GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Buitenland.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Buitenland.

6 minuten leestijd Arcering uitzetten

Zweden.

Een vorstelijk woord.

De koning van Zweden heeft zijn volk op geroepen om op Zondag 26 Aug. een bcdeda^ te houden. Hij deed dit met de volgende woorden: > Dne jaren gingen voorbij sedert het Zwecdsche volk uitgenoodigd werd een boete-en bededag te houden en wel naar aanleiding van het uitbreken van den oorlog. Nog altijd wordt bloed met stroomen vergoten, en de nood wordt steeds grooter. Tot hiertoe zijn wij door Gods genade van de rampen van den oorlog bevrijd gebleven. Het dreigend gevaar van een hongerstiOod is na den verkwikkenden regeu geweken. Het betaamt ons daarvoor dankbaar te zij.i. Een zwaar gericht gaat over de wereld. Laat ons met oprechte boetvaardigheid en zinsveraodering bedenken wat tot onzen vrede dient. Op menigerlei wijze zijn waarheid, rechtschapenheid en liefde in ons land in minachting gebracht. Het ergst is de lichtzinnigheid en zelfzucht, waardt-or men deti nood van den naaste onverschillig voorbijgaar, ja er zelfs misbruik van maakt. De geest van verzet verzwaart de moeilijkheden van den tijo dien wij beleven. Met wederkeerig huipbetooi en eendrachtig geduld moeten wij de steeds dreigender wordende beproevingen die ons wachten, dragen. Moch.en wij het zout der gerechtigheid in ons hebben, onder elkander vrede houden, elkanders lasten dragen en met eer gereinigd hart God om den vrede smeeken. Bij de volken die door den oorlog worden geteisterd, wordt onophoudeüjk het verlangen naar vrede en een welverzekerde toekomst steeds sterker. Sterk in het vertrouwen in de hulpe Gods, weigeren wij de heerschappij van hei geweld te erkennen, welke tegenwoordig de rechten der afiondcrhjke personen en der volk.; ri beperkt. In verscheidene landen heeft men den redelijken wil, de eenheid en de heerschappij dsr gerechtigheid sterker en vaster op te bouwen als voor dezen, zoo spoedig men tot bezinning gekomen is en de zedeHjke moed gesterkt is om aan het bloedvergieten een eind te maken. Gon zegene binnen en buiten ons land de krachten, die met offervaardigheid en met verstand recht en verzocnlijkheid aan de volken .willen verzekeren. Zelfzuchtige pogingen verzwakken gebed en arbeid. Mocht de kracht van de liefde van Jezus onze harten en ons leven vervullen. Naarmate dit geschiedt, mogen wij in waarheid en met de hoop op verhooring den Heerc om vrede smeeken, vrede in ons land en vrede voor alle volken. Wij bevelen ons allen bijzonderhjk in de genade van den Almachtigen God aan. Slot Stockhohn, 13 Aug. 917. Gustaaf.. Wij verbüjden ons in dit vorsteüjk getuigenis.

N.-Amerika. Vereischte voor veldpredikers in N. - x\merika.'

Tot eere van de Chr. Gereformeerde en Gereformeerde broeders in de nieuwe wereld moet gezegd worden, dat zij vol zorg zijn voor de geestehjke verzorging van hen die als soldaten geoefend worden, om straks raar het tooneel van den strijd in Frankrijk of elders te worden overgebracht. Men is er van overtuigd dat zij die uittrekken, geestelijke leidslieden moeten hebben en dat de kerken riaartoe de hand aan den ploeg hebben te slaan. Ook van overheidswege worden daarvoor veldpredikers benoemd. Het blijkt echter dat de eischen die gesteld worden aan hen die als veldpredikers zullen dienst doen, zeer zwaar zijn.

Wij lezen daaromtrent in de (Amerikaansche) Wachter:

• > In The Bannen van den 19den Juli deelt de redactie mede, gehoord te hrbbrn. dat vele van onze predikatiten iich bereid verklaard hrbben om naar de trainirgs-camps te gaan ais kapelaan van de recruten, en indien het noodig mocht zijn, de manschappen zouden willen vergezellen over den oceaan. In Gand Rapids, en naar wij vernemen ook dt or den kerkeraad van E glewood I, worden pogii gen aangewend om Geref. kapelaans aai gesteld ie krijgen.

Maar kapelaan te worden, schiuit verre van gemakkelijk te zijn. In The Banner wordt een schrijven opgenomen van Orvüe J. Nave, een cmeritus-kapelaan van het leger. Volgens hem zijn de vereisrhten voor het kapelaanschap hooger dan men zou denken. Hij zegt, dat iemand, die zich hiervoor aandient, de Duitsche en de Fransche talen moet kunnen spreken, en dat het eene aanbeveling is, zoo hij ook het Italiaansch machtig is. Rev. Orvile is indertijd werkzaam geweest in de Philippines. Hij kon zich niet bedienen van de Spaansche taal, en de arbeid viel niet gemakkelijk.

Verder denkt de schrijver, dat onafwijsbare behoefte bestaat om op de hoogte te zijn van de eerste beginselen van de genees-en heelkunde ten einde in staat te zijn de eerste hulp te kunnen bieden op het slagveld, voordat een gewonde achter de gevechtslinie" naar het hospi aal gebracht kan worden^

Bij een lawyer dient hij te nemen een cursus in court proceaure, om na te gaan het verhooi van getuigen, de rechten van de aangeklaagden enz. Vele gevangenen verzoeken den kapelaan om hen in den krijgsraad te verdedigen. En zij bchooren in staat te zijn om geen-> Bocbies in Court" te zijn.

De regelingen in het leger schrijven - voor, dat als iemand der manschappen beschuldigd wordt van ongehoorzaamheid, hij vuor den kapelaan moet worden gebracht, ten ei^de een onderzoek in te stellen. Veel haigt af van zijn oordeel. Een groote verantwoordelijkheid rust er op zijne schouderen. Een kapelaan dient goed op de hoogte te zije met het siiafrccht en hoe de verschillende wanordehjke karakters elk naar iijn aard behandeld moet worden.

AUc officieren in het leger zijn verplicht een cursus te nemen in Internationaal recht. Een Kapelaan heeft een officiersrang. Hij moet op dit terrein zich met de svecSitendc" officieren kunnen meten. En vooral als hij in het Buitenland is, zullen zich ii gewikkelde vraagstukken )pdoen, die om oplossing vragen. Ook moet •ren kapelaan goed op de hoogie zijn van de ieden en gebruiken van het lanfl, waarheen hij iiiët de manschappen moest optiekken.

Uit bovenstaande blijkt, indien de schrijver allhans de zaken naar waarheid heeft voorgesteld, dat het heel wat ii houdt om nu m het Amerikaansche leger als kapelaan op te treden, in tijd van vrede was het een gemakkehjk oaantje. Nu en dan een kort preekjr, de begrafenissen leiden en zorg aragen voor de mail, iiat was ZQDwat alles wat er te doen was. Maar üom nu eens. Het moet een kranige man wezen, die een examen met goed gevolg zal afleggen um kapelaan te worden. Zou het Laar de opgegeven vereischien van Mr. Orvile gaan, dan zouden alleen Uuiversity-graauaies, die met vol-• loend succes de lessen hebben gevolgd in de Godgeleerdheid, de Rechtswctei. schap en üe Mediciji4en, naar het kap< laanschap kunnen •iiigen. Nu, de beste personen zi.n niet t< -goed voor dit weik in tijd van oorlog." Dit laatste stemmen wij gaarne toe. Maar het kan ook zijn, dat men de eischen zoo hoog stelt, dat haast niemand daaraan kan voldoen. En dan is het gevolg dat de troepen grootenaeels van geestelijke verzorging versiuken zjjn in een Ujd, waarin deze zoo dubbel noodig is.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 14 oktober 1917

De Heraut | 4 Pagina's

Buitenland.

Bekijk de hele uitgave van zondag 14 oktober 1917

De Heraut | 4 Pagina's