GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

De Opleiding.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

De Opleiding.

6 minuten leestijd Arcering uitzetten

Af en toe moeten we onze aandacht eens bepalen bij de opleiding van onze onderwijzers. Ieder, wien ''de belangen van het onderwijs naar den Woorde Gods ter harte gaan, verstaat, hoe ontzettend veel er aan gelegen is, dat de jong©' menscben, die voor het onderwijs bestemd zijn, van gronds op worden ingeleid' in de ged'achte van de School met den Bijbel, 't Is zeker van veel belang, dat ze komen uit gezinnen, waar men l©eft uit et beginsel, waaraan de Christelijke schooi haar bestaansrecht ontleent, maar 't is ©venzeer van groote beteekenis, dat de opleiding hen speciaal toerust met de noodige kennis en bezielt voor et heerlijk ideaal, onmisbaar voor den arbeid onder nze gedoopte kinderen.

Ik wil dezen keer de aandacht bij de opleiding epalen aan de hand van een tiental stellingen', ie in November 1926 werd'en verdedigd door Frater hoiïias, in een vergadering van Roomsch© op­ leiders. We merken dan met©©n, dat bij hen dezelfde wenschen leven als bij ons.

1. 't Schooleindexamen is uit zijn aard 'n beter criterium dan 't vroegere examen en dient bestendigd te worden.

Deze stelling richt ziclh tegen de menscben, die onder ons ook nog wel voorkomen en meenen, dat ©en staatsexamen toch maiar veel billijker is en eerlijker dan ©en eigen examen. Ze verstaan maar niet, dat een neutraal examen de vrijheid aan banden legt, een vrijheid, die noodig is om bij de opleiding de kandidaten met het speciale van onze Christelijk© scholen voldo'ende op de hoogte t© brengen. Daarom luidt stelling 2 ook:

Voor de volkomen ontwikkeling van onze eigen principieel-Katholiek© Opleiding is 't eigen examen een gebiedende noodzakelijkheid.

Daarin wordt precies gezegd, wat wij ook altij'd van ons standpunt beredeneerd' hebben. Het neutrale examen vroeg zooveel van de kandidaten voor de geëischtö vakken, dat de eigen p'rincipiëele vakken in het gedrang kwamen.

3. Evenzeer zijn 'n eigen exam'en en 't jus promovendi absoluut noodzakelijk' voor onz'a Katholieke Hoofdacte-cursussen, indien ook hierbij een principiëel-Katholieke opleiding tot baar recht wil komen.

Niemand zal het logische van dezen ©iscih kunnen weerspreken. Wie van jongs^tf ©en principieel© opleiding heeft gehad, kan maar heel moeilijk voor de hoofdvakken , als: opvO'Sdkunde, taal en letterkunde, geschiedenis een hO'ofdiak'te-examen afleggen, dat aan de principia gespeend' is. Voor 'de examinatorein is het ook moeilijk, eiken kandidaat naar zijn eigen beginselen te examineeren. Wat al wel gebleken is!

4. De ondorlinge waardeering der valeken bij 't schooleindexamen behoort vastgesteld te worden in overleg met de examinatoren. Een eventueele „norm" dient rekening te houden met de richting — zoowel ethisch-godsdienstil als paedagogisch — waarin' d© kandidaten zijn opgeleid.

Er mag toch heusch wel eens over gepraat worden, of ee'U vak als Nederlandsche ta-al, vam hoeveel belang wij dat ^pok achten, in waarde voor den onderwijzer moet worden gesteld! boven Opvoedkunde. En is ©en vak' als Geschi'©d'©nis, m©t zijn hoog© waarde voor karakter-en gemoedsvorming op neutrale examens wel ooit naar wa|a, rde geschat?

5. Ook voor de onderling© waajd'eertng der vakonderdeelen behoort met bed'oelde richting ten volle rekening te worden gehouden. In geen geval mogen •eischen gesteld worden, 'die uit moreel-religieus oogpunt in verband met de richting der Kweekschool onaannemelijk zijn. ; .'

't Mag niet voorkomen, zooals Frater Thomas vertelde, dat ©en Gecommitteerde evo'n meede©It, dat hij het onderdeel „Staatsinrichting" bij Geschiedenis zeer zwaar zal laten gelden, 't Is zeer wel mogelijk, dat daardoor een zeer onbillijke maatstaf bij de kandidaten Van die bepaiaid© inrichting werd aangelegd. Ook kan bij de Lichamelijke Oefening in 'cen richting gedr©v©n wordoh, die bij velen bezwaar mO'êt ontmoeten.

6. De R. K. Kweekschool dient volle vrijheid te hebben, zich volledig als vakschool overeenkomstig haar religieuze richting te ontwikkelen, zonder hierin belemmerd te worden d'oor hinderlijke regeeringsmaatregelen.

Zoo vragen wij dat ook. Het belang van onze scho'leji eischt, dat wij den vollen najdmk kunnen leggen op die dingen, die wij de moeite waard keuren. Dat ge'ldt voor onze gewone Lagere scholen en daarom in versfierkte mat© van onze Opleidingsinrichtingen. En het overlaJden programma staat ons nu r©©ds hier en daar in den weg.

7. In 'de regeling van 't bezoek der Leerschool door de Kweekelingen dient de Directie eener Kweekschool zooveel mogelijk vrij te zijn, om in overleg met den docent in de Opvoedkunde ©n 't Hoofd der Leerschool aan dat bezoek 't grootst mogelijk paedagogisch effect te geven.

Frater Thomas bedoelt iier een vrijer gebmik van 'de Leerschool voor de a.s. onderwijzers dan het gaau^volgens ©en vasten rooster. Zoo kan ©en toevallige afwezigheid van een leerkracht, of de behandeling van ©en beplaalde leerstof in ©en klas een geschikte gelegenheid bieden voor een heel© kweekschoolklas, om daarvan te profiteeren. 't Is eigenlijk wel wat dwaas, dat zooiets met de wet in de hand verboden is.

8. De leden van den Bon'd der R. K. Kweekscholen achten het billijk, dat aan den Staiat, die de kosten der opleiding draagt, de noodige waarborgen worden gegeven, dat het staatsgeld aan het staatsbelang ten goede komt. Ze zijn evenwel van meening, dat deze waarborgen nimmer ran dien mrd mogen zijn, dat ze schade doen aan d© donfessioneele richting der Kweeksdhool.

Inderdaad, wanneer de Kweekschool vakschool zal worden voor de onderwijzers van een bepaalde confessioneele richting, dan mag dat onderwijs in die richting niet worden genegeerd of op zij gedrongen. Zoo is het minimnm-aantal uren voor de talen vastgelegd, waardoor, in evenredigheid met andere vakken, voor de vrije beweging in speciaal geklenrde vakken niet veel tijd overblijft.

9. Zij zijn overigens van meening, dat tot heden door „de Kweekscholen voldoende waarborgen in bovenbedoelden zin zijn gegeven. Zij meenen recht te hebben op 't vertrooiwen van Regeering, Inspectie en publiek, dat zij boven alles 't belang zullen .stellen van de volksschool, waai-voor zij' hun k'weekelingen opleiden en op loyale wijze de verkregen vrijheid zullen gebruiken.

De opleiding heeft er veel behoefte aan met rust gelaten te worden. Rust moet zij hebben, met een beetje niet al te schraal toegemeten vertrouwen. En dat kunnen velen haar maar niet geven. Daarom zegt stelling 10:

't Behoud der vrijheid voor elke Kweekschool, om haar eigen schriftelijke examenopgaven vast te stellen, is van belang voor 'n gezonde ontwikkeling der opleiding in moreel godsdienstig en paedagogisch opzicht. Dwang voert in dezen tot verstarring.

't Is zoo moeilijk te verstaan, dat velen maar niet kunnen inzien, dat, wanneer er uniform schriftelijk werk wordt gegeven van uit Den Haag, dat daarmee een zeer groot deel van de toegestane vrijheid wordt teruggenomen. De voorbereiding wordt dan weer een africhten op wat men mogelijk als opgaven verwacht, in plaats van dat de kandidaten rustig kmmen geven, wat met hen is behandeld en kunnen toonen, dat hun kennis verwerkt is.

Bij den strijd om de vrijheid der onderwijzersopleiding staat een volksbelang opi het spel. Daarom moet er een algemeen meeleven zijn in het verloop van den strijd. Daartoe op te wekken en eenigermate in staat te stellen, i^ ook de bedoeling van bovenstaande regelen.

G. MEIMA.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 18 maart 1927

De Reformatie | 8 Pagina's

De Opleiding.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 18 maart 1927

De Reformatie | 8 Pagina's