GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Officieele Berichten.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Officieele Berichten.

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

Particuliere Synode van Noord-Holland.

De vergadering der Particuliere Synode van Noord Holland zal D.V. gehouden worden op Woensdag 24 Juni e.k. te Haarlem, Kerk Ged. O. gracht, aanvang voormiddag 9½ uur.

Punten voor het agecdum en opgaven van de namen der deputaten worden ingewacht vóór 2 Juni aan het adres van den eerstondergetcekende.

Namens de raden der roepende Kerk van Haarlem:

R. MULDER.

W, RINGNALDA.

D, TIBBEN.

Haarlem, 7 April I908.

Particuliere Synode van Zuid-Holland (Zuidelijk gedeelte)

Volgens besluit der laatstgehouden Particuliere Synode wordt aan de classes verzocht, een voordracht in te zenden voor Ie benoemen deputaten met hunne secundi voor art. XI en XIII, voor art. XLIX en voor de Zending.

Namens den Kerkeraad der Geref Kerk van Gorinchem:

C. LINDEBOOM, praeses.

J. H. VAN NEEDE, jmto.

Classis Gorinchem.

De vergadering der classis Gorinchem zal D.V. gehouden worden Donderdag 7 Mei a.s. Punten voor het agendum s.v.p. 14 dagen te voren in te zenden.

Namens den Kerkeraad der Geref. Kerk van Gorinchem:

C. LINDEBOOM, praeses.

J. H. VAN NEEDE, scriba.

Particuliere Synode van ds Geref. Kerken van Drente.

De Particuliere Synode van de Geref. Kerken van Drente zal D.V. gehouden worden op Woensdag 10 Juni 1908 te Hoogeveen, aanvangende 's morgens om 9 uur in de Geref. Keik.

Punten voor 't agendum enz. in te zenden aan 't adres van den eersten ondergeteekende.

Namens de roepende Kerk van Hoogeveen:

Ds. T, OEGEMA, h. t: praeses.

J. EIKELBOOM, scriba.

Kort verslag van de vergadering der Classis Almkerk, gehouden te Nieuwendijk, 19 Maart 1908.

1. Ds. A, Both, praeses der roepende kerk, opent de vergadering. Hij laat zingen Ps. 65:2; leest Joh. 13 : i—18 en gaat voor in gebed.

2. be credentiebrieven worden onderzocht en in orde bevonden. Hieruit blijkt, dat Ds. de Jonge voor het eerst ter vergadering is. Hij wordt door Ds. Both welkom geheeten en teekent de acte van verbintenis. Ook Ds. Rispens teekent die,

3. Ia het Moderamen namen volgens toerbeurt zitting: Ds, Both, praeses; Ds, Aalders, assessor; en Ds, Goedbloed, die tot scriba wordt aangewezen,

4. De Notulen der vorige vergadering worden gelezen en onveranderd vastgesteld.

5. De voorstellen in zake Att. 13 K.O. worden, uit oorzaken van formeeien aard, van het Agendum afgevoerd.

6. Gerapporteerd v/ordt over het suppletii fonds voor behoeftige krankzinnigen; over de attesten van Ds. de Jonge; en over den Evangelisatiearbeid in Naord-Brabant en Limburg,

Naar aanleiding van dit laatste rapport wordt den afgevaardigden opged'^agen, in hunne kerken te arbeiden om meer particuliere bijdragen voor dit werk te verkrijgen,

7. Het onderzoek naar Art. 41 K, O. vindt plaats en loopt bevredigend sf. Aan een der kerken wordt in eene tuchtzaak advies gegeven.

8. De inning der collecten voor den Evangelisatiearbeid en voor de Theol. Fac. der V. U. geschiedt; en bepaald wordt; dat in het volgend kwartaal zal gecollecteerd worden voor de Tneol. School te Kampen en voor de Zending onder Heidenen en Mohamedanen.

9. De concept-regeling voor het verband tusschen de Gereformeerde keiken en de Theol. Fac. der Vrije Universiteit wordt besproken, en besloten, na wijziging van Art. 15, die door te zenden naar de Particuliere Synode.

Ook wordt besloten aan de Particuliere Synode voor te stellen, dat zij aandringe op wijziging van de werkzaamheden op de Generale Synode in dsn geest van het voorstel der Classis Zwolle.

10. De kerk te Almkerk en die te Nieuwendijk worden weer aangewezen tot het approbeeren van attesten van komende en vertrekkende bedienaren des Woords.

11. Tot afgevaardigden naar de Particuliere Synode worden benoemd de Predikanten: D. D. Bosch, Goedbloed en Osinga primi; en tot secundi: D.D. Rispens, Aalders en Both, de Ouderlingen: brs. Hakkers, de Leeuw en Oost primi en tot secundi: brs. Walraven van Oord en van den Berg.

Voor den Evangelisatiearbeid zullen aan de Particuliere Synode worden voorgedragen de predikanten: Bosch en Goedbloed en ouderling: de Leeuw.

12. De vacaturebeurten worden geregeld en bepaald, dat. Waardhuizen zal worden gediend:26 April door Ds. Goedbloed; 24 Mei door Ds. de Jonge; 21 Juni door Ds. Osinga; en Giessen:22 Maart door Ds. Osinga; 12 April door Ds. Rispens; 3 Mei door Ds. Aalders; 24 Mei door Ds. Bosch; 14 Juni door Ds. Both.

13. De volgende vergadering zal uitgeschreven worden door de kerk te Dussen tegen 18 Juni 's morgens 9 uur te Alm kerk.

14. Toepassing van Art. 43 K.O. wordt niet noodig gekeurd.

15. Da vergadering wordt na rondvraag en dankgebed door Ds. Aalders, door den Praeses gesloten.

Op last der Classis

J, A, GOEDBLOED, Scriba.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 12 april 1908

De Heraut | 4 Pagina's

Officieele Berichten.

Bekijk de hele uitgave van zondag 12 april 1908

De Heraut | 4 Pagina's