GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Buitenland.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Buitenland.

6 minuten leestijd Arcering uitzetten

Duitschland. De „Gemein schaf ts"beweging.

Het is niet te verwonderen dat ia Duitschland die beweging ontstaan is. De moderne Theologie wordt van vele kansels verkondigd; zij viert hare triumfen op de Universiteiten; en de hoogere kerkbesturen, cok de Opper Kerkeraad der Evangelisc'ne landskerk van Pruisen, weigerde wel onlangs het beroep van een be slist modern predikant, goed te keuren, doch deed dit in zulke bewoordingen, dat daaruit bleek hoe dit hoogste Kerkbestuur feitelijk de belijdenis der kerk losliet.

Geen wonder dat velen, die nog het Woord van God iiefüebben, hun zielevoedsel niet ia de kerken, maar in de „Gemeinschaftea" zoeken. Deze „Gemeinschatten" vinden eensdeels hun oorsprong in den arbeid van den Engelschen prediker Moody en anderdeels zijn zij voortgesproten uit het oude Würtemburgsche Piëtisme. Het doel der Gemeinschaften was oorspronkelijk het zoeken van stichting door gemeenscbappe lijk onderzoeken der Schrift en het verlangen om gemeenschappelijk te arbeiden aan de komst van het koninkrijk Gods. Küer en daar treedt de „Gemeinschafts"-beweging vijandig tegen de kerk op, en is daarom bij de predikanten niet in de gunst. Het is niet te ontkennen, dat sommige voorstanders der „Gemeinschaften" toonen niet vrij te zijn van minachting der sacramenten en van afwijking van de leer der kerk. Doch dat neemt niet weg, dat het ontstaan van zoovele Gemeenschapskringen eene ernstige aanklacht is tegen de kerk des Heeren. Het is echter te betreuren, dat wij geen enkele stem hooren opgaan, die er voor pleit, dat de kerken geroepen zijn zich opnieuw naar het Woord Gods te reformeeren. De toestand der Evangelische landskerk uit het oogpunt der ker zoo treurig, dat de handen wel ineen mochten geslagen worden om de muren van Sioh op te bouwen,

N.-Amerika. De wettige plaats der Zondagsschool. Belangstellingvan onze Koningin in de Nederlanders i n N.-A.

De predikant J. Groen van Grand Rapids heeft zich dezer dagen verdienstelijk gemaakt door een stuk de wereld in te zenden, waarin hij uiteenzet welke plaats de Zondagsschool in de kerk des Heeren behoort in te nemen. Hij komt daarbij tot de volgende conclusiën:10. De Zondagschool moet blijven bestaan. 30. Zij behoort eene plaats in de kerk in te nemen als eene inEtdUng, dis de kinderen des Verbonds opleidt voor het lidmaatschap der kerk. 30. De Zondagschool moet uitgaan van en geleid worden door den kerkeraad van de plaats. 40. De onderwijzers doen dienst als behulpsels, die de ambtsdragers der kerk bijstaan en hun werk doen als leden der kerk, die gezalfd zijn zoo wel tot profeten als tot koningen en priesters. Op dit laatste zou nog wel wat aan te merken zijn; rcaar het komt ons voor, dat vooral met het oog op Amerikaansche toestanden, de Zondags school in dat land niet kan gemist worden. Dr. Kuyper wordt dan ook door Ds. Groen aangehaald, die eenmaal verklaarde dat het een daad van Vandalisme zijn zou, wanneer men de Zondagsscholen zou zoeken te verwoesten. TAe Banner of Truth wijst er daarom op, dat het geheel verkeerd is wanneer men van Gereformeerde zijde beweert, dat men het Trojaansche paard binnenhaalt als men de Zondagsscholen in de kerk toelaat.

Deze bewering is volgens „The Banner" uit Nederland afkomstig. Maar de ervaring heeft geleerd, dat de Zondagsschool moet beschouwd worden als een middel tot onderwijzing van de jonge leden der kerk. Een schrijver in het Frieseh Kerkblad van 28 Sept. deelt mede, hoe in Friesland in de Gereforn: eerde kerken vele Zondagsscholen werden gesloten. De ouders zouden hunne kmderen. thuis catechiseeren. Doch helaas! dit ideaal werd niet verwezenlijkt. De praktijk van het leven deed uitkomen, dat vele ouders niet deden wat toch hunne dure roeping was. En zoo kwam men er in Friesland toe, dat op sommige plaatsen de Zondagsschool weder werd ingesteld.

Wanneer men weet wat de Zondagsschool in e nieuwe wereld beteekent, dan begrijpt men elk eene beteekenis de vraag heeft: zal men eze instelling in Gereformeerde kringen laten oortbestaan of zal men haar van lieverlede oen verdwijnen. In de nieuwe wereld neemt e catechisatie niet een plaats in gelijk bij ns; van daar dat sommigen liever de Zondagschool zagen verdwijnen om de catechisatie te oen opbloeien. Maar het komt ons voor dat en én voor de Zondagssc'nool, om kennis omrent Gods Woord onder het opkomend geslacht e verbreiden, én voor de catechisatie, om het aad der kerk voor te bereiden tot belijdenis es geloofs, moet ijveren.

Op één punt stemmen wij met Ds. Groen iet overeen. Volgens ons vloeit uit het algeeen priesterschap der geloovigen niet voort, at elk geloovige de bevoegdheid zoude hebben m kinderen van anderen te onderwijzen.Doch ellicht is dit ook niet door Ds. Groen bedoeld. Hare Majesteit onze geliefde Koningin heeft elangstelling getoond in de Nederlanders die ich in Westelijk Michigan vestigden. Wij lezen daaromtrent in de Hope:

Voor de eerste maal heeft een Vertegenoordiger van het Regeerend Vorstenhuis van ederland te Washington, Westelijk Michigan ezocht. Hare Majesteit Koningin Wllhelmina ad haar Gezant, Jhr. de Marees Van Swinderen, n last gegeven om zich in kennis te stellen et de toestanden van de Hollanders in Weselijk Michigan en te informeeren naar de beangen van Hope CoUege. De opdracht luidt: „Onze dierbare Koningin draagt mij ap u llen hier aanwezig, en alle onze overige Holandïche inwoners dezer stad en dezer westeijke streken. Hare Majèsteits belangstelling te erzekeren in ulieder welvaren, en hare verering voor een volk dat op zulk eene vooreeldige wijze toont wat het wil zeggen te zijn 'a loyal Dutch American".

Verleden week Maandagavond, begeleid van eorge Birkhofif Jr., Consul Generaal der Nederanden te Chicago, werd ter zijner eere eene anket gegeven in het hotel Pantiind in Grand apids, Mich. De Afgezant sprak op den oost: „Koningin Wilhelmina" George Birkhoff r. over „De Hollanders in Amerika" en Jacob teketee, Vice Consul, over „De Hollanders in Westelijk Michigan". Andere sprekers vclgden. Dinsdag kwam de Gezant naar Holland. In en avond van dien dag werd hem eene publieke receptie gegeven ten huize van den Pres. van Hope College, waarbij het muziekkorps het „Wiens Neerland's Bloed" en andere patriottische stukken speelde. Woensdagmorgen vergaderden de faculteiten en studenten beide van het Theol. Sem. en Hope College in Winants Caapel. Na de gewone godsdienstoefening waarbij Prof. N. M. Steffens voorging in het gebed, werd de Gezant geïntroduceerd met een korte toespraak van Pres. Kollen over Nederland, een klein maar groot land, groot binnen zijne eigene grenzen, maar grooter daarbuiten — altijd gereed de onderdrukten te helpen. De thans regeerende Vorstin is eene edele Koningin en groot als vrouw.

Met geestdriftige toejuiching werd de Gezant begroet. Na kort met groote waardeering van den arbeid van President Kollen in het 'oelang van de uitbreiding der opvoedingsbslang-en alfaier esproken te hebben, keerde hij zich tol den President en hechtte op zijn borst het teeken van Bidder der Orde van Oranje Nassau.

Her'aaald daverend applaus voor de Koningin, des Gezant, Birknoff en Dr. Kollen. En toen de Gezant et aau toevoegde, dat Hare Mijesteiï hem bevolen had dit in persoon te doen, steeg de geestdrift nog meer. De President antwoordde met veel gevoel over deze onderscheiding hem door Koningin Wilhelmina bewezen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 6 januari 1907

De Heraut | 4 Pagina's

Buitenland.

Bekijk de hele uitgave van zondag 6 januari 1907

De Heraut | 4 Pagina's