GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Officieele Berichten.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Officieele Berichten.

7 minuten leestijd Arcering uitzetten

Uei verlcorting uit het Kerkblad mn i Nov. 1895,

Classicale Vergadering, gehouden op den isden October te Rotterdam, Namens de roepende kerk opent Ds, Vedei de vergadeiing.

Het moderamen is sarïiengesteld als volgt Ds. Veder praeses. Ds, Smeding assessor, Ds.

Voor de vele en treffende bewijzen van vriendelijke belangstelling in zijn huislijke vreugde op den dag, die ^lierboven staat, zij het den ondergeteekende veroorloofd, hiermede openlijk zijn harteiijken dank te betuigen.

Amsterdam, , 31 October 1895.

KUYPER.

Vanden Berg scriba, Ds. Landwehr adj.-scriba.

De dep., benoemd om de kerk van Maassluis B bij te staan in de behandeling van eene moeielijke zaak, brengen rapport uit bij monde van Ds. Wolf. De vergadering legt zich bij de conclusie neder.

De namiddag-zitting vangt aan om i uur met het examen van den heer de Jong.

Een gedeelte van de predikatie over Hebr. 4 : I en a wordt voorgedragen.

Het examen in de exegese O. T. wordt afgenomen door Ds. Hoekstra (Jer. 2), in die van het N. T. door Ds. Veder (Luk. 16) en in de dogmatiek door_ Ds. van Haeringen. Het examen heeft een gunstigen uitslag.

Een vraag van Schiedam (A) over het huwelij ksformulier wordt door de Classis beantwoord. Met gropte meerderheid meent de vergadering, dat noodzakelijke wijzigingen aan de vrijheid der kerken worden overgelaten.

Capelle a. d. IJsel brengt enkele vragen ter tafel, die door den praeses beantwoord worden. Deze vragen raken het noemen van de zonde bij afkondiging van censuur en de publieke belijdenis in de kerk, bij gebleken boetvaardigheid.

heid. De Classis neemt naar aanleiding van enkele voorkomende gevallen de volgende motie aan: De Classicale vergadering keurt het ten zeerste af, indien leden eener kerk in eene naburige kerk den dienst des Woords bijwonen, omdat zij bezwaren hebben tegen hun eigen leeraar en spreekt uit, dat dezulken zich bij hun leeraar en den kerkeraad moeten vervoegen, ten einde hunne bezwaren te doen hooren, terwijl zij als ongehoorzamen moeten beschouwd worden, wanneer zij ten dezen in gebreken blijven.

Classis 's-Bosch, gehouden te 's-Bosch 15 Oct. 1895.

Naar toerbeurt wordt Ds. Binnema aangewezen als praeses, Ds. Mulder als scriba, Ds. van Haeringen als assessor.

Blijkens mededeeling van den deputaat voor Hulpbehoevende kerken hebben de algemeene deputaten afwijzend beschikt op Helmonds aanvrage, om ƒ 100 ter tegemoetkoming in den dienst des Woords. Wordt besloten, ten einde zooveel mogelijk hulp te bieden, op de Provinciale Synode van N.-Brabant Helmonds toestand bloot te leggen.

Agendum voor de Provinciale Diaco» nale Conferentie der Gereformeerde kerlcen in Zuid»Hoiiand.

Te houden te Dordrecht. Woensdag 6 November 1895 in het kerkgebouw a.h. Kromhout,

a. Opening der vergadering te 9I/2 uur. b, Mededeelingen,

e. Verkiezing van het Moderamen, Praeses, Assessor, 2 Scribae.

d. Lezing der Presentielijst.

e. Behandeling der ingekomen vragen en voorstellen.

/. Pauze van i—1% uur.

g. Referaat van den WelEerw. Heer C. van Proosdij van Leiden.

De hooge waardij] van 's menschen lichaam voor den Christen drijfkracht tot het oefenen van barmhartigheid.

h. Sluiting 5 uur.

Vragen en Voorstellen,

1. Mag een Diaken der Geref. kerk lid zijn van eene particuliere Armenzorg?

Diaconie Kralingen,

2. Heeft de Diaconie de schulden van de Armen der gemeente aan te zuiveren ?

Diaconie Reeuwijk,

3. Is het wenschelijk eene Provinciale Kas in het leven te roepen tot ondersteuning van lijders, die verpleging in een onzer Gereformeerde stichtingen behoeven ?

Diaconie Alblasserda? n^ B.

4. Mag de Directie van het Prov. Weeshuis te Middelharnis een wees wegsturen, die, zooals men zegt, aan kwaad zeer lijdt, zonder eenige bezoldiging en dio daar al 5 jaren was geweest, alhoewel hij een mede-erfgenaam is ?

Diaconie Z, - Beierland.

5. Hoe ver strekt zich de Armenverzorging uit?

6. Is het gewenscht, dat de Diaconieën der Geref. kerken samenwerken in zake de Armenverzorging met de Diaconieën van andere kerkgenootschappen en het Burgerlijk Armbestuur?

Diaconie Pernis,

7. Wat kunnen de oorzaken zijn, dat de beginselen, door ons beleden bij het begin der Reformatie betreffende het Diaconaat niet in de practijk worden toegepast? En hoe zijn die oorzaken weg te nemen ?

8. Zou het niet wenschelijk zijn, dat bij de bediening des Woords de gemeente van tijd tot tijd door den Leeraar in hoofdzaak bepaald werd bij het oefenen der Barmhartigheid, waar Diakenen nog zoo vele en velerlei nooden en ellenden lijdelijk moeten aanzien, omdat hun tot hiertoe de middelen ontbreken?

Diaconie Rotterdam B,

9. Mogen bij bedeeling in natura levensmiddelen worden verstrekt op de goedkoopst mogelijke wijze, ook al worden lidmaten der kerk daardoor benadeeld in hun nering, hanteering, beroep of bedrijf?

Diaconie H, - I.-Ambacht

10. Is het met het oog op de Geref. kerkorde wenschelijk, dat ons Provinciaal Weeshuis te Middelharnis door Predikanten in plaats van Diakenen bestuurd wordt?

Diaconie 's-Gravenhage, , A,

11. De vergadering spreke uit, dat de zusterverhouding waarin de Geref. kerken tot elkander staan, de verplichting oplegt aan de gegoede diaconale kassen, om de noodlijdenden te ondersteunen.

Diaconie 's-Gravendeel,

12. Hoe te handelen met leden der kerk, die, door slepende ziekte verhinderd, niet in eigen behoefte genoegzaam kunnen voorzien en nog een weinigje kapitaal, bijv. eenige honderden guldens hebben; moet men ze dan steunen of is de weg deze, dat ze eerst hun'^igen sommetje opmaken ?

13. Hoe te handelen met hen, die wel redelijk getrouw den dienst des Woords bijwonen, doch niet tot het H. A. zijn toegelaten, als ze werkelijk behoefte hebben?

Op welke wijze, vooral als de kas schraal is, zal men dan handelen?

Diaconie Oudshoorn. d

14. Hebben de Diaconiën der Geref. kerken in Z.-Holland aanspraak om minderjarige weezen in het Prov. Weeshuis te plaatsen? Zoo ja, welke voorwaarden zijn er aan verbonden? w o m b

15. Welke zou de geschiktste vorm zijn van bedeeling aan de verschillende Armen? e

16. Staat het Diaconiën vrij, om met eene plaatselijke Vereeniging buiten de Geref. kerk D i O tot verleening van > Hulp in Nood" samen te werken ?

17. Mogen Diakenen en Leden hulp van een particuliere Vereeniging aannemen?

Diakonie N.-Lekker land,

NB, Diaconieën, , die nog verzuimden afgevaardigden te benoemen en ze ons op te geven, , worden dringend verzocht dit vóór 1 November te doen.

Toegang tot de Conferentie hebben alle Diakenen^ Dienaren des Woords, , Ouderlingen en Leden der Geref, kerken van Zuid-Holland,

Aan de Dienaren des Woords wordt vriendelijk verzoekt in het openbaar gebed bij de samenkomsten der gemeente op Zondag 3 November den zegen over de Conferentie af te vragen.

Generale Sj^node der Geref. kerken te KSiddelburg in I896>

Met het oog op in te zenden Rapporten aan de Geref. kerken en naar aanleiding van een ingekomen verzoek om opgave van den tijd der te houden Synode, maken de kerkeraden der Geref. kerk te Middelburg A^ B tn C voorloopig bekend, dat, zoo de Heere wil, genoemde Synode zal uitgeschreven worden tegen de iste of 2de week van Augustus, Als voorloopig adres voor Correspondentie en Inzending van stukken is dat van ondergeteekende aangewezen.

Natnens de Kerkeraden der Geref, kerk te Middelburg, , A, B, C,

J. D. v. D. VELDEN V. D. M.

Middelburg, , 22 Oct. '95.

Alg. Kas voor Emer. Prsd.i Pred> Wed. en Weesen.

Gemachtigd door de Generale, Synode te Dordrecht 1893, komen Deputaten - der Algemeene Kas tot de Gereformeerde Kerken in Nederland, met het dringend verzoek, eene derde collecte ten behoeve dier Kas nog in dit jaar te willen houden, en deze collecte vóór 31 Dec. '95 te willen opzenden aan den Deputaat hunner provincie.

Op I Oct. j.l. moest de Penn. der Kas ƒ 3000 meer uikeeren, dan hij ontving. Daarmede, meenea Deputaten, is de aanvraag om eene derde collecte volkomen gerechtvaardigd. Mogen ditmaal alle kerken deze derde collecte houden; 't zou Deputaten en niet 't minst den Penningmeester hartelijk verblijden!

Namens Depitiaten voorn, , ,

A. V. D. SLUYS, Praeses, H. BRINK, Scriba, G. BRUGSMA, Penn.

Oct. 95.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 3 november 1895

De Heraut | 4 Pagina's

Officieele Berichten.

Bekijk de hele uitgave van zondag 3 november 1895

De Heraut | 4 Pagina's