GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Officieele Berichten.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Officieele Berichten.

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

(Met verkorting uit het Kerkblad van 9 October).

Classis Zutphen, gehouden te Winterswijk, 18 September 1896.

Ds. Tenkink is praeses.

De kerk van Doesburg, wederom vertegenwoordigd, wordt door den praeses welkom geheeten, hetwelk door een der afgevaardigden wordt beantwoord. Naar aanleiding van een schrijven van eenen broeder uit eene der kerken over het gebruik van alcoholische dranken, besluit de Classis, dezen broeder te verwijzen naar hetgeen de laatstgelioudene Synode te Middelburg hieromtrent in de 33ste zitting heeft besloten.

Naar aanleiding van een schrijven van den kerkeraad van Aalten B, besluit de Classis voortaan de approbatie van beroep en ontslag van een dienaar des Woords in eene wettige Classicale vergadering te doen plaats hebben.

Voorts benoemt de vergadering, naar aanleiding van datzelfde schrijven. Ds. Lindeboom, Dr. Franssen en Ds. Van Dijken tot deputaten tot het opstellen van een rapport ter beantwoording van de vraag: op welke wij-46 kunnen de kerkeraden der Gereformeerde kerken hunne roeping ten opzichteXvan hen, die zich niet onder hun op zicht stellen, het best vervullen?

Aan Doesburg wordt naar aanleiding van eene desbetreffende vraag, het advies gegeven, met een lijst, der vroegere leden der Gereformeerde kerk rond te gaan om te weten te komen, wie na de scheuring tot de Gereformeerde kerkbehooren.

Theologische School.

Het Adraissie-examen had, volgens de gedane oproeping, de vorige week aan de Theologische School plaats, en werd overeenkomstig de jongste besluiten der Synode en der Curatoren ingericht.

Van de ee}i en tivintig adspiranten waren er achttien voor de Gymnasiale en drie voor de Theologische opleiding opgekomen.

Het Admissie-examen voor het Gymnasium werd afgenomen door de Literarische Leeraren, — van welke, zooveel doenlijk, ook de nieuwbenoemden aanwezig waren, — in tegenwoordigheid der Commissie van Toezicht over het Gymnasium.

Voor de ie Klasse van het Gymnasium werden na onderzoek als leerlingen toegelaten: J. H. Broekroelofs, H. J. Hoksbergen, J. Lammertsma, S. O. Los, K. van der Veen en^J. N. Vermeulen.

Voor de 2e Klasse: H. H. Schoemaker en N J. Trenning.

Voor de 3e Klasse: K. J. van Dijk, H. A. Kievits, M. F. Stolk en G. Veldman.

Voor de 4e Klasse: M. Elzinga, G. de Jager,

A. A, Koppe, W. J. Koppe en J. J. Wielenga. Voor de 5e Klasse: H. P. M. de Walle.

Donderdagvoormiddag werd het Admissieexamen voor de Theologische School afgenomen door het College van Hoogleeraren, bijgestaan door eenige Literarische I^eeraren.

De uitslag was, dat als Studenten aan de Theol. School ingeschreven werden de hecren: A. van Dijk, voorzien van het Litt. Diploma onzer Theologische School, G. H. Dijkstra en D. Pol.

Vrijdagavond werd de Cursus geopend door den Rector der Theologische School, Prof. M. Noordtzij.

ZEw. knoopte zijne ernstige toespraak vast aan Jesaja 40, te beginnen bij vers 21.

Aan belanghebbenden, en ook op gedane navraag, zij verder bericht ten behoeve der correspondentie, dat van het College van Hoogleeraren de voorzitter is:

PROF. M. NOORDTZIJ, Hector,

en PROF, P. BIESTERVELD, Secretaris, Van het College van Leeraren aan het Gymnasium:

de Heer Js. KAPTEIJN, FungeerendRector^

en de Heer J. v. D. VALK, Secretaris.

Het Secretariaat van het Doe. College van ondergeteekende is hiermede opgehouden; hoewel zijne nieuwe functie D. V. eerst 10 Januari a.s. intreedt.

C. MULDER.

Kampen, 9 October, 1896.

Gsneraie Kas VOOP Emeriti Pred.i Pred. Wed. en Weezen.

Deputaten der Generale kas, vergaderd te Utrecht den 3oen Sept. j.l., gehoord hebbende het verslag van den Algemeenen penningmeester dier Kas, hebben besloten een dringend verzoek te richten tot de Gereformeerde Kerken in Nederland, om dit jaar eene derde collecte ten behoeve dier kas te willen houden.

Ook werden de kerken, die de tweede collecte nog niet hielden, dringend vermaand, dit zoo spoedig mogelijk te doen. Voor de uitbetaling n toch op den eersten October was pi. m. ƒ 3000.— te weinig in kas. Dit tekort zal, als alle kerken de tweede collecte hebben gehouden, wel gedekt zijn, maar dan is er voor den eersten Januari opnieuw een som van pi. m. ƒ6000.— noodig. Zonder eene derde collecte komen die gelden er niet en kan de penningmeester aan de verplichting der kas niet voldoen.

Door het besluit der Generale Synode te Middelburg leven we tot Januari 1898 in den tijd van overgang, waarin de behoeite aan geregeld collecteeren niet minder is dan te voren, zal de penningmeester niet in groote moeilijkheden geraken.

Wilt daarom, broeders, den penningmeester verblijden door milde en tijdig gehoudene collecten, want de verlichting der kas is immers de verplichting der kerken.

Namens Deputaten der Kas,

A. VAN DER SLUIJS, Voorz.

H, BRINK, Secretaris.

G. BRUGSMA, Penningm.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 11 oktober 1896

De Heraut | 4 Pagina's

Officieele Berichten.

Bekijk de hele uitgave van zondag 11 oktober 1896

De Heraut | 4 Pagina's