GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Onwaardige polemiek.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Onwaardige polemiek.

4 minuten leestijd

Op wat wijze de »Doopers" onze Gereformeerde leer aangaande den heiligen Doop bestrijden, blijkt op jammerlijke wijze uit de Boodschapper van JuH '95 p. 125. Daarin toch las men dit stuk:

Gelooft gij Gereformeerden-, dat nu werkelijk ?

Deze vraag doe ik aan de Gereformeerden, voorstanders van de Fornmlieren van Jienigheid., en wel met het oog op wat te lezen staat aangaande DE VERGIFFENIS DER ZONDEN en DE WER-^KiNG DES HEILIGEN GEESTES BIJ ZUIGELINGEN in het Formulier om den heiligen Doop te bedienen aan de kleine kinderen der geloovigen.

Om wat ik op het oog heb duidelijk te maken, verzoek ik u met mij te willen letten op de volgende aanhalingen uit dat Formulier:

a. sOnze kinderen zijn in zonden ontvangen en geboren en daarom zijn zij kinderen des toorns, zoodat zij in het rijk van God niet mogen inkomen, tenzij zij van nieuws geboren worden." (Hoofdsom ie stuk.)

b. sO almachtige, eeuwige God.... wij bidden U, bij Uwe grondelooze barmhartigheid, dat gij dezo kinderen genadig wilt aanzien, en door Uwen Heiligen Geest Uwen Zoon Jezus Christus inlijven." (Gebed.)

c. > Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven U, dat gij onze kinderen door Uwen Heiligen Geest tot lidmaten van Uwen eeniggéboren Zoon, en alzoo tot Uwe kinderen aangenomen hebt, en hetzelve met den heiligen Doop verzegelt en bekrachtigt, " (Dankzegging.)

Laat ons letten, eerstens op wat, volgens het Formulier, met de kindertjes geschiedt en óns dan afvragen, hoe het geschiedt.

Als ze voor den preekstoel gebracht worden

zijn ze: skinderen des toorns" staan ze: ibuiten het rijk van God" moeten ze: svan nieuws geboren worden" zullen ze: »mogen komen in het rijk van God."

De dominee vraagt daarna in zijn gebed aan God, of Hij, bij Zijne grondelooze barmhartigheid,

deze kinderen > genadig wil aanzien" ^ jen ze «door den H. Geest den Heere

En daarna zegt hij in de dankzegging, dat God

»al hunne zonden heeft vergeven" l^e üdoor den Heiligen Geest tot lidmaten van Zijnen eeniggéboren Zoon heeft gemaakt" f ze lalzoo tot Zijne kinderen aangenomen heeft."

En dat Hij dit alles: sheeft verzegeld en bekrachtigd door den heiligen Doop" (eerlijker Waren hier gezegd: door deze besprenging).

Derhalve zijn de kinderen, zondig en verdoemelijk als zij waren toen zij voor den preekstoel gebracht werden, eenige oogenblikken daarna van kinderen des toorns kinderen Gods geworden. God heeft het gebed voor deze kinderen gehoord; Hij heeft gedaan, wat Hem gevraagd werd, toen de predikant bad »deze kinderen genadig te willen aanzien en door den H. Geest den Heere Christus in te lijven." Zij zijn nu al de weldaden Christi deelachtig. Den Almachtige immers werd er lof en dank voor toegebracht, dat Hij hun al Minne zonden veraf., hen door den H. Geest tot lidmaten Christi maakte en hen aannam tot Zijne kinderen?

Maar hoe en wanneer isditgeschiedf

Niet door of tijdens den (z.g.) Doop. Immers: De Doop heeft dit alles »verzegeld en

bekrachtigd." Derhalve moet het zijn aangebracht, EER de (z.g.) Doop bediend werd; dus in de oogenblikken, die er verloopen zijn tusschen het inbrengen van de kinderen vóór den preekstoel en het toetreden van den dominee tot het sprengbekken.

Wat door den dienst van den predikant geschiedde aan het sprengbekken, was Gods verzegeling en bekrachtiging; niet de [genadeweldaad zelve!

Hoe is deze wedergeboorte, deze aanneming, geschied ? .

Die het weet, zegge het.

Zijn er Gereformeerden, die werkelijk gelooven wat het Formulier hier leert?

Nu weet en doorziet een ieder, hoe volkomen onwaar, onjuist en leugenachtig het is, te zeggen, dat naar onze leer dekinderkens vóór ze ten Doop komen »buiten het Rijk van God" zouden staan, en na gedoopt te zijn, > in dat Rijk zouden wezen".

Er staat duidelijk, dat ze vóór den Doop in Christus geheiligd zijn, en daarom als lidmaten van Christus en als erfgenamen van het Rijk Gods behooren gedoopt te wezen.

Dit moet de schrijver geweten hebben, want hij las heel het formulier blijkbaar door.

Maar wat dan te zeggen van een polemiek, die zoo opzettelijk valsch durft zijn?

Er js geen ander woord voor: Het is onwaardige, den Christen niet betaniende polemiek.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 5 juli 1896

De Heraut | 4 Pagina's

Onwaardige polemiek.

Bekijk de hele uitgave van zondag 5 juli 1896

De Heraut | 4 Pagina's