieverlede, althans door hunne nakomelingen, in het volk op waaronder zij hunne tenten opsloegen. Het volk Israels alleen kan dit niet. De Joden die zich in Nederland, in Rusland, in Duitschland vestigden, bleven Joden en hunne kindskinderen eveneens. Zij leveren het bewijs, dat de Schrift niet kan gebroken worden.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 7 juni 1903

De Heraut | 4 Pagina's

Buiteuland.

Bekijk de hele uitgave van zondag 7 juni 1903

De Heraut | 4 Pagina's