GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Officieele Berichten.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Officieele Berichten.

6 minuten leestijd Arcering uitzetten

ZENDING.

De Deputaten der Generale Synode voor de Zending deelen mede, dat de heer D. Koelewijn, Hoofd der Christ. School te Koog a/d Zaan, de benoeming tot Directeur der Keuchenius-School te Jocja, heeft aangenomen.

Namens hen, J. HANIA,

h. 0. Scriba.

Steenwijk, 28 Nov. '04.

Noord-Holland boven het IJ.

Bracht de Geref. kerk van Zunderdorp vóór enkele dagen de goede tijding van het in gebruik nemen van haar gerestaureerde plaats van samenkomst en van veel wasdom sedert het laatste 20 tal jaren, tegelijk vroeg zij van de broeders en zusters in den lande stoffelijke hulp tot delging van 'n nog resteerende schuld, die uit de verbouwing voortvloeide. En hoewel onze bede om hulp nog geen postwisselregen deed loskomen, toch werden we reeds verblijd door de eerste druppels.

Met hartelijken dank kunnen we de goede ontvangst berichten van de volgende giften: Geref. kerk te Oosterend (Fr.) / 2.50, idem te Fijnaart c. a. ƒ 2, idem te Winterswijk / 2.50, V. J. M. S. te Amst. / 2, N. N. te Velp / i.

Het is nog slechts een begin, maar we hebben goeden moed. De gemeenschap der hei ligen is een kracht, die bezoldigden mild, en armen rijk maakt.

In veler oog lijkt een tekort van / 300 als van geen beteekenis. Wie zoo denkt, bedriegt zich hier. Want al heercht er in schier alle gezinnen stoffelijke welvaart, lieden van geld zijn onder ons niet, terwijl de kleine gemeente boven mate heeft te offeren voor het kerkelijk leven. Loopt ons jaarlijksch budget over/700, het getal zielen komt nog niet tot het getal 70. Per hoofd moet er alzoo alleen voor den kerkedienst / 10 per jaar worden opgebracht. Een hoog bedrag. Meer kan van de kleine gemeente niet gevraagd worden.

Daarom komen we nu' voor den buitengewonen nood, waarin we op dit oogenblik verkeeren, de hulp inroepen — en we doen 't met vrijmoedigheid — zoowel van de kerkeraden, die nog geen gave zonden, als van de broeders en zusters in het vaderland. Dit ver zoek wordt ondersteund door de classis Edam en den Weleerw. heer Ds. A. T. van Dijken te Overtoom, oud-consulent.

Zou een zwakke kerk tevergeefs kunnen roepen om hulp ? Velen zullen antwoorden: „neen, dat nooit!''

Zendt dit antwoord, broeders en zusters, in den vorm van een postwissel aan het adres van Ds. A. Schweitzer te Buiksloot.

Noord-Holland boven het IJ is nog niet verloren. Jaren lang was het één van de brandpunten van modernisme en ongeloof. INIaar het Christelijk beginsel wint ook hier weer veld. De jongste Staten-verkiezing legde er getuigenis van af. Brachten we het in 1901 in ons district nog sleehts tot 257 stemmen, dit jaar klom het stemnnencijfer voor den candidaat der Chr. partijen tot 804, en waren we op 200 stemmen den zittenden liberalen candidaat op zij. De toekomst belooft ook hier veel goeds.

Steun zij ons deel, waar wij nog zwak zijn. Blijdschap worde ons door velen bereid, en de Heere zegene de gevers.

Namens den kerkeraad der Geref. Kerk van Zunderdorp.

Ds. A. SCHWEITZER, Praeses.

Buiksloot, 22 Nov. 1904.

Kort Verslag van de Vergadering der classe Brielle, gehouden te Vlaardingen den 10 Nov. 1.1.

Namens de roepende Kerk van Oostvoome wordt de vergadering door Ds. Kok op de gewone wijze geopend.

Uit de lastbrieven blijkt, dat van de 21 kerken der classe er 18 wettig vertegenwoordigd zijn. Zeer waarschijnlijk door het stormachtige weder zijn 3 kerken afwezig, Aan twee leden der gemeente wordt op verzoek toegestaan de vergadering als gast bij te wonen.

In het Moderamen nemen zitting D. D. Smallegange als Praeses; Sieders als Assessor; Delfos als Scriba.

Ds. Meijzen, die als Dienaar des Woords van Vlaardingen voor de eerste maal in de vergadering der classe tegenwoordig is, wordt door den Praeses een woord van welkom toegesproken, wat door gene wordt beantwoord.

De notulen der vorige vergadering worden gelezen, en, behoudens eene kleine opmerking, goedgekeurd.

Er wordt rapport uitgebracht van de verdaagde zitting der Prov. Syn. v. Zuid-Holland, gehouden den 5 Oct. 1.1.; naar aanleidin; | waarvan eenige inlichüngen worden gevraagd en gegeven.

Van de gehouden kerkvisitatie in de tingen Hellevoetsluis en Vlaardingen wordt verslag uitgebracht. Uit dit rapport blijkt, dat, niettegenstaande veel zwakheden en gebreken, er reden was om den Heere te danken voor den zegen dien Hij de kerken verleende.

Deputaten voor de zending stellen den afgevaardigden ter hand een schets ter organisatie van den zendingsarbeid in de verschillende kerken, na die vooraf te hebben gelezen en toegelicht.

Aan eene hulpbehoevende kerk wordt, met het oog op haren nood, vrijheid gegeven zich te wenden tot depp. voor de hulpbehoevende kerken met het verzoek om verhooging van subsidie.

De vraag of een kind, dat buiten echt is geboren uit eene moeder tot de Herv. kerk behoorende, doch door een kinderloos echtpaar, belijdende leden der Ger. kerk, als kind is aangenomen, in de Geref. kerk mag worden gedoopt, leidt tot velerlei beschouwingen. Daar het oordeel der vergadering verre van eenparig is, wordt aan den betrokken Kerkeraad geadviseerd, om, acht gevende op wat door onderscheidene broeders in deze zaak is gesproken, naar bevind van zaken te handelen.

Door de kerk van Oostvoorne wordt voorgesteld haar naam te veranderen in Tinte (bij Brielle), aangezien in O.jstvoorne geen enkel lid der gemeente woont, en in Tinte schier allen; en er bovendien nog andere redenen zijn die daarvoor pleiten. Na bespreking wordt het voorstel aangenomen, en zal daarvan kennis worden gegeven aan de depp. voor de corresp. met de Hooge Overheid.

Omtrent de vraag of bepeikte Zondagsdienst bij telegraaf of telephoon geacht moet worden als noodzakelijken arbeid, zijn de meeningen zeer uiteenloopend; waarom de vergadering oordeelt deze zaak aan de prudentie van den betrokken Kerkeraad te moeten overlaten.

Over het besluit van een der Kerken, om de collecte voor de Theol. school te Kampen niet meer te houden, spreekt de geheele vergadering haar afkeuring uit. Zoolang de Synode de School handhaaft, moet ook aan haar voorschrift om de „Eigen inrichting der Kerken" door collecten in stand te helpen houden, worden voldaan.

In een tuchtzaak wordt advies gegeven.

Een verzoek in zake vacatuurdiensten wordt aan depp. ad hoo ter hand gesteld.

De Friesche circulaire, inzake art. XIII DK. den kerkeraden toegezonden, wordt besproken, en den afgevaardigden geadviseerd de daarin gestelde vragen te beantwoorden, en hun de daarvoor noodige inlichtingen verschaft.

De Quaestor verrekent en int de gelden.

De Kerk van Oud-Beijerland wordt aangewezen de vergadering der classe in Febr. 1905 bijeen te roepen.

De Vergadering wordt door Ds. Meijzen met dankgebed gesloten.

Namens de classe, A. DELFOS, Act.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 4 december 1904

De Heraut | 4 Pagina's

Officieele Berichten.

Bekijk de hele uitgave van zondag 4 december 1904

De Heraut | 4 Pagina's