GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Neem dat en eet het op.

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Neem dat en eet het op.

5 minuten leestijd

Eu ik ging henen tet den Engel, zegi^ende tot hem: eef mij dat boeksicen. En hij zeide lot mij: eem dat en eet het oji-Openbaring 10:9.

Eten is voor ons nu eenmaal 'nzoo alledaagsche, •wijl zoo veelvuldig herhaalde bezigheid, dat we er het womderlijk'e niet meer van opmerken.

Maar, als we er oms eens even over Tjezinnen? Dain is er toch wel iets wonderlijks in.

We nemen ions voedsel, dat, vreemd van ons, buiten ons om, voor ons groeide en al of niet vooi' ons is gereedgemaakt.

We brengen het in onzen mond, vermalen het met ons gebit, .doorvochtiigen het met ons speeksel, verwerken het in onze maag.

Zóó gaat, wat tot iriu toe vxeenid van ons leven was, in ons leven in. Het wordt er op 'tallerinnigst mee één. Het wordt, zoo letterlijk als 't maar kan, vleesch van ons vleesch en been van ons gebeente.

En nu vinden wij dat wel zóó vanzelfsprekend, dat we er dns niet meer over verwonderen.

Maar, als we, al etende, ons er eens over bezinnen?

Er is een boekje in de hand van den sterken engel, dien Johannes ziet staan met den eenen voet op de zee en met den anderen op de aarde.

De ziener ontvangt uit den hjemel bevel om naar dien engel te gaan en dat hoekje uit zijn hand aan te nemen.

En dan moet de apostel niet enkel dat boekje uit de verte beschonwen. Niet enkel het verder ontrollen om te lezen, wat het behelst.

Wat de Heere openbaren wil, moet Johannes zóó in zich ofpnenien, als ons lichaam Jxet voedsel verwerkt.

Het moet zijn spijze worden.

Zijn innerlijk geestelijk eigendoim.

Het moet in zijn vleesch ingaan, om vleesch te worden van zijn vleesch en been van zijn gebeente.

Dan pas zal hij in staat zijn, de roeping te volbrengen, waartoe hem de Heere bestemt.

Dan pas zal hij wederom kunnen profeteeren voor vele volken en natiën en talen en koningen. (10:11).

Een Christen is een profeet. En er zlijn in onzen tijd ontstellend weinig profeten.

Is 't misschien, omdat er zulk 'n angstwekkend tekort is 'aan godvruchtig bijbelgebrujk ? Ook onder Christeinen?

De goede gewoonte van daigelijksche bijbellezing aan tafel en vóór 'tingaan van den nacht is in zich-christeüjK-noem'ende geziijinen nog wel in stand gebleven.

En de prediking oip den Zonda, g moet „bediening des Woords" zijn, oi anders keuren we haar af.

We weten 't nog wel.

Maar onze dagehjksche bijbellezing" wordt zoo gemakkelijk tot niet meer dan gewoonte.

En onze kerkgang het vrome lot van den Zondag.

Er groeit ook onder ons 'n geslacht, dat van alles op de^ hoogte is, behalve van wat God openbaart aan Zijn volk.

En het geslacht sterft weg, dat in zijn Bijbel thuis was, omdat het uit het Woord Crods leefde.

Zou 't misschien zijn, omdat er nog wel is een dagelijksch lezen en 'hiooren, miaar geen eten, geen vermalen, geen verwerken van wat onzre God ons tot ziele voedsel schettkt? .

Dat echte nemen en eten geschiedt niét zonder gebed. Johannes gaat tot den eintgel en vraagt hem: Geef mij dat boekje.

Het wordt hem niet, of hiji wil of niet, in de hand geduwd.

Het bevel Gods wordt tot een gebed van Gods kind.

En nu is 't voor de dagelijksohe practijk van de bijbellezing de groote vraag hoe wij lezen!

En voor de wekelijksche practijk van onzen kerkgang, ho'O wij in het huis 'Gods verk'eeren!

- De huisvader is nog wel gewoon te vragen om Gods zegen als hij straks Gods Woord zal openen.

En de kinderen zeggen met de woorden van den bedezang voor het eten hun gebedje op en 't slot er van is: „Sterk onze zielen door Uw Woord".

Maar als 't dan aan de bijbellezing toe is?

Zijn de harten dan, ontvankelijk ? Is er dan de eerbiedige stemming o'th; in ons op' te nemen, wat de Heere ons geeft?

En we zijn nog wel gewoon, ieder voor zich 'n oogeriblifc' te staan of te zitten met gesloten oogen en. gevouwen handen, eer onze kerkdienst begint.

Is er waarlijk het gebed in, om ontdekking van oinze oogen, dat ze aanschouwen de wonderen van Gods openbaring?

Of is er hier niet in veler godsdienstig leven de tot ijs bevroren vorm?

Aain het echte „eten" gaat „nemen" vooraf.

De ziener staat daar niet mtet gesloten mond, met opeengeklemde kaken. En de engel komt niet tot hem om met geweld dien zieneirsniond open te breken en het boekje er tegen wil en dank in te stampen.

Johannes moet het nemen.

En dan zelf eten.

Zelf het verwerken, beet voor beet.

We mogen wel naar middelen zoeken, om in O'iizen gejaagden tijd, waarin de dagelijksohe bij'belleziing over menig hoofd en menig hart onverwerkt heengolft, de zielen op het Woord des Heeren te ooncentreeren.

Als de huisvaders eens begonnen hun kinderen aan een eigen bijbel te wennen, waarin ze de Schriftlezing zouden kunnen volgen?

En indien eUc kerkganger eens iets ging missen, als hij in de Zondagssamenkbmsten niet over een volledig kerkboek kon besohikken?

En, bovenal, indien er eens wat meer 'Jionger knaagde naar 'het Woord des Heeren?

Christenen zijn profeten.

We levein te vaalc bij de meeningen yan den dag.

We gaan te vaak op in de stemmingen van het oogenblik.

We verwerken te weinig wat .GP'd^ons geeft tot spijs voor ons zieleleven. Wftj-^t^È-'

We zijn rijk' aan critiek, aan kwesties, aan pro^ blemen.

We zijn arm in geheiligde bijbelkennis.

We hebben scholen met den Bijbel en kansels met den Bijbel.

Maar het getal der harten met den Bijbel slinkt.

En de protfetie verstomt.

Hier ontw, ake heilige zieledrang tot reformatie.

Hier Worde een braakland gebraakt.

Hier worde 'n-zuurdeesem uitgezuiverd.

Wat God optenbaart, wil genomen en gegeten wofden.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 15 juli 1921

De Reformatie | 8 Pagina's

Neem dat en eet het op.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 15 juli 1921

De Reformatie | 8 Pagina's

PDF Bekijken