GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Officieele Berichten.

Bekijk het origineel

Officieele Berichten.

8 minuten leestijd Arcering uitzetten

De bladen melden: Zondag morgen werd in de Geref. Kerken te Dordrecht afgekondigd het besluit des Kerkeraads, dat, met waardeering van sommiger bezwaren, de Kerkeraad gemeend heeft de zaak der vereeniging van beide Kerkengroepen in de lijn van hetgeen geschied is in 1892 en op grond van Gods Woord, te moeten tot stand brengen DeClassicale goe'keuring kan spoedig verwacht worden.

Classe Amersfoort.

D; classe Amersfoort zat D. V. vergaderen op IJ Oct. e.k. op de gewone tijd en plaats. Punten voor het agendum vóór 23 Sept. a.s in te zenden bij B. I. de Ruig, voorzitter van de roepende Kerk te Soest.

P. PLOOS, Scriba.

Soest, 9 Sept. 1903.

AAN DE GEREFORMEERDE KERKEN.

Door de Deputaten voor de Correspondentie met de Hooge Overheid is, volgens hunne Instructie, jongstleden Maandag, den verjaardag van H. M. de Koningin, telegraphisch Haar de volgende gelukwensch toegezonden:

HARE MAJESTEIT DE KONINGIN.

Mevrouw!

De Gereformeerde Kerken in Nederland betuigen U op dezen heugelijken dag hare eerbiedige hulde en innige gehechtheid; zij danken den Heere voor hetgeen Hij in U den Volke gaf, en bidden dat Hij Uwe Majesteit nog lang spare, rijkelijk zegene en Uwe regeering toenemend gezegend doe zijn.

Deputaten dier Kerken,

NoofDTZij, Secretaris

Hierop vangen: werd het volgende antwoord ont

NoORDTZij, Secretaris Gereformeerde Kerken, Kampen.

Hare Majesteit de Koningin draagt mij op aan de Gereformeerde Kerken in Nederland Hoogstderzelver dank over te brengen voor aangeboden gelukwenschen.

Adjudant van Dienst,

VAN GEEN.

Namens Deputaten voornoema,

M. NoORDTZij, Secretaris.

Kampen, i Sept. 1903.

Kort verslag van de vergadering der classis Utrecht op Woensdag 2 September 1903.

Ds. Ruijs opent als praeses de samenkomst. Ds. Van Bueren fungeert als scriba. Ds. Buiten­

huis als Assessor. Ds. Van Minnen wordt toegesproken door den voorzitter, naar aanleiding van zijn 30 jarig verblijf te Utrecht, en bidt hem 's Heeren zegen toe, met den wensch, dat ZEw. nog lang gespaard moge blijven voor die Kerk, en voor onze Classis, waarin zijn arbeid zeer gewaardeerd wordt.

De Kerk van Driebergen vraagt het oordeel der classe, hoe de kerkeraad in zijn geheel als Doopgetuige heeft op te treden. De classis oor deelt, dat één der kerkeraadsleden als zoodanig wordt gemandateerd, om namens den kerkeraad te antwoorden, die echter in zijn geheel getuige blijft. Benschop vraagt, hoe te handelen met 3 huisgezinnen, die zich wenschen te voegen bij de Geref. Kerk van Oudewater. Deze vraag wordt commissoriaal gemaakt. Ds. Buitenhuis en Fernhout worden als zoodanig benoemd met den consulent Ds. v. Velzen en zullen Polsbroek en Benschop bezoeken.

Vleuten en De Meern vraagt of het geoorloofd is, dat er een broeder en zuster geschrapt worden als leden der Kerk op hun eigen verzoek. De classis keurt dit goed.

Wordt voorlezing gedaan van een schrijven van Ds. Klaarhamer, mededeelende, dat hij om gezondheidsredenen niet aanwezig kan zijn.

Komt in behandeling het voorstel van de Kerk te Zeist, aldus luidende: een nieuwe regeling van den omslag voor de bijdragen voor de kerken, die niet hare verplichting art. 13 K. O. kunnen nakomen. Het voorstel wordt door br. Roodhuizen toegelicht. Dienovereenkomstig wordt, na lange discussie, besloten, voor dezen classicalen aanslag. Later zal een definitieve regeling worden vastgesteld.

Door Ds. Buitenhuis wordt het voorstel van de Kerk van Vreeswijk ingeleid, aldus luidende:

De classe overwege, hoe onze Classicale Vergaderingen meer dienstbaar kunnen gemaakt worden aan den geestelijken welstand der Kerken.

Hij wijst aaü, hoe dat zal kunnei geschieden en spreekt daarover zeer breedvoerig. Hij wenscht, dat we als ambtsdragers elkander tot een hand en een voet zullen zijn. Men is in de classis Amersfoort tot eenzelfde gedachte gekomen. Bewijs, dat dit een behoefte is van den tegenwoordigen tijd. Er zou een zegen en een kracht van uitgaan voor de Kerken der classis. De wenschelijkheid van de zaak wordt door de classis erkend. De commissie voor de Zending zal deze zaak voorbereiden en daarover rapporteeren op de volgende Classicale Vergadering.

Nadat Ds. Barger in dankzegging is voorgegaan, wordt de vergadering gesloten.

Uit naam en op last der Classe,

G. J. BARGER.

De arbeid oader de Hollanders te Essen a. d. Ruhr.

In de laatste drie maanden kwamen voor bovengenoemden arbeid de volgende giften in:

Van mej. F. A. te Groningen / i.oo en van de Geref. Kerken te Dieten / 2 42; Amsterdam / 10.000, Overtoom / 2.00, Nes en Wierum / i.oo, Blokzijl / 2.00 en Rozenburg / 2.00, Totaal dus / 20.42. In dienzelfden tijd stelden de vrienden te Essen mij ruim / 6400 ter hand. In 't geheel waren dus de ontvangsten in drie maanden ruim / 84.00. Aan lokaalhuur en aan reis-en verblijfkosten moest van Jnni tot September worden uitbetaald eene som van + / 180.000.

Er is dientengevolge weer groote behoefte aan steun. Alleen wanneer ons meer giften worden toegezonden, dan tot hiertoe het geval was, kan deze arbeid worden voortgezet. Bij vernieuwing bleek het, thans uit een schrijven van den Nederl. Consul te Düsseldorf in de N. R. Ct., dat de geestelijke verzorging onzer landgenooten door de Duitschers zeer gewaardeerd wordt. Dat dan ook in eigen land, in onze Geref. Kerken en onder onze Broeders en Zusters zich hoe langer hoe meer liefde, uit het besef onzer roeping geboren, voor dezen arbeid openbare, opdat ook de gaven der liefde voor deze zaak geregeld en in milde mate mogen vloeien 1

Ons werk in 's Heeren gunst en in aller milddadigheid aanbevelende,

Namens Dep. a. h.

Ds. G. RENTING.

Winterswijk, 7 Sept. 1903.

Kort - .erslag van de vergadering der Gereformeerde Kerken in de classis Stadskanaal, gehouden 26 Augustus 1903.

In hel moderamen neemt Ds. Fokkens als prieses en Ds. Meijering als scriba zitting, terwijl Ds. Brouwer opgedragen wordt te zorgen voor het persverslag.

De praeses heet Ds. Geerds, voor 't eerst ter vergadering, hartelijk welkom. Rapport van de deputaten det Provinciale Synode wordt uitgebracht door Ds. Meijering, alsook het rapport van de deputaten der kerkvisitatie deor Ds. Brouwer.

Een verzoek van br. H. om, na het slagen van zijn examen te K. een vervroegde classicale vergadering voor het praeperetoir examen met het oog op de voortzetting zijner studiën in het buitenland. Dit ver^of-k wordt toegestaan.

Aanvrage om 2e trap van censuur toe te passen op een broeder in de kerk te M. De classis adviseert deze zaak terug te wijzen naar den kerkeraad.

Een verzoek van de kerk te E. C. om een classicale aanbeveling op een circulaire, die aan de verschillende kerken in de provincie zal gezonden worden om financieelen steun.

Dit wordt toegestaan.

De rekening van den classicalen penning meester en de emeritiverzorgicg wordt nagezien en 'in orde bevonden.

Ds. Meijering als deputaat voor de Zending op Soemba doet eenige mededeelingen.

De verschillende deputaten worden gecontinueerd, alleen door vertrek van Ds. O. wordt Ds. Fokkens benoemd als deputaat voor approbatie van beroepingen.

Op de volgende vergadering die gehouden zal worden D. V. 14 Oct. a.s. te Stadskanaal, moeten de collecten gestort worden voor emeritiverzorging, Theol. School en hulpbehoevende Kerken.

Niets meer aan de orde zijnde, sluit Ds. Meijering deze vergadering met dankzegging.

Namens de Classis:

R. BROUWER.

Eene extra-collecte voor de Zending,

Vóór enkele weken heb ik aan alle Gereformeerde Kerken eene circulaire gezonden, onderteekend door alle Deputaten der Generale Synode voor de Zending, waarin dringend gevraagd werd om eene extra-collecte voor de Zending te willen houden op 13 September, alzoo op aanstaanden Zondag.

De nood dreef de Deputaten : zij konden niet anders: geloof mij — zij hadden gaarne gezien, dat het niet noodig ware geweest, doch zij durfden de uitschrijving niet nalaten.

In vele kerkelijke bladen is genoemde circulaire, op mijn verzoek, toen ook opgenomen geworden.

Ik ben daar dankbaar voor.

Alle Kerken zullen nu den dag van de collecte, r3 Sept., zich wel herinneren en ik heb het vertrouwen, dat ook bijna alle, ja misschien nog wel alle, ze zullen houden.

Nu werd mij echter voor een paar dagen van zeer betrouwbare zijde meegedeeld, dat bij sommige Kerken de gedachte bestaat, dat zij van deze extra collecte slechts één tiende deel hebben te storten in de Generale Kas voor de Zending.

Ik haast mij om de verwarring in zake de opzending, die daardoor kan ontstaan, nog indien mogelijk, te voorkomen.

Niet een deel van de extra collecte, maar geheel deze extra-collecte behoort opgezonden te.worden aan den heer B. de Moen te Doesburg. Worde daar wel om gedacht, zoo vraag ik zeer vriendelijk. Van collecten, die de .Ar, ? /-^«« zelf vaststellen, stort men één tiende deel in de Generale Kas; deze extra collecte behoort er geheel in te vloeien. En moge dat veel zijn! De Heere neige er de harten toe.

Met vriendelijken dank voor de opneming,

UEd dw. dn.,

J. HANIA,

Secretaris van de Deputaten der Gener.

Synode voor de Zending.

Steenwijk, 8 September 1903.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 13 september 1903

De Heraut | 4 Pagina's

Officieele Berichten.

Bekijk de hele uitgave van zondag 13 september 1903

De Heraut | 4 Pagina's