GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Officieele Berichten.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Officieele Berichten.

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

Classis 's-Gravenhage.

De Kerkeraad der Gereformeerde Kerk van 's Gravenhage bericht, dat de classis 's Gravenhage D.V, vergaderen zal te 's Gravenhage op Dinsdag 12 November a.s., gewone tijd en plaats. Punten voor het agendum «orden ingewacht vóór Dinsdag 29 October e.k. bij den scriba, Van Speykstraat 105, 's Gravenhage.

Namens den Kerkeraad voornoemd:

C. LiON CACHET, scriba.

Classis Dordrecht.

De Gereformeerde Kerken in de classis Dordrecht worden uitgenoodigd voor de gewone vergadering, die D.V, op Dinsdag 14 Nov, a.s. in de Wilhelminakerk te Dordrecht zal worden gehouden.

Punten voor het agendum gelieve ncn vóór 31 October op te zenden aan eerstondergeteekenden.

Namens den Raad der roepende Kerk van Brussel:

J. H. M. G. WOLF, praeses, 5 rue Albert de Latour.

G, VAN DETH AZ., scriba.

Brussel, 14 Oct. 1907.

Kort verslag van de vergadering der Geref. kerken in de classis Almkerk, gehouden 3 Oct. 1907 te Almkerk.

1. De praeses der roepende kerk te Werkendam B, Ds. Osinga, opent de vergadering.

2. Uit de credentiebrieven blijkt, dat alle kerken wettig vertegenwoordigd zijn. Aan twee diakenen wordt keurstem verleend,

3. In het moderamen nemen zitting: Ds. Osinga praeses. Ds. Bosch assessor. Ds. Both scriba.

4. De notulen der vorige vergadering worden gelezen en goedgekeurd.

5. In plaats van het gewone onderzoek naar art. 4r D. K. O., wordt gehoord het mondeling rapport van de pas gehouden kerkvisitatie; 'twelk geen aanleiding geeft tot bijzondere besprekingen.

6. Thans worden besproken voorstellen van Werkendam A en Almkerk, om te komen tot de stic'ating van een classicaal fonds, ter voldoening aan de verplichtingen van art. 13 der D. K. O., volgens de besluiten der Synode van Utrecht 1905. Alle kerken zijn in principe voor zulk een fonds, en dan wel nader volgens het voorstel van den kerkeraad van Almkerk. Dit voorstel houdt in, dat de kerken jaarlijks bijdragen tot een gezamenlijk bedrag van / 600, te storten in vier termijnen, elke classicale vergadering een vierde gedeelte. Deze storting geschiedt volgens de percentage, welke voor de classicale kosten voor de kerken is vastgesteld,

In geval van emiteering stort een getroffen kerk boven de gewone bijdrage een zékere som, naar dat zulks in het voorstel nader is omschreven,

7. Tot beheering van de gelden van dit fonds wordt een commissie benoemd, bestaande uit de ouderlingen W. N, de Leeuw en J, A. Franken en Ds, W. Bosch, Deze commissie brengt op de voorjaarsclassis verslag uit en treedt dan voor één derde af-

Het voorstel Almkerk wordt door alle kerken aangenomen,

8. In de pauze werden collecten voor den evangelisatiearbeid en voor de Theol, faculteit geïnd, en de clasicale kosten verrekend,

9. De vacaturebeurten worden opnieuw geregeld voor de vacante kerken Waardhuizen, Giessen Rijswijk en Sleeuwijk.

10 De classis besluit, niet te steunen het voorstel der classis Dokkum, om aan de eerstkomende generale Synode te verzoeken, dat niemand toegestaan worde in de gemeenten op te treden, dan na afgelegd praeparatoir examen.

11. In het volgende kwartaal zullen de Kerken collecteeren voor de Theol. School en voor de Hulpbehoevende Kerken.

12. Ds. Bosch van Almkerk wenscht, uit naam der classis, Ds. Osinga van Werkendam B nog geluk met de herdenking van zijn zilveren ambtsjubileum, en bidt hem 's Heeren zegen toe voor zijn verderen arbeid. Ds. Osinga dankt voor de vele blijken van belangstelling, die hij mocht ondervinden.

13. De volgende classicale vergadering zal D, V, gehouden worden Donderdag 19 December, 's morgens 9I/2 uur, te Nieuwendijk. Roepende

kerk is Almkerk, 14. De assessor, Ds, Bosch, gaat voor in dankzegging, en de praeses sluit de vergadering.

Namens de classis:

H. L. BOTH, h, t. scriba.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 20 oktober 1907

De Heraut | 4 Pagina's

Officieele Berichten.

Bekijk de hele uitgave van zondag 20 oktober 1907

De Heraut | 4 Pagina's